بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

Mhommad karim

2009/06/29

آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان

گون ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) ءِ گچينکاری يان ايردستين راجان ءُ زلم ديستگين مردمان شری ءِ سرا ديست که اے حکومت تان کجام حد ءَ چه توک ءَ مِنگتگ.هنون بيد چه جيش مهدی ، انصار حزب الله ءُ گنوکين زابلی يان دراهين دگنيا زانگ ءُ گندگنت که اے حکومت ءِ مستر ءُ سروکان مان سياسی ءُ اجتماعی- اقتصادی پڑان عاجز انت.رند چه پنامين گچينکاری يان خامنه ای ءَ آستونگان بِرچت انت ءُ مان ميدان ءَ دؤر کرت ءُ هما مردمانی کشت ءَ کوش ءِ حکم دات که تان زيين روچ ءَ آيی ءِ وتيگ اتنت. اے رستروڑين آخوند ءَ په کس پرواه نيست نئے مردارين خمينی تران کپيت ءُ نئے رفسنجانی ءِ هم سنگری ءِ لحاظ ءَ کنت ءُ نئيکه موسوی ءُ کروبی ءَ مان ياريت. همے داب انت واک ءُ قدرت ءِ تَب. همے پيم ءَ زالمين واکدار وتی کبر ءَ گون وتی دست ءَ جننت.

اے زالم که وت ءَ را الله ءِ نمائنده ( استغفرالله ) زمين ءِ سرا زانت هزاران هزار نارازين تهرانی، اصفهانی، مشهدی، کرمانی، يزدی ءُ شيرازی یانی ديمان توه (تـُه) کرت. اے جناورين آخوند ءِ جلادين بسيجی اميددارين ماتے ءَ گون لاپی ءَ تير کت ءُ کشتنت. کشتگين ءُ ٹپی ءُ بندی يان بے شمار انت. آخوندانی وت مان وتی جنجالان وتسرين خامنه ای ءِ واک ءَ نزور کنت. يک بتلــے پارسی ءَ هست که گشيت: مازندرانی تولگ ءِ حريف ما زندرانی سگ انت. آخوند په واک ءُ مال ءُ زر ءِ هاترا يکدگرا درّ درّ کننت. ايشانی بادشاهی ديم په زوالی ءُ گمساری روگ انت. هر چے نالائکين احمدی نژاد ءِ کماشی دؤر دراج کش تر به بيت آخوندانی اے زالمين سيستم ءِ دؤر لــُک تر بيت. بوت کنت که آخوندان گڈ سرا احمدی نژاد ءُ آيی ءِ کماشی ءَ په نظام ءِ رکينگ ءَ ندريگ بکننت. باز انت هژارين ! آخوند منتظری ءِ پيم ءَ که حکومت ءُ خامنه ای اش چه مردمانی ديم په ديمی ءَ مکن کرتگ. آهان هور گون مکارين رفسنجانی ءَ وتی سرمبان کمين آ کشتر هم چارنت. آ گهتر چه وتسرين خامنه ای ءَ وتی نپ ءُ پائدگ ءَ زاننت. په ما بلوچان هچ پرکے (فرقے) نه کنت که کجام آخوند ٹولی مان مرکز ءَ واکداری بکنت. په ما همان آش است و همان کاسه مئی دژمن تهران ءِ برباد کنوک ءُ کارهرابين مذهبی ـ فاشيستی ءُ غير مذهبی شونيسم فارس انت. که تان ابد مئی اير دستی ءُ گلامی ءِ واب ءَ گندگنت. هما سيستم کهزابلی ءُ آدگه ڈنی مردمان آورتگ ءُ مئی ملک ءُ مردم ءِ مال ءُ هستی ءَ برباد کنگاينت
.

همے که مئی ملک اش وتيگی کرتگ ءُ مئی دراهين راجی، اقتصادی، اجتماعی ءُ سياسی حقان گون زور ءُ مکر پچ گپتگ انت. همے سيستم که مئے ملک ءُ مردم ءِ ديمروی ءَ اوشتارينتگ ءُ کوم ءُ ملک ءِ گهبودی ءِ ديمپان انت.
آهان بلوچ کشی ءُ حکومت ءِ بنگيج کتگين شومين مذهبی جنگ ءَ مان بلوچستان نه اوشتاريننت. هما شيطانی مذهبی جنگ که خمينی ءَ په زانت یک برنامه اے سی سال پيسرا ءَ داتگ. اے باروا هدا مرزی مولانا عبدالعزير زوتر چه هر کس ءَ خمينی ءِ جند ءَ چه اے کاران مکن کرت ءُ يک ٹکرے ڈگار چه آيی ءَ لوٹت تان مسيتے په سنی يان مان تهران اڈ بکنت. بلے جڈالين خمينی وتی کورين اسپ ءَ تاچينت.هما کورين اسپ که هنون لـُچيين (مـُنڈين) خامنه ای ءِ سواری انت. بلے چه ايردستين مردمانی نيک بهتی ءَ آ کورين اسپ هنون هم پير انت ءُ هم لنگ. تهران ءِ آخوندی حکومت ءِ په زانتين سياست ءُ کارکرد ءِ باروا اوپارکشين مولوی نظر محمد ديدگاه بازگوشگی هست که اپسوز انت آيی دپ ءَ گرانين ءُ مهرين کُبلے اش جتگ. مذهبی جنگ آدگه جنگانی داب ءَ دوارسوچين جنگ ايت. حکومتے که صفوی دؤرءَ گهترين دور زانت بلوچانی عالم ءُ نيکراهی رهنما یان گيپت بے عزت کنت ءُ درنجيت. مان بلوچستان ءَ مسيتان لُمبينيت ءُ هراب کنت چه دگه نيمگے مان گِه ءُ هيدوچ ءُ واش ءِ کلگان حسينيه اڈ کنت. هبر گونڈ تان اے تهارپکرين حکومت هست انت آيانی بنگيج کتگين مذهبی جنگ ديما رؤت. تان تهران ءِ شيعی ـ فاشيستی سيستم هست انت مئئ بلوچانی زند جاور گنتر ءُ گنتر بنت.
هما زابلی که گوستگين روچان مان تهران ءِ شهرءَ گون کارچ ءُ تير ءُ تپنگان تهرانی يان درّ درّ ءُ ٹپی ءُ زدگ کرت انت مان بلوچستان ءَ هون ريچگ ءُ هونواری ءَ هيل کرت آهان بے شمار بيگناهين بلوچ مان بلوچانی وتی ڈيه ءُ سرزمين ءَ کشتگ ءُ بيگواه کتگ. بلوچانی بيگناهی ءِ  ادان رسترين شهرياری ءُ نورا ءُ زابلی يان جت که په خامنه ای ءِ اشاره ءَ تهران ءَ مان شانت اِش . آ که زابلی يان تان اے حد ءَ شيرک کرتگ که بلوچستان ءَ وتيگ زاننت ءَ په آهان زرآباد ءُ سوران ءُ دشتياری ءِ زمينانی واهندی ءَ سند مالکيت اڈ کننت گون گنوکين زابلی يانی رستری ءَ مان تهران هور انت.
اگان چه مان تهران، اصفهان، شيراز، يزد، کرمان، مشهد ءُ لهتين دگه شهر تنگ آتکگين مردم هور گون موسوی ءُ کروبی ءِ دوزواه پادآتکنت ءُ بازين کربانی اِش دات. باز کس ٹپی ءُ زدگ بوتنت ءُ دگه بازينے دستگر ءُ بندی بوتنت بلے آخوند خامنه ای ءِ رستری واک گون وتی سلهبندين جلادان درستان لٹ کٹ ءُ گٹ تروس کنگ انت هبرادان وَ نه اوشتيت ءُ ديمين وهد که هنونين جاورانی برود انت په ما بلوچان شرين موهے انت.  اے حکومت که لانچتگ رند چه امام مهدی ءِ آيگ ءَ دگنيا ءَ بگيپت ءُ من جهان ءَ آيی ءِ ابدی نظام ءَ حاکم بکنت په يک ءُ دو چپيگ نه بيت. بلے پکار (لازم، زلوری) انت مردم وتی تياری ءَ گيشتر ءُ گيشتر بکنت.
دگه آ دؤرگوستگ که بلوچستان ءِ کومی جنز ءُ زرمبش نبوتگين هبرے به بيت. يا که يک ءُ دو نپر ءِ بندوک به بيت. مروچی د جهد کارين کومی هوربندانی دور انت. هما هوربند که چه مردمان وت به بنت ءُ زندگ به بنت. زندگين هوربند ءِ مانا ءُ بزانت ايش انت که کِرد اِش به بيت ، هشکين هبر ءِ دؤرهم گوستگ. دؤم ايش که گون نوکين ايماندارين ءُ سرمچارين باسک ءُ دوزواهانی نزآرگ ءَ وتی هوربندی رِدان بزتر ءُ گيشتر بکنت.
اے کار بزان هوربندی چست ءُ اير ( فعاليت سازمان يافته ) بلوچان هنچين واکے دنت که تهران ءِ واکداران ناچار بنت بلوچ کوم ء وجود ءُ کومی حقان بمــنّ انت. بلوچ مکه ئين ماتان باز ورنا رودينتگ که گون زانت ءُ ايمانداری په بلوچ ءِ راجی حقانی پد جنگ ءَ په بلوچستان ءِ آزات کنگ ءَ سرين بندگ ءَ مهتل نه بنت. اے ورنا يانی نز آرگ گون دورچاری ءُ ذمه واری زندگين هوربندانی کار انت.
پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومت

آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان


محمد کريم بلوچ