بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 

اشغالگران فارس بلوچستان غربی را غارت می کنند  ۴

 بنابرآمار منتشر شده توسط وزارت صنايع و معادن دولت تهران هم اکنون بيش از ۳۴ معدن فعال فلزی و غير فلزی دربلوچستان غربی وجود دارند. اگر تعداد معادن فعال را در بخشهای الحاقی وطنمان به خراسان، کرمان و هرمزگان به اين عدد اضافه کنيم،   به ۸۶ معدن فلزی و غير فلزی فعال می رسند. معادن فعال به معادنی گفته می شود که استخراج می شوند. دراين مورد درست تر است بگوئيم که غارت می شوند.

  در برنامه های اشغالگران غارتگر فارس است که  ۳۹ معدن سرمايه گذاری شده در بلوچستان غنی استخراج شوند که مس کوه لار و طلای بزمان ازجمله اين منابع با ارزش هستند.

علاوه بر معادن فعال که بوسيله اشغالگران هم اکنون غارت می شوند و طرح هايی که در مرحله سرمايه گذاری است. بسيارند محدوده ها وکانسارهايی که در مراحل آخر اکتشافی هستند. اين محدوده ها از نظر يک يا چند ماده معدنی غنی محسوب می شوند که ارزش اقتصادی دارند يعنی اينکه با توجه به وجود  مقدار زياد مواد معدنی سرمايه گذاری در اين معادن به صرفه و منفعت آور است.


جدول شماره ۶ ـ کانسارهای طلا در بلوچستان غربی

اسم کانسار

نوع ماده معدنی

مقدار

محل اکتشافی کانسار

اسکل آباد

طلا

 

 اسکل آباد واش

امرودک

طلا

 

امرودک ـ واش

تله سياه

طلا

 

کوه لار

نوک آباد

طلا

 

نوک آباد دزآپ

در گيابان

طلا

 

در گيابان

مير جاوه

طلا

 

مير جاوه

کارواندر

طلا

 

کارواندر

 لاديز

طلا

 

 لاديز

کوٹان

طلا

 

واش

پنوچ

طلا

 

پنوچ

چانپ

طلا

 

چانپ

بزمان

طلا

 

بزمان

ناگ پهن

طلا

 

سرباز

زرد کوه

طلا

 

پهره

ملنتاک

طلا

 

کوه بيرک

دستگرد

طلا

 

ميناب

اشغالگران غارتگر فارس با حمايتهای همه جانبه وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد،  استانداری سيستان و بلوچستان و اخذ وام از بانک صنايع و معادن برای استخراج معدن طلا دربزمان سرمايه گذاری کرده اند تا غارت طلای بلوچستان را آغاز کنند. 

طلايی که می تواند در آينده پشتوانه اقتصاد بلوچستان آزاد و ضامن رفاه و پيشرفت اقتصادی  نسلهای آينده مان باشد .  طلای بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است، نه ارث پدری زابلیهای جنايتکار و بيگانگان فارس. جلوی غارتگران بيگانه فارس را در سراسر بلوچستان و بخصوص در بزمان به هرطريق ممکن و باهر وسيله ای بايد گرفت.

چاره ای نيست جز برهم زدن طرحها و محاسبات غارتگرانه شان.  قبل از سرقت خاک زرين بزمان بايد سارقين را به سزای اعمال شان رساند تا فکر غارت و سرقت طلای بلوچستان را به گور ببرند.

بلوچستان غربی علاوه بر طلا کانسارهای با ارزشی از مس نيز دارد. سرقت مس بلوچستان نيز در برنامه های غارتگرانه اشغالگران فارس هست.

جدول شماره ۷ـ کانسارهای مس در بلوچستان غربی

 اسم کانسار

 

نوع ماده معدنی

مقدار

محل اکتشافی کانسار

 

تله سياه

مس

 

کوه لار

نوک آباد

مس

 

نوک آباد دزآپ

هوديان

مس

 

هوديان

اسپکه

مس

 

اسپکه

چهل کوره

مس و سرب

 

چهل کوره

مکسان

مس

 

بزمان

گورناگ

مس

 

چانپ

حاجی آباد

مس

 

کورين ـ دزآپ

رشکان

مس

 

پنوچ

سرادان

مس

 

پهره

سياه جنگل

مس

 

واش

 

 

 

 

ليست کانسارهای مس در قسمتهای الحاقی بلوچستان به استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان در دست تهيه است۰

سياستهای رژيم پهلوی  و حکومت استبدادی آخوندهای تبه کاربرعليه مردم بلوچ و بلوچستان باعث عقب افتادگی اقتصادی بلوچستان شده اند. طرحهای غارتگرانه حکام شونيست تهران با همکاری نوکران محلی شان تاثيری مخرب و دراز مدت بر جامعه مان گذاشته اند.  بلوچستان و مردم بلوچ نيازی به  فاشيستهای فارس و جلادان پنجابی  ندارند. آنها به معادن و منابع مان همچنان طمعکارانه چشم دوخته اند.

برای کوتاه کردن دستهای کثيف و چنگالهای خونين غارتگران ضد بشر ،  برای رهايی و استقلال  سرزمين غنی و ديار تاريخی مان، برای نجات بيش از پانزده ميليون بلوچ از اسارت فارس و پنجاپی و بخاطر نسلهای آينده مان بايد مبارزاتمان را گسترده تر، شديد تر، سازمان يافته تر و متحدانه تر به پيش ببريم.

 

پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومت


آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان


 

۱۵ اگست ( اوت ) ۲۰۰۹ 

 

ادامه دارد 

 

 

محمد کريم بلوچ