بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

دعوت بہ انضمام

کنگرہ چھارم "بلوچستان ءِ راجی زرمبش" جھت ارتقاء توان مبارزاتی نیروھای ملی بلوچ ، انضمام و اتحاد را امری ضروری دانست و کمیتہ مرکزی را متعھد نمود تا    در این زمینہ  قدام نماید.

"بلوچستان ءِ راجی زرمبش" قبل از برگزاری کنگرہ چھارم در تلاش بود کہ اتحادی از احزاب و نیروھا و شخصیتھای فعال و ملی بلوچ بہ وجود آید. گفتگو و نشستھایی در این زمینہ برگزار گردید و برای ادامہ مذاکرات موافقت شد. ھمکاریھا در برگزاری تظاھرات ، جلسات و اعلامیہ ھای مشترک بیشتر شد. بہ نظر ما این ھمکاریھا حس ھمبستگی، اتحاد و نزدیکی را تقویت بخشیدہ است.

"بلوچستان ءِ راجی زرمبش" باور دارد کہ تشکیل یک حزب سیاسی با انضمام نیروھایی کہ خط و مشی آنھا اختلاف اساسی ندارند، برای پیشبرد مبارزہ ملی امری حیاتی است.

در این راستا در وھلہ اول ، ما انضمام "بلوچستان ءِ راجی زرمبش" و "حزب مردم بلوچستان" را مد نظر داریم،  باشد تا با یکی شدن این دو نیروی پیشرو ملی در یک تشکیلات سیاسی، نیروھای ملی دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دادہ و ھمگام شوند.

"بلوچستان ءِ راجی زرمبش" کہ اساس سیاست خود را کسب استقلال بلوچستان اعلام نمودہ است با "حزب مردم بلوچستان" کہ کسب حاکمیت ملی بلوچستان را اساس سیاست خود قرار دادہ است، نہ تنھا این دو را در تضاد و جدا از ھم دیگر نمی داند بلکہ در یک راستا و مترادف بہ ھم می سنجد.  لذا ، خواھان آن است کہ این ھر دو جریان سیاسی ملی مسئولانہ و بدون درنگ در جھت ادغام و تشکیل یک حزب واحد مذاکرات را ادامہ دادہ و بہ پیش ببرند و بہ این ضرورت تاریخی و خواست ملت بلوچ پاسخ مثبتی بدھند.

بدین وسیلہ"بلوچستان ءِ راجی زرمبش" آمادگی خود رابرای رسیدن بہ این ھدف اعلام می نماید و از حزب مردم بلوچستان وسایر جریانات و شخصیت ھای ملی بلوچ تقاضا دارد کہ بہ این دعوت پاسخ مثبت بدھند. 

 کمیتہ مرکزی

بلوچستان ءِ راجی زرمبش

۶ اوت ۲۰۰۹