سرتاک

#
بلوچ بامرد دادشاہ کمال

دادشاهءِ سرا، کم و گیش پانزده سال پیش " عظیم شه بخش" ءَ پٹ و پول کتگ و آئیءِ کتاب ( فارسی ءَ) دیر انت که شنگ بیتگ. عظیم مُلکءِ تها بیتگ و هموداں چه هما لهتے مردماں که گوں دادشاهءِ جنگاں هور بیتگ انت یا آ جنگانی زداں آتکه بیتگ انت و تا آئیءِ پٹ و پولءِ وهدءَ زندگ بیتگ انت، جست و پرس کتگ. آئیءِ پٹ و پول چو ڈاکٹر نصیرءِ پٹ و پولءَ یک نیمگی - چو که چه آئیءِ گپّاں ماں گدان ٹی ویءَ - نه انت. همے پَیما، " اکبر رئیسی" ءَ دادشاهءِ سرا پٹ و پول کتگ و " نیلگ"ءِ نامءَ ناولے نبشتگ و شنگ کتگ. اے دوئیں پٹ و پولکاراں، دادشاه اے پَیمیں مردمے که ڈاکٹر نصیر گشیت، شون نداتگ. همے دابا، چه دادشاهءِ ڈاه و آئیءِ کُشگ بَیَگءَ رند، هما وهداں " مولوی عبدالله پیشّنی " و " جان محمد" و رند ترا ، " مُلا ابابگر" ءَ شعر پِربستگ. مولوی عبدالله پیشّنی، زانتکاریں عالمے بیتگ، آئیءَ هم دادشاه بسّ یک دُزّ و قاتلے شون نداتگ. راست انت که دادشاه وانندهے نه بیتگ و آئیءَ په بلوچ و بلوچستانءِ آزاتیءَ جنگ نه کتگ؛ بلے چه اشیءَ کس انکار کت نه کنت که آ نا انصافیءِ خلافءَ توپک چست کرتگ و هماهانی دیما اوشتاتگ که آ ریپیینگ و بے عزت اِش کتگ. رندترا، جنگ دراجکش بیتگ و همے جنگءِ زدءَ، لهتے بے گناهیں مردم هم کُشگ بیتگ انت؛ بلے آئیءَ بلکیں همے فکر کتگ که آ دشمنءِ مردم انت. امریکائیانی کُشگ بیگءَ رند، ایرانءِ حکومت، آ دمگءِ حاکم و سرداراں - اشانی تها مهیم خان که پیسرا دادشاهءِ کمک بیتگ- گشیت که اگاں وتی خیرءَ لوٹنت گڑا دادشاهءَ مُردگ یا زندگ حکومتءِ دستءَ به دَیَنت. اے پیما دادشاهءِ جنگ گڑا گوں ایرانءِ حکومتءَ هم بیت۔ اسماعیل امیری

#
طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

بلوچستــان وطن ماست۰ اگرچه وطـنِ مادریِ ما بارها مـورد تهاجم بیگانگان بوده و در مراحلی از تاریخِ چند هزار سالـه خود به اشغـال مهاجمین در آمده اسـت اما اجــداد ونیاکانِ ما با مبارزاتِ متحـد و مقاومتِ سخـت موفق به بیرون راندن اشغالـگران شده اند ۰ عصرحاضـر یکی از تاریک ترین و خونین ترین بخشهای تاریخِ بلوچستـــان است۰ این بار اشغالگران فارس علاوه بر استفـاده از تجاربِ اشغالگرانی همچون اسکنـدرمقدونی، مهاجمینِ مغـول، لشکرِ صفـوی ها، مهاجمین استعمارگر انگلیسی، قشون قاجار و رژیم سابق تهـران ازفاکتورهای شونیسـمِ فرقه ای، سپاهِ تا دندان مسلـح٬ تکنولوژی نوینِ ارتباطـی، اسلحه هایِ مـدرن، مهاجرین هندی و ارتش پنجابی، فعالیتهای جاسوسی ، تفرقه افکنی هایِ مستمر، طمعـکاریِ مهاجرینِ زابلی ، مهره های سرسپردهً محلی و هویت زدایـی سیستماتیک نیز استفاده می کنند تا بلوچستــان را به مدتی طولانی تر تحت اشغـال خود داشته باشند۰ پروسه تجزیه و تقسیم بخش غربی سرزمین اشغالی بلوچستـــان که اززمان رضا سوادکوهی آغاز شد همچنان ادامه دارد۰ ابتدا بخشهایـی از وطـن ما را به کرمان و خراسـان الحاق کردند٬ سپس مناطقـی وسیع از جنوب گلزمین را تجزیه کرده وبا قسمتی از سواحل زرین بلوچستــان « استان ساحلیِ هرمزگان » نام گذاشتنـد۰ پس از بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ادامه این اقدام ضدبشری را شونیستهای مذهبی ـ فرقه ای بعهده گرفتند۰ از آغاز قدرت گیری فرقه حاکم تا بحال سبعیت و نقش سرکردگان مهاجرین زابلی چون شهریاری، کیخا، نورا ومحمد تقی جان تیغی در بلوچ دشمنی برجسته تـرشده است۰ در حال حاضر عناصرجاه طلبِ بومی با سرسپردگی به فرقه حاکم وهم پیمانی با باند شهریاری از پشت به ملـت بلوچ خنجر زده و در پیشبرد طرح تجزیه و تقسیم بلوچستــان سهیـم شده اند ۰ فرقه مذهبیِ حاکم و باند شهریاری با علم کردن اراجیفِ چنین مهره هایی هویت ملی و وطن ما را نشانه گرفته وبار دگر هیاهو براه انداخته اند که « تقسیم استان در دراز مدت به نفع استان است»۰ حال آنکه قرائن و شواهـد موجود نشان می دهد که تجزیه وتقسیم وطـــن ما در سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۴۶ هجری شمسی کاملا بر خلاف منافع ملی مردم بلـــوچ تمام شده و در راستای اهـداف اشغالگران بوده است۰ طرح تقسیـم گلزمیــن به اجزاءِ کوچکتردر تضاد کامل با منافع ملت بلوچ است ۰ اهداف ضدبشری این طرح ِ مخرب و خائنانه ادامه اشغال بلوچستـــان٬ کنترل و غارت سرمایه های ملـی، پراکنده کردن ملت بلـوچ ، سرکوب شدیدترمردم ٬ بلـوچ زدایی ودر نهایت حذف نام تاریخی بلوچستــان است۰ اشغالگران تمامیت خواه ٬ باند تبهکار شهریاری ودومهره محلی شان اینرا بدانند که این باراجازه نخواهیم داد تا وطـن ما را تجزیه و تقسیـم کننـد۰ بلوچستـــان سرزمینی اســـت با قدمت تاریخی طولانی ۰ بلوچستـــان به مردم بلــوچ تعلق دارد و بیگانه پذیر نیست. نام تاريخـی بلوچستــان تا ابــد مانــدنــی اســــت. بلوچستان مام وطن ماست۰ بلوچستــان اساس هستی و زندگی ماســـت. هويت تاريخی و وجـود ما بعنوان يک ملت به همین گلزمیــن گره خورده اســـت. ما بلوچهای مقیم نروژ ضمن محکوم کردن نقشه های بیگانگان برای تجزیه وتقسیم بلوچستــان را شدیدا هرگز اجازه نخواهیـم داد که فرقه حاکم، مهاجرین زابلی و خیانتکاران وطـن ما را تجزیه و تقسیــم کنند. جامعــه بلوچهــای مقيــم نــروژـ دسامبر۲۰۱۶