بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

2011 Saturday 19 February
ترفنـد جنـون آميـز فاشيستهـای فارس و دلايــل آن
محمــد کريــم بلــوچ

دستگاههای تبليغاتی رژيم  و باندهای مافيايی حاکم در بهمن ماه هر سال  قله دروغ و رياکاری را فتح کـرده و به وجود حکومـت شيعی ـ فاشيستـی تهران و .سياستهای ضـدبشری آن افتخار می کنند. از برخورد غيرمتمدن اشغالگران  وعملکرد جنون آميز و بدوراز انسانيت  فاشيستها در بلوچستان بخود می بالند

بيست و دوم بهمن روز به قدرت رسيدن جاهـلان حاکم را  با وقاحت مشمئز کننده ای رياکارانه  جشن می گيرند و ديوانه وار بر اجساد پاک و خونهای ريخته شده  .....هزاران بلوچ بيگناه به رقص و پايکوبی  می پردازند

دستگاههای تبليغاتی - دروغپراکنی رژيم همانند سالهای گذشته  در بهمن ماه امسال نيز از اقدامات حکومت بلــوچ ستيز و غارتگران بی تمــــدن در

 مــورد "عمران و آبادانی"  بلوچستان ديوانه وار هياهو به پا کردند واز بهره برداری و اجرای هزاران طرح  و پروژه غيرواقعی  طلبکارانه دروغ گفتنــد.  درحاليکه ميلياردهـــا دلار از سرمايه ها و درآمــد ملــی بلوچستــان را شيادانـه بالا کشيدند ، تعداد بيشتری از مردم بلوچ را به  پاييـن تر از زير خط فقــر کشانده و فقــرا را فقيرتـر کردنـد. در حاليکه صـدها بلوچ بيگناه را در بلوچستان و ديگر شهرهای ايران ناجوانمردانه بدار آويختند، تعـداد نامعلومـی جوان را به جرم بلوچ بودن دستگير کرده و در سياهچالها به اسارت گرفتند، هزاران طفل معصوم بلوچ را يتيم کردند و هزاران مادر سوگوار و خواهران دردکشيده را داغديده تر کردند با کمال وقاحت ودر اوج بيشرمـی طلبکار هستنـد که بلوچستان را"  آباد "  کرده انــد! بدين گـونه چهره کريه و زشت پديده فاشيسم فارس را بيشتـرنمايان کردنـد. پديده ای تمـــدن ستيــزکه زيربنای حکومت استبـدادی تهران و حافظ منافع اقتصادی ملت فارس است. پديده ای غيـــرانســـانــی که ميليونها انسان دربنـــد در " تماميت .ارضی ايران" را از کليه حقوق فردی و اجتماعی خويش حتی از داشتن زندگـی عادی محروم کرده است

دروغپردازيهــای رژيم و تبليغات عوامل ددمنش آن در بهمن ماه امسال در مورد آبادانی بلوچستــان نه تنها ادامه يافت بلکه تشديد نيز شد. رسانه های دولتی از افتتاح و بهره برداری ســه هــزار و چهــارصــد و نــود و چهــار ( ۳۴۹۴ ) طــرح و پروژه عمرانــی گفتند و نوشتند. بنا به تبليغات دولتی ســه هــزار و چهــارصــد و بيســت و هشـت ( ۳۴۲۸) پـروژه .عمـرانـی در بهمن ماه سال گذشته در بلوچستان به بهره برداری رسيـدنـد

بر اساس آمــاروارقــام منتشــر شــده در خبرگزاری فارس، ايــرنا و ايسنــا ارگانهای اشغالگر دولتی ادعـا دارند که ازسال ۱۳۵۷ تاکنون بيش ازبيســت و دو هــزار و پانصــد ( ۲۲۵۰۰ ) طرح و پروژه عمرانی، مسکن، خدمات شهری، عشايری و ... در بلوچستان اجرا و بهره برداری شده اند! به هميــن دليل بی اساس و دروغين  چنان طلبکارانــه و بيرحمانـه به جان و مال ما افتاده اند که  روی لشکريان اسکندر، سربازان مغول و اوباشان صفوی را سفيـد کرده اند. حکام دروغپرداز تهران و  سرکوبگران فاشيست نه می فهمند و نه صلاحيت درک  آنرا دارند که سالهاست مردم بلوچ به پـوچ بودن تبليغات رژيم پی برده اند . ذره ای اعتماد به بيگانگان غارتگــرندارند وبا عدم شرکت در مراسم نمايشـی بهمن ماه امسال جواب تلخ و دندان شکنی به .دروغپردازيهای  رژيم دادند

در اينجا مختصرا به چند دليل می پردازم که  فاشيستهای فارس را چنين ديوانه واربه دروغپردازی در مورد بلوچستان واداشته است.

بلوچستان سرزمينی بسيار غنی است که متعلق به ملت بلوچ است. کل شواهد، مدارک، آثار باستانی بلوچ گلزمين از تاريخ گذشته های دور و نزديک حکايت از .زندگی پر فراز و نشيب مردم بلوچ در اين سرزمين دارد

موقعيــــت بـی نظيــر وطـــن مـا ، منابــع بيکـــــران ، معــادن عظيـــــم و سرمايه هــــای ملــی بلــوچ مهمتريـن دلايـل هجوم غارتگــران در گذشته و حال به بلوچستان بوده انـد. اشغالگران بـی تمــدن فارس وشيادان غارتگـــر پنجابی دريافته انــد که هزاران کيلومتر مربع از خاک بلوچستــــان  فــــوق العــــاده حاصلخـيـــز است. با توجه به شرايط جوی مناســب و زميــن مرغوب می تــــوان گفــــت که تمام محصــــولات کشــــاورزی ( سبزيجــات، صيفی جــات، ميــوه جــات ) که در دنيا يافت می شوند در خاک زرخيز بلوچستان می توانند ببار بيايند. علاوه بر اين طبيعت بلوچستان هميشه به مردم بلوچ گياهان دارويی عرضه داشته .است که در طب سنتی بلوچستان استفاده شده اند

بلوچستان سرشار از منابــــع طبيعــــی، کانسارهــــا ، معــــادن فلــــزی و غـيـــر فـلـــزی است. دهها نوع سنگ و خاک قيمتی از طلا گرفته تا سنگ لاشه در بلوچستان يافت می شود و همين د ليل نيزباعث شده تا اشغالگران زياده خواه فارس از فرط  حرص  و آز از کليه ارزشهای انسانی، اخلاقی و روابط نوعدوستی .فرسنگها فاصله گرفته ، دشمـن بشر و بشريت شده و جوی خون در بلوچستان راه بياندازند

آری به خاطــر منابــــع با ارزش ، معــــادن کــــم نظيــــرو دارايی ملــی بلوچستان است که جوانان ما را هر روز بر بالای دار آويزان می کنند. منابع و معادنی که حق مردم بلوچ است اما به زور سرنيزه و با قلدری گرفته شده و زير چنگالهای خونين اشغالگران برتری طلب فارس و پنجابـی ها غصب شده اند. منابع و .معادنی که هم اکنون سالانه به ارزش ميليارد ها دلار بطور غيرقانونی بهــره برداری شده و در جيب های پرنشدنی و شماره حسابهای اشغالگران انباشته می شوند

بلــوچ ستيزی سيستماتيک وکشتار جنون آميزمردم بلوچ از ابتدای اشغال بلوچستان و بخصوص در سی و دو سال زمامداری آخوندهای خرافه پرست

 نشانگرعمق ضدبشر بودن و افکار غير انسانی فاشيسم ملی - مذهبی فارس است. بنابر اين يکی از دلايل دروغپردازی های شرعی و غير شرعی فاشيستهای فارس ريشه در افکار ضدبشری و فرهنگ عجيب و غريب ملت فارس دارد. فرهنگی که  مردم معمولی فارس را بدانجا کشانده که نمی توانند قبول کنند که انسانهای غير فارس حق حيات و حق زندگی آزادانه را دارند. خود را همه کاره و قيم غيرفارسها می دانند و با کمال بيشرمی باور دارند و با دروغهای بی حد و مرز وانمود می !کنند  که مسائل بلوچستان را فارسها بهتر از خود بلوچها حل و فصل می کنند

 

آبهــای گـــرم بلوچستــان که به کـل کره زمين  راه دارند، نعمتهــا و سرمايه هـــای نهفـتــه در دريای پهنـــاور بلوچسـتــان که حق و مال مردم بلوچ هستند  يکی ديگر از دلايل هجوم اشغالگران فارس به بلوچستان و حضور شوم آنها در سرزمين اجدادی ماست.  اينرا همه می دانند که در يزد و اصفهان خبری جز کوير خشک  نيست.  فاشيستهای زياده طلب بخوبی واقف هستند که اگرگورشان را از بلوچستان گم کنند آنگاه ميگو و ماهی مصرفی کرمانيها، يزديها، تهرانيها و .اصفهانيها را نمی توانند از کوير نمک تهيه کنند

از فرط جنـون زياده خواهی و به دليل عقب ماندگی فرهنگی و داشتن افکار ضدبشری و دوری از تمدن انسانــی  به حقوق ما احترام قائل نيستند. نمی توانند درک .کنند و نمی خواهند بفهمنـد  که سرزميــن  بلوچستان ارث پدری شان نيست

با تکيه برماهيت فاشيستی و سرشت تکامل نيافته شان چه سياستها و ترفندهايی بکار نمی برند تا سرزمين غنی بلوچستان را همچنان زير چنگالهای خون آلود خود داشته باشند. سرمايه های ملی مردم بلوچ ، منابع و معادن نهفته در بلوچستان را شبانه روز به تاراج برده ، روز به روز پولدارتر می شوند در حاليکه مالکين .اصلی يعنی مردم بلوچ فقيرتر و فقيرتر می شونـد

 

با گذشت هشتاد و دو  سال از حاکميت فاشيستهای فارس بر بخش غربی وطن ما ( بلوچستان )  به ماهيت ملت فارس و فرهنگ سياسی - اجتماعی و خصوصيات .عجيب و غريب اين دسته از انسان ها آشنايی بهتر پيدا کرده ايم
 
فاشيسم ملـی ـ مذهبـی، سياستهای ضدبشری و عملکرد  برتری خواهانه فارس بر تنگ نظری، زياده خواهی، عدم احترام به وجود و حقوق ديگران، ريا، دروغ شرعی و غيرشرعی ( بقول خود فارسها خالی بندی)، خرافه پرستی، منفعت پرستی مطلق، پول پرستی، جنون انسان کشی، برتردانستن فارس بر همه، چپاولگری و به اسارت داشتن غير فارسها استوار است. فاشيسم ملی ـ مذهبی فارس متاسفانه موفق شده تا نظريات، افکار و عملکرد خود را بر عليه غير فارسها در ميان ملت فارس به حالت عام در بياورد. يعنی ديد و موضع سپاه فاشيستی ـ مافيايی و افکار شونيستی سلطنت طلبان بر ضد مردم غير فارس يا ملل تحت ستم چنان در بين فارسها پخش شده و فبول شده است که در عمق تنگ نظری دست و پا می زنند و حقوق انسانی کورد، بلوچ، ترکمن، عرب، لر و آذری را اساسا رد می کنند.
 
تاريخ پر افتخار و چندهزار ساله بلوچستان بيانگراين حقيقت است که بيگانگان بی تمــدن منجمله فارسهــا به خاطر زر و مال و غارتگری هجوم آورده و در .بلوچستـان جنايتها آفريده اند.  مردم بلوچ نيز در مقابل آنان استقامــت و مبــارزه  کرده و هميشه موفق به بيرون راندن اشغالگران شده است
 

 در عصر حاضر شـاهــد هستيــم که مهاجميــن غارتگــرفـارس  ناجوانمردانه بخاطر زر و مال بر پيکــر استوارملــت بلــوچ خنجــر زده انــد. اگرچه بلوچ را زخمــی کرده اند اما همچنان ايستاده و ندای حق طلبی را با ايمان راسـخ و ايثار قهرمانانه طنين افکن کـرده اسـت و حاضر نيست در برابر زورگويان بی تمــدن وبی فرهنـگ سر تسليـم فرود آورد و بلوچستان را زير چنگال خونين اشغالگران ببيند. اگر چه هشتاد و دو سال از هجوم وحشيانه لشکريان خونخــوار رضا ميرپنج به وطن ما گذشته اما بايد بدانند که بلوچستــان بيگانــه پذيــر نيســت. در دورانی بسـر می بريم که تحولات اجتماعی و سياســی سريع تراز عصر صفويان سفاک .بوقوع می پيوندند. بلوچ هم به حقـوق ملــی خود آشناســت و خواهــان خــروج  اشغالگـــران از بلــوچستــان اســت

اشغالگران فارس اگر بخواهند يا نخواهند در نهايت چاره ای جز ترک خاک بلوچستــان ندارند. زمان آن فرا رسيده تا با تمدن های انسانی و برخوردهای انسانی و داشتن رابطه متمدن با ديگران بر اساس احترام متقابل آشنــا شونــد. بخاطر نسلهای آتی فارس بايد با طرحها و پروژه های کذايی شان به وطن خود يعنی پارس برگردند. رؤيای غصب ابــدی دزآپ، واش، دهــوار، شستــون ، گـُشـــت، دزک، ســـب ( چــِب)، نائــــوگ، آشــــار، مه گــس، پهــره ڈمـــّن، بـُنپــــور،  ايرنــدگــان، گــِه، لاشـــار، چامــپ،  گنــــداوه ( کســرکنـــد) ، پنـّوچ، هيچــان، بِنــت، بزمـــان، جاســـک، مينـــاب، چهبــــار ، دشتيــــاری   کـُـنـَـرک،  تيـــس،   دوســت محمــد   وسربــــاز را از کله های پوک خود بيــرون کـرده و به آنچــه در يزد، شيراز، سمنـان، همــدان ، قم، کاشان، اصفهان، .کرمان و کوير نمــک دارنــد بسنده کننـد 

اگـر ذره ای از فرهنـگ و تمـدن انسانـی و انسانيـت بـو برده انـد بخود آيند وبيش از اين به مال، زميـن و دارايی ديگران حريصانــه چشم ندوزنــد. زيــرا  آنروز .دارد فرا می رسـد که جلويشان گرفته شده و بدست توانای ملت بلـوچ از سرزمين بلوچستــان بيرون رانــده شوند

 
پروشــت ءُ پـروش باتنــت ايران ءُ پاکستان

آزات ءُ آبــاد بـات گنجيــــں بلوچستــــــــان