بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 

مستاگ      مستاگ

 مستاگے په بلوچ راجدوست و وطن دوستان

آهو صحرائی ءِ  دئیم درآئی ءِ دیوان  بر جاه دارگ بیت. شه پهکئین بلوچ کومی ئین  بئیل ءُ  براهندگان, سنگتان, دود و ربیدگی جهدکار ءُ  زانتکاران که گون بلوچی زبان  و  زئیمل ءَ  مهراش هست انت دستبندی انت که مں آهو صحرائی ءِ دئیم درائی  ءِ دیوان ءِ جشنءَ بهر بزور انت .  

  تاریخ: 1 نوامبر 2008 

 وھد:  18:00 

 روچ: شنبه 

 جاگہ: Bro : Finnstaskolan Finnstasalen   

ورودی گون شام  ۱۵۰ کرون