بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

Tuesday, February 01, 2011
 
مساحــــت بلوچستـــــــان

 
 
سرزمين وسيع بلوچستــــان از جنوب به دريـای بلوچستان، ازغرب به  ولايـت پارس ( کرمان و فارس)والاحواز،  از شمال به ولايـت پارس (کرمان ـ خراسان) و پشتونستان از شرق به سند و پنجاپ منتهی .است
 بر اساس منابع دولتی در ايران وپاکستان مساحت بلوچستــــان بدين قراراست

مساحت بلوچستــــان شرقی: سيصد وچهل  وهفت هزارو صد و نود کيلومتر مربع ( ۳۴۷۱۹۰ کيلومتر مربع)1
http://www.balochistan.gov.pk/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=741

مساحت بلوچستــــان غربی: صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد کيلومتر مربع ( ۱۸۷۵۰۰ کيلومتر مربع) 2 

http://www.sbportal.ir/sistan-geography-fa.html

مساحت بلوچستــــان شمالی درافغانستان: هفتاد هزار کيلومتر مربع ( ۷۰۰۰۰ کيلومتر مربع)3
http://en.wikipedia.org/wiki/Balochistan_(Afghanistan) 
 
 طبق منابع فوق مساحت بلوچستــــان شش صد و چهارهزار و شش صد و نـود کيلومتر مربع است ( ۶۰۴۶۹۰ کيلومتر مربع  ) است

حکام فاشيست فارس و جنايتکاران پنجابی طی هشتاد سال گذشته مناطقی را به زورو نيرنگ از خاک زرين بلوچستــــان جدا کرده و به ولايات کرمان، خراسان،  پشتونستان، سند و پنجاپ الحاق کرده اند. بخشهایی ازاستان کرمان منجمله جيرفت، خراسان جنوبی، استان ساحلی ( هرمزگان) منجمله گـُـنبـُدان ، گمبدان،

گمبرون ( بندر عباس ) بخشهايی جدايی ناپذيراز بلوچستــــان هستند.

همچنين بخشهایی از ولايت سند منجمله شهر کراچی، بخشهای غربی پنجاپ و جنوب پشتونستان نيز اجزاء لاينفک خاک بلوچستــــان هستند. تاريخ چندهزارساله ملت بلوچ و بلوچستان، وجود و زندگی ميليونها .بلوچ در مناطق الحاقی گويای مالکيت ملت بلوچ بر سرزمين خويش است

ناگفته نماند که بخشهای وسيعی ازبلـوچستــــان شمالی به ولايات فراه، هلمند و کندهار درافغانستان الحاق شده اند

با در نظر داشتن وسعت قسمتهای الحاقی به هرمزگان، کرمان، خراسان، فراه، هلمند، کندهار، پشتونستان، پنجاپ و سنـد،  با استناد به منابع دولتی ايران و پاکستان و براساس محاسبات نگارنده  مساحت مناطق .جدا شده از بلوچستــــان بيش ازدويست هزار( ۲۰۰۰۰۰ ) کيلومتر مربع است

.بر اساس قوانين و موازين جهانی که طی سالهای ۱۹۷۳ الی ۱۹۸۲ در سازمان ملل متحد به تصويب رسيده اند ملت بــلــوچ چه از نظر تاريخی و چه از نظر حقوقی مالک دريای پهناور  بلوچستــان است

مسـاحت دريـای بلوچستــــان يعنی ( ۱۶۰۰ ۲۲ ) سی و پنج هزار و دويست ( ۳۵۲۰۰) کيلومتر مربع  را نيزمی توان به مساحت سرزمين بلوچستــــان که بيش از هشتصد هزار ( ۸۰۰۰۰۰ ) کيلومتر مربع است افزود 
 بنابرکنوانسيون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق ملل بر درياها،  دريای بلوچستــــان از سواحل زرين بلوچستــــان گرفته تا ۲۲ کيلومتردر دريا از نظرحقوقی و تاريخی متعلق به ملــت بلــوچ اســت

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

محمـد کريم بلـوچ

Tuesday, February 01, 2011