بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 

واجہ شیرو مری، بلوچ راج ئے نمیرانین سپاھیگ

گپ و ترانے بابو شیرو مری ء باروا

پھلین ڈگارزئی
 

واجہ شیرمحمد مری 11 مئی 1993 ھندوستانء بمبئی
 ء گون نادراھی ء سبب ء وفات کنت۔  واجہ شیرو مری
  بلوچ ء قومی جھدء مزینین قربانی ء دات۔
واجہ شیرمحمد مری ء بلوچستان ئے چہ دری قبضہ گیرانی خلاف ء و 
بلوچستان آجوئی ء خاطرء 1960 ء اولگین روچان یک نوکین وڑین سلح
بندین جھدے بنگیج کت۔


واجہ شیرو مری یک زانتکارین سرمچار ئے ات کہ آئی ء سرمچاری ء 
پاکستان ئے قبضہ گیرین واک ء بازین تاوان ئے دات و بلوچ راجء مروچی
یک سرجمین راہ ئے بلوچ سرڈگارء آجوئی ء شون دات۔
واجہ شیرمحمد مری مروچی مئے میان نہ انت بلے آئی ء معدنین راھے
 بلوچ ء پیش دات و آیوکین روچان بلوچستان ئے تاریخ ء آئی نام مان تلاھین
 حرفان نبشتگ بیت۔

 من گون وتی چمان دیست یک بلوچ جنکے پنجاپ ء پاکستانی فوج ء دست ء
 پنچ پاکستانی کلدارء بھا کنگ بوت، پرچہ کہ ما غلام انت 
1980 شیرومری لندن