بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 

پنجشنبہ 1 مئی 2008 

چھارایرانشھری بلوچ ورناھانی زند ء 
رکھینگ ء حاطرا جھد کن ایت

ترینوک - میار ریکانی/ سمندر آسکانی
 

 


 Balochistan Human Rights Watch / Radio Balochi FM
 
یک رپورٹ ء چہ ریڈیو بلوچی و بلوچستانء
 انسانی حقانی چاروگرین گل ء نیمگ
 سر بوتگ کہ چھار ایرانشھری بلوچ
 نوجوانان سردرگانء نندوک انت۔
  ایشانی نام چش انت ۔
 عبدالله کلکلي  دين محمد سال 25 , کار پوریاگر
 
اسحاق کلکلي ولد دين محمد  سال 27, کار پوریاگر
امين دامني ولد هوشنگ ،  سال 23 ، کار پوریاگر
تاج محمد کلکلي ولد  نظر
 سال 23, , کار دھقانی  چہ اے مردمان سہ نفر
وتی کارانی سرا و یکے چہ وتی گسء ایرانی خفیہ ادارہ ھانی نیمگ بیگواہ
ک
نگ بوتگ انت۔

اسحاق کلکلي ء جرم ایش انت کہ آئی دینی عقیدہ ھانی واھند انت و چھار ماہ ء
تبلیغ جماعت ء ھمراھی ء پاکستان رپتگ بوتگ وھدیکہ  اے ورنا ھانی واراثان گوں
خفیہ ادارہ ھانی ذمہ واران وتی بیگواہ بوتگین چکانی جست کت، آیان پسو دیگ بوت
شمے زھگان سلاح گون بوتگ ، ایشان دھشت گرد انت و ایشان ( جنداللہ ) جنبش مقاومت
 مردمي ايران ء نیمگ ھمدستی است، وھدیکہ اسحاق کلکلي پاکستان رپتگ بوتگ گون
 عبدالمالک ريگي  پاکستان ء ملاقات کتگ۔

عبدالله و
اسحاق ء پت دين محمد دل ء نادراہ ات ، گون اے حالء ھشکنگ پد آھی نادراھی
 گیشتر و دلء درد ء گون دیم پہ دیم بوتگ۔ و ھمے سبب ء یک ھفتگ چہ زھگانی  بیگواہ
بؤاگ ء رند 
وفات کنت۔
اے بیگواہ بوتگین ورناہ ھانی وارث چہ ایجنسی ھانی نیمگ بیم ترس دیگ بوتگ انت، ایشانی سرا چاروکی ام باز
 کنگ بؤاگ ء انت، تا کہ اے مردوم حکومت ء وتی بیگواہ بوتگین مردومانی جست و پرس ء چہ ایجنسی ھانی گوارا
کنگ ھلاس بدہ  انت۔  چہ ترس ء کر و گواری و سیاد واراثان گون بیگوہ بوتگینانی گسانی روگ ام ھلاس داتگ۔

ایرنی حکومت گون وتی  ظلم زورء ترسء پرینگ، بلوچانی بیگواہ کنگ و ورناہ ھانی دستگرکنگ  آیانی تھارین چاتانی
 تھا لٹ و کٹ ء رند گون وتی چیرین عدالتانی مدت ء   اے بلوچان بغیر دفاعی و وکیلی حق ء دیگ ء  پاھوء سزا ء
 جہ انت۔
 تاکہ اے دمگ مردم بترسین انت۔ کہ بلوچ وتی حقانی گپ کت مکنت انت۔اے ترس است کہ اے
 چھارین ورناہ ھان پاھو بدین انت کہ عمر قید بہ کن انت۔ 

ما بلوچستانء انسانی حقانی چاروگرین گل اےبوتگین ورناہ ھانی  دستگری ء سک مذمت کن این و پھکین انسانی
 پھریزگ ء ادارہ ھان، ایمینسٹی انٹرنشینل و تماو آزادی لوٹوکین مھلوکان و ھم وطن ھان لوٹوک این کی اے ورناہ
 ھانی آزادی ، ایشانی زند ء رکھینگ ھشتاپی جھد بہ کن انت۔
ديده بان حقوق بشر بلوچستان
http://bhrw.blogspot.com/
Balochistan Human Rights Watch / Radio Balochi FM
 


سه شنبه، 10 اردیبهشت ماه 1387 برابر با 2008-04-29توضيح: اين نامه به "آمنستي اينترنشنال "و ديگر سازمانهاي حقوق بشري فرستاده شده است