2011/11/16
ابدمـــان انــت بـــــــــالاچ
 
 
  شاهگانيـــں گلزميــــن ءِ شـــان انــت بـــــــــــالاچ
بلــــوچ ءِ راجـــی نشـــــــان انــــــت بـــــــــــــالاچ
سـَـريـــں ســردپتــــرانــــی ســـــرمچـــــــــــــــاری
نميـــــــــران ءُ ابدمــــــان انـــــــت بــــــــــــــــالاچ
بلـوچــــی اَهـــــد ءُ پيـمــــان انـــــت  بــــــــــالاچ 
گـَهگيرانــی آسنــــــی ايمــــان انــــت بـــــــــــالاچ
 شيـرکنيـــں زنــد دات گــوں کيمتــــی ســــــــــاهءَ 
سرمچـــــــاری ءِ پهلــــــوان انــــــت بــــــــــــالاچ
روشنيــــں بانـداتا شـــون ديــان انـت بــــــــــــالاچ
راجدپتــــــــری ســرکـاروان انــــت بــــــــــــــــالاچ
 ســراُوشتاتيــں بابا مــــریءِ سـرمتـابيـں پـُسـّـــگ
زهـم جنيــں همـّـلے اچ نيوکاهــان انــــت بـــــــالاچ
اللــه نـــزرءِ کمــاشـــی سوجــــان انــــت بــــــــالاچ
شهميـر گلام محـمــدءِ دريـں بيانـان انـت بـــــــــالاچ
ميـرکمبــرءِ ميارجلّـی کمـاش نــوروزءِ اوپارکشـــی 
مـڑاداريـــں مهــرنهـــاد ءِ مهـــران انــت بــــــــالاچ
گــروکــے اچ شـــال ءُ بــــولان انـــت بــــــــــالاچ
کـوکـارے چـه جاشــک ءُ گيابــان انـت بــــــــــالاچ
اچ مينــــاب تــــــاں کهنـــــــوءُ دلگـــــــــــــــــــان
وتـن دوستــی شئيـــرءُ زيمــران انـت بــــــــــــالاچ
آجويی مستـاگ په چهبـارءُ هـاران انت بـــــــــالاچ
 چــراگِ بشکـــرد ءُ جهـــــلاوان انـــت بــــــــــالاچ
شهــم ايـــت ءُ بليـــت آزاتــــی ءِ کنڈگيــــــــں راهءِ
چمالنــگ ءُ سربـــازءِ کوهســـــران انـت بـــــــالاچ
بلــوچ مـاں مـُـلـک ءِ ريگـــزاران انــت بـــــــــالاچ
 سرمچــارانی بهــــادری کسـّــه يــان انـت بـــالاچ 
اچ گيابيـــں ماشکيـــد تــــاں جلگهيــــں بنپـــــــور
اميـــــتِ پيـــــر ءُ ورنايــــان انــــــت بــــــــــــالاچ
کـــــوهِ لار ءُ کـــوهِ بــــزمــــان انــــــت بـــــــــالاچ
بـــــراه بيـلــــــهءِ ملــــــگزاران انــــت بــــــــــالاچ
گنجيــــں لورالايـــی ءُ راسکـــوهءِ واهنـــــــــــــــــد
زيـــارت ءِ جنـتــــی ندارگــــان انــــت بـــــــــــالاچ
بلوچستــــــــــان ءِ تپتـــــــان انــــــــت بـــــــــالاچ
کــُـه بيـــــرکءُ نيلّــگ ءِ تـــلاران انـت بـــــــــالاچ
ســرمچــــار ءُ پـرمـــــڑ اءُ ڈيــــه ءِ پاسپـــــــــــان
مکــران ءِ بـرزيـــں تيـهــران انـــت بـــــــــالاچ
نيـــل بوئيـں زرءِ برزيــں مؤجان انــــت بــــــــالاچ
جهـــد انــی رهشــــونــی هيـــالان انـــت بــــــــالاچ
زهم جـن ءُ روشـن هيـال گـوں شيــــری جنزگــــاں
راجــــی هســت ءِ هــــر دمـــــان انـــت بـــــــــالاچ
 کـوهيـں سنگتــانـی باســــکان انــــــت بــــــــــــالاچ
مکئيــں ماتانـــــی نازينـــکان انــــــت بـــــــــــــالاچ
آشوبـــــــی پربنــدانـــــت ورنايانــــی ســـکِـيـــــــــن
راجــی کماشانـی پـُـلِ ديـــوان انـــــت بـــــــــــــالاچ
دوســــت تــــر چـه ساهــــــــان انـــت بـــــــــــالاچ
شهيدانــــی
زگريــں هونــان انــت بـــــــــــالاچ
زانــتءِ جـِـلکشانيــں استــار جهدانــی رهشــــــوں
هستـی ءِ پاکيــــں انســان انـــــــــــت بــــــــــــالا
گلزميـــــن ءِ گــــــــواڑگ ءُ پـُـلان انـــــــــــــت  بـــــــــــالاچ
پـُليـــــں شهيــــدِ بلوچستـــان اِنـــــت بـــــــــــالاچ
!گــوهريــــں گـــــــــــالانـــی نـِـدارگ ـ شائــــــــــر 
شهـديــں زبـان ءِ دُرّيــں گــالان انــت بـــــــــــالاچ
محمـد کريـم بلــوچ
 
نوامبــــــر۰۱۱ ۲
 

دلگوش : برزيـں تيهــران چه نميرانیں مولانا عبدالله روانبـد ءِ مکــران ءُ زگریں هـون چه واجه مبارک قاضیءِ بالاچ ءِ شئيرءَ زورگ بوتگنـت.