بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 

 

ایرانی حکومت ء صوبہ گلستان ئے فاضل
 آباد ء سنّی ھانی مسیت بست وقفل کت
 
 بلوچستانء انسانی حقانی چاروگرین گل

 
فاضل آباد ء صوبہ گلستان ئے سنّی ھانی مسیت چہ علی‌آباد كتول اسلامی
 کمیٹی ء نیمگ ء بند و قفل جنگ بوت۔ اے مسیت ء
مولوی پا وھابی تھمت جنگ ء رند گرگ و قید کنگ بوت۔ و گواشگ
 بوت کہ اے مسیت غیرقانونی بندگ بوتگ نون 2 ھزار سنّی نماز کنوک
بہ مسیت انت۔ ھمے وڑا ایران ئے بازین جاھان سنـی ھانی بستگین مسیت
پروشگ و شھید کنگ بوتگ انت ، مشھد ء یک مسیتے پروشگ و آئی جاھا
 پارک ئے بندگ بوت۔ بازین وھدے کہ سنّی عقیدہ ء منوک تھران میونسپل
    کمیٹی یک مسیتے جاہ ئے واسطہ عرضی دات انگت 20 سال انت ، سنّی مسیت
ء اڈ کنگ ء اجازت دیگ نبوتگ۔

 


 
 

 

 

 

 

Balochistan Human Rights Watch

http://bhrw.blogspot.com/2008/05/blog-post_30.html

ديده بان حقوق بشر بلوچستان

 

بلوچستانء انسانی حقانی چاروگرین گل