بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 


کد کدين بيت کد هما باندات، من هما باندات ءَ اميت واران

محمد کريم بلوچ


ڈنی يان ءِ گلينگ ءُ ملک ءِ دارگ هما مردمی واک ءُ قدرت انت. کردان مان کردستان ءَ رند چه ۱۳۵۷ ءُ ۱۳۵۸ ءِ سالان پيش داشت که اے بيگی کارے انت. مروچی بلوچستان ءِ هر کلگ ءُ ميتگ ءُ شهران واننده ءُ سرپدين مردم ، کماش ءُ دمگی سروک، راجی سرطايفه ءُ تجربه کارين عالم ءُ زانتکار باز انت
اشان په بلوچستان ءُ کوم ءِ هاترا په وتی مردم ءُ آيوکين نسلانی زند ءِ گهبودی ءَ تپاکی ءُ په دلين ( هاله ئين) يکويی ءُ اتحاد لوٹيت. اتحاد ءُ تپاکی مئی سوب ءِ کليد انت

مئی درستانی دژمن ڈنی مردم ءُ تهران ءِ فاشيستی حکومت انت. بلوچ کوم په گنجين بلوچستان ءِ آزاتی ءَ هزارانی هزار کربانی ءُ شهيد داتگ ما را بايد انت گون شهيدانی سهرين هونان وپادار بئين. ناتپاکی ءُ يک يک بيگ ما را چه اے وپاداری ءُ چه شهيدانی اوست ءُ ارمانان دور کنت

اگان وتی کومی جد ءُ جهد ءِ راچدپتر ءَ چار ءُ بیچار بکنین گڑا گندین که ناتپاکی ءُ وت مان وتی اڑ ءُ جنجالان باز رند ءَ بلوچستان ءُ بلوچ کوم ءَ مزنین تاوان داتگ. چه چاکر ءُ گوهرام ءِ دوارسوچين جنگان بگر تان هنوگين ناتپاکيان مئی زند جاوران بازتاوانبار بوتگ انت ءُ مئی دژمنان بزان تهران ءِ جاهلین فاشیستان مئی ملک ءِ حاکم کتگ. مان مروچیگین جاوران گیشتر چه هر وهد ءَ ما بلوچان ءَ تپاکی ءُ یکویی پکار انت 

جوانین گپ ایش انت که باز انت سرپد ءُ زانتکارین بلوچ اوبادگان که گون سیاسی ءُ سلهبندین بلوچی مچی ءُ هوربندان هوارانت ءُ په کوم ءِ حکانی گرگءَ سرین بستگ ءُ اوشتاتگ انت. دگه وشین گپ ایش انت که اے ذمه وارین بلوچان روچ په روچ گیش بوان انت

همے ذمه وارین بلوچ براتان منا گوشگی انت که اگان تپاک ببئیت په کوم ءِ نپ ءُ پائدگ انت. یک برے پدا ناتپاکی ءِ چکاسگ مزنین ردی انت. بلوچ مچی ءُ هوربند چوش که جنبش جندالله، سازمان مبارزین بلوچستان، بلوچستان ءِ راجی زرمبش ، بلوچ استمان ءِ گل ، دوئين مردمی جبهه يانءُ درستین بلوچ هوربندا نی تپاکی په مئی ایردست ءُ بے وسین کوم ءَ مزنین سوبے بیت

شما درستان ايران ءِ مروچيگين سيا سی جاوران وَ گندگ ايت. چه يک نيمگے سيد علی خامنه ا ی گون بيدرين احمدی نژاد گنده ترين مذهبی حکومتے ءِ واب ءَ گند گ انت

په وتی منّ ءَ جهان اسلام ءَ تيار کننت تان آهانی امام مهدی چه جمکران ءِ جهل ءُ تهارين چاه ءَ در بئيت ءَ وتی ابدی شيعی نظام ءَ اڈ بکنت چه دگه نيمگے روچ په روچ مردمان گيشترءُ گيشتر چه وتی حکان پوه ءُ سرپد بيگاا نت ءُ خامنه ای، رفسنجانی ءُ آدگه چارصدبيستين آخوندانی ٹگی ءُ دوتل ءُ دو پوستی یان گيشتر پاشک بنت. تهران ءِ رسترين ملايانی وت مان وتی گرءُ گيش بارين په کجا سر بيت؟
ايران ءِ بنديگين راجان ءُ فارس منندين مزنين شهرانی تظاهرات ءُ زرمبشت رند چه پنامين گچين کاری ءَ مئی گلين باندات ءَ نزيکترکنان انت
بهر حال بلوچ سياسی ءُ سلهبندين هوربند ان همت کنگی انت، ءُ گون يکدگر ءِ وجود ءُ سياسی فکرانی احترام ءَ پکائين رهبندے ءِ سرا يکجاه بيگ ءِ سک زلورت انت.. چوشين رهبندے که په بلوچ کوم ءُ بلوچستانءِ آيوکين وهد ءُ آيوکين نسلانی رکينگ ءِ هاترا واکدارترين راجی جد ءُ جهد ءُ تپاکی ءِ نوکين دورے بياريت
 

پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومت

آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان

۲۳خرداد ۱۳۸۸ بريبر گون ۱۳ جون ۲۰۰۹

محمد کريم بلوچ