سرتاک

#
جنبش استقلال طلبان کوردستان: نگذاریم بلوچستان تقسیم شدە را دوبارە و چندبارە تقسیم کنند

رژیمهای اشغالگر خاک و جغرافیای ملت بلوچ، در جهت تضعیف و در نهایت محوکردن این ملت از هیچ سیاست مغرضانەای علیە این ملت دریغ نورزیدەاند. ملت بلوچ تقسیم خاک و جغرافیایشان را چندین بار دیگر هم تجربە کردەاند، جغرافیای بلوچستان کە تحت اشغال سە رژیم افغانستان و پاکستان و ایران قرار گرفتە است اینبار نیز، رژیم ایران سعی بر این دارد کە بخش اشغال شدە بلوچستان تحت اشغال ایران را یک بار دیگر تقسیم و تکە تکە کند. هدفهای پشت پردە این سیاست رژیم برای ملل غیرفارس آشکار و عیان است، چون این سیاست را علیە دیگر ملل نیز بکار گرفتەاند. رژیم ایران از جنبشهای مردمی و ملی بلوچستان و همچنین همبستگی ملت بلوچ در جهت دستیابی و تشکیل دولت و حکومت بلوچستان، ترس و واهمەای در میان نە تنها سران رژیم کنونی ایران بلکە در وجود سلطنت طلبان و تمامیت خواهان و پان فارسیسم و پان ایرانیسم ایجاد کردە است. یکی دیگر از اهداف شوم ایران اینست کە با اشغال و اسمیلە کردن سواحل مکران و جایگزین کردن ملتی دیگر بە غیر بلوچ در دموگرافیای بلوچستان تغیراتی دوبارە ایجاد کند و هدف از آن هویت زدایی این مناطق از بلوچستان است. ملت هوشیار بلوچستان باید با قاطعیت کامل در مقابل سیاستهای ضد بشری و بلوچ ستیزانە این رژیم مقاومت و مبارزە کنند، کە راه آزادی ملت بلوچستان همانا همبستگی و اتحاد و یکپارچگی بلوچستان است. جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانە و قرون وسطایی رژیم ایران، در کنار مردم و همدوش و همصدا با مبارزین ملل غیر فارس ، در راه سرنگونی و تشکیل دولت و حکومتهای،کوردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، کاسپین، قشقایی، ترکمن و … از مبارزە دست نخواهد کشید. وظیفە همە ما ملل غیر فارس است کە با اتحاد در کنار همدیگر بایستیم و خاک و جغرافیای ملل غیر فارس کە توسط ملتی بنام فارس و تحت عنوان ایران اشغال شدە است را از استعارگران و اشغالگران پس بگیریم . جنبش استقلال طلبان کوردستان ٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ ٩ی سەرماوەز 2720 کوردی ٩ آذر ١٣٩٩ خورشیدی #نه_به_جمهوری_اسلامی #نه_به_تقسیم_بلوچستان #اقلیم_بلوچستان #بلوچستان_واحد #بلوچستان_هویت_ملی_ماست #بلوچستان_حذف_شدنی_نیست

#
صحبت از تقسیم و تجزیه بلوچستان بمعنی میدان دهی به دشمن است ـ محمود بلوچ

صحبت از تقسیم و تجزیه بلوچستان بمعنی میدان دهی به دشمن است هیچ بلوچی نباید در رابطه با تقسیم و تجزیه بلوچستان صحبتی داشته باشد و هر خودی ناآگاه از بحث تجزیه و تقسیم بلوچستان را تفهیم نمایید. در این رابطه به صحبت در رابطه با حفظ تمامیت ارضی بلوچستان و الحاق مجدد بخشهای تجزیه شده الحاقی به استانهای همجوار صحبت و آگاهی دهیم. باید بدانیم که تقسیم و تجزیه بلوچستان طرحی برای نابودی ما با شعار های عوام فریبانه برای آبادی ماست. همانگونه که بخشهای قبلی الحاقی به استانهای دیگر با طرح توسعه و آبادانی،اشتعالزایی و خدمت در مساحت کوچکتر با حربه وسعت بالا شکل گرفت. پس تقسیم و تجزیه طرح برای نابودی کلی و شعارها دامی برای فریب ماست. ما با شعار حفظ تمامیت ارضی و بازگشت مجدد بخشهای تجزیه شده وارد فاز مبارزه شویم و خودی نااگاه را تفهیم و به دشمن با مشتی متحد پاسخ دهیم. بدانیم که این مبارزه قربانی های از ما میخواهد و برای هر نوع قربانی دادنی آمادگی لازم را داشته باشیم. طرح تقسیم و تجزیه با شعار آبادانی برای ما بمثال گوسفندی رام نشده برای قربانی شدن است که چنین گوسفندی را با مقداری جو و علف و یا نان خشک به دام می اندازند و سپس قربانی و سلاخی اش میکنند. بنابراین تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از علما،سیاسیون،نمایندگان،روسای شورا ،ریش سفیدان و سرداران و متنفذین قومی ،بازاریان ،بیکاران ،دانش آموزان ،دانشگاهیان،زنان و مردان بلوچ متحد و متفق القول باید وارد صحنه مخالفت با این طرح شوم گشته و لازما باید برای هر نوع قربانی آماده باشیم. اینگونه نباید باشد که بخواهیم در ذهنمان مبارزه ای بدون قربانی دادن داشته باشیم،ما برای پیروز شدن بر دسیسه ها و طرح های بنیان براندازی که طرح نابودی ما را در بردارند برای هر نوع قربانی دادنی آماده و بی پروا وارد فاز مخالفت و مبارزه شویم. سرزمین سقف و ستون ملیت ومذهب،فرهنگ و تاریخ ماست.سرزمین مادر ماست وهیچ گاه به یتیم شدن از مادر راضی نشویم. محمود بلوچ #نه_به_تقسیم_بلوچستان #بلوچ_و_بلوچستان_مظلوم #پآدا_بلوچ

#
سخنگوی جنبش آزادی بلوچستان (FBM)، گمشاد بلوچ در بیانیه ای اظهار داشت که زندگی مردم بلوچ در نتیجه نه دهه استعمار و اشغال ایران، اکنون غیرقابل تحمل شده است

کویته - (بیانیه مطبوعاتی) سخنگوی جنبش آزادی بلوچستان (FBM)، گمشاد بلوچ در بیانیه ای اظهار داشت که زندگی مردم بلوچ در نتیجه نه دهه استعمار و اشغال ایران، اکنون غیرقابل تحمل شده است. خونخواری و وحشیگری قدرت دولتی علیه کلیه اقشار ملت بلوچ به اشکال مختلف در بلوچستان اشغالی، فروکش نکرده و بلکه بیشتر شده است. هیچ کس از ظلم و ستم دولتی ایران فعلی مصون نیست و بردگی در سراسر بلوچستان و سایر مناطق ایران فعلی نیز گسترده است. قربانیان جنایات از هر طیف و قشری، از جمله دانشجویان، علمای دین، ​​بازرگانان، نویسندگان زبان بلوچی در ادبیات و هنر هستند، همچنین فعالان شبکه های اجتماعی که به خارج از کشور مهاجرت کرده و صدای خود را در رسانه های بین المللی علیه جنایات ایران بلند کرده اند، با استفاده از تاکتیک تهدید و ارعاب عزیزانشان که در بلوچستان زندگی می کنند، دائما زیر فشار قرار می گیرند تا سکوت کنند. ایران فعلی تحت سلطه ملت فارس، سابقه ی طولانی در ضدیت و دشمنی با ملت بلوچ دارد. جنایات این کشور علیه ملت بلوچ طی دو دهه گذشته شدت گرفته است. ایران در محروم کردن بلوچ از حقوق اساسی خود، مانند آزادی سیاسی و فرهنگی، سنگ تمام گذاشته است. اخیراً نخلستان ها و مزارع گندم دهقانان فقیر در بسیاری از مناطق بلوچستان به آتش کشیده شده است و دام های آنها نیز سرقت گردیده است. چندین زندانی جوان بلوچ در موارد مختلف به جرایم ساختگی در مقابل چشم والدین در ملا عام به دار آویخته شده اند. ایران فعلی طی دهه ها، سیاست مهر و موم کامل مرزهای ساختگی بلوچستان را دنبال کرده و خانواده ها و بستگان بلوچ را در دو طرف سرزمین آبا و اجدادیشان جدا کرده است. از طرف دیگر نیز شغل شرافتمندانه برای جوانان و تحصیل کردگان بلوچ باقی نگذاشته است. در این شرایط دشوار، جوانان بلوچ مجبور می شوند که با عبور از مرزهای ساختگی، برای تامین مایحتاج زندگی خود، خطر را به جان خریده و به سوختبری و تجارت کالا بپردازند. با اینحال وقتی آنها برای خرید و فروش کالا از مرزهای ساختگی گذر می کنند، با گلوله های ارتش های اشغالگر ایران و پاکستان مواجه می شوند. بدین ترتیب بسیاری از بلوچ ها روزانه کشته می شوند. ارتش های پارس و پنجاب از روش های مختلفی برای نابودی کامل ملت بلوچ استفاده می کنند. در ادامه گمشاد بلوچ افزود؛ این در حالی است که به مافیای مواد مخدر متصل به بازار جهانی و منطقه ای، تحت حمایت دول اشغالگر بلوچستان اشغالی، آزادی كامل داده شده است. ذینفعان اقتصادی تجارت مواد مخدر در بلوچستان، پرسنل نظامی و اطلاعاتی ایران، پاکستان و عوامل منطقه ای آنها هستند. با توجه به جابجایی آزاد و دسترسی آسان آنها به بازار جهانی مواد مخدر، این بلای خانمان سوز به سرعت در میان جوانان هر نقطه از بلوچستان شیوع می یابد. هدف اشغالگران از تجارت آزاد مواد مخدر در سرزمین بلوچستان این است که جوانان بلوچ را در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار داده و به نوعی آنها را فلج کنند. می توان گفت نیروهای دشمن در اجرای این نقشه شوم علیه ملت بلوچ، کم و بیش موفق بوده اند. سرکوب دولت های ایران و پاکستان، باعث رشد ناسیونالیسم بلوچ در میان جوانان بلوچ برای تحقق آزادی ملی شده است و روحیه پرشور جوانان بلوچ برای رقم زدن آینده خود، ایران را وحشت زده کرده است. بنابراین، برای مهار جنبش آزادی بلوچ، ایران طرح تقسیم بلوچستان به سه قسمت را آغاز کرده است و در صدد است که نام و هویت بلوچستان را با نام "سیستان" (منطقه ای از بلوچستان) با تغییر بافت جمعیتی در مرکز آن محو کند! وی در ادامه افزود: بر اساس اطلاعات ما، ارتش ایران در آینده نزدیک قرار است یکی از بزرگترین پادگان های نظامی خود را در شهر ساحلی چابهار بلوچستان اشغالی با استقرار تانک، جنگنده جت، موشک های دوربرد زمین به زمین احداث کند. همچنین ارتش اشغالگر پاکستان نیز به همین ترتیب توطئه هایی را برای جداسازی کمربند ساحلی بلوچستان از بقیه بلوچستان به نام "بلوچستان جنوبی" در راستای تأمین آرمان های توسعه طلبانه چین در بلوچستان اشغالی انجام می دهد. جنبش آزادی بلوچستان تحت رهبری حیربیار مری، با تعهدی راسخ و تلاش برای اتحاد و همبستگی بیشتر ملت بلوچ و استقلال بلوچستان، به مخالفت با طرح ها و نقشه های فاشیستی حکومت ایران، ادامه خواهد داد. در پایان سخنگوی جنبش آزادی بلوچستان، گمشاد بلوچ افزود که جنبش آزادی از کمپین روز شنبه فعالان رسانه های اجتماعی بلوچ با عنوان "IranStopDividingBaluchistan" پشتیبانی خواهد کرد تا مخالفت خود را از تصمیم حکومت اشغالگر ایران برای تقسیم بلوچستان اعلام دارد. هشتک مورد استفاده در طوفان توییتری #IranStopDividingBaluchistan زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخه ششم آذر ماه ۹۹ ساعت برگزاری: 20:00 بوقت بلوچستان 17:30 بوقت اروپا آجوئی_بلوچستان http://T.me/Aajoibalochistan

#
طرح تقسیم بلوچستان محکوم به شکست است

*طرح تقسیم بلوچستان محکوم به شکست است!* بار دگر طرح تقسیم سرزمین بلوچستان در سر خط اخبار قرار گرفته است. طرحی علیه منافع ملی بلوچ و ضد هویت بلوچی که از طرف عناصری خائن همچون حسینعلی شهریاری و حبیب اله دهمرده و تنی چند از فرماندهان بدنیت سپاه به مجلس رژیم راه یافته است. سرزمین بلوچستان طی هزاران سال وطن و زادگاه ملت بلوچ بوده و همچنان متعلق به میلیونها بلوچ است. تجزیه وتقسیم بلوچستان غربی در سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۴۶ هجری شمسی کاملا برخلاف منافع ملی مردم بلـوچ تمام شده و در راستای اهداف اشغالگران بوده است۰ طرح تقسیـم بلوچستان به اجزاءِ کوچکتر همچنان در تضاد کامل با منافع ملت بلوچ است ۰ اهداف ضدبشری این طرح ِ خائنانه بدین قرار هستند : ادامه اشغال بلوچستـان، کنترل و غارت سرمایه های ملی بلوچ، پراکنده کردن ملت بلوچ ، تشکیل یک استان با جمعیت غیر بلوچ در جنوب بلوچستان و مناطق ساحلی، گسیل کردن میلیونها غیر بلوچ به بنادر و سواحل بلوچستان، سرکوب شدیدتر مردم بلوچ، بلوچ زدایی سیستماتیک، تشکیل یک استان در شمال بلوچستان برای سپردن آن به مهاجرین غیربومی، سپردن منابع و معادن بلوچستان به مافیای اقتصادی منطقه و در نهایت حذف نام تاریخی بلوچستــان. بلوچستـان سرزمینی است با قدمت تاریخی طولانی ۰ سرزمین بلوچستـان به مردم بلـوچ تعلق دارد و نام تاريخـی بلوچستـان تا ابــد مانــدنـی اسـت. بلوچستان مام وطن ماست۰ بلوچستــان اساس هستی و زندگی ماست. هويت تاريخی و وجـود ما بعنوان يک ملت به همین سرزمین گره خورده اســـت. ما بلوچهای مقیم کشورهای اسکاندیناوی اعلام می کنیم که شدیدا مخالف طرح تقسیم بلوچستان هستیم. ما نه تنها مخالف طرح تقسیم هستیم بلکه خواهان به هم پیوستن اجزاءِ جدا شده ( جنوب خراسان، جنوب کرمان و مناطق الحاقی به هرمزگان ) و یکپارچگی سرزمین بلوچستان هستیم. بلوچهای مقیم کشورهای اسکاندیناوی دوم آذرماه ۱۳۹۹

#
▪قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی

قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی  لیست شهدای کلابید حکایت از قتل عام 59 تن از مردان آنجا به دست نیروهای امنیتی و سپاهی دشمن دارد. لازم به ذکر است که برخی از افراد جان باخته از اعضای یک خانواده هستند.   خلیل شه بخش فرزند نظر  عبدالرحمان شه بخش فرزند دادخدا   آقا محمد فرزند چنگیز حاج اسماعیل شه بخش فرزند حاج رحمت  رحمت الله شه بخش فرزند علیم خان شهداد شه بخش فرزند شاه نظر  قاسم شه بخش فرزند هیبت الله یار شه بخش فرزند علیم خان عیسی شه بخش فرزند عبدالکریم موسی شه بخش فرزند عبدالکریم سهراب شه بخش فرزند عبدالکریم  عبدالله شه بخش فرزند موسی ابراهیم شه بخش فرزند لال محمد  نظر شه بخش فرزند ملارحیم  دادشاه شه بخش فرزند محمد حسن اسماعیل شه بخش فرزند خدابخش  نورمحمد شه بخش فرزند خدا بخش  محمد گل شه بخش فرزند اسماعیل  محمد گل شه بخش فرزند شیرمحمد   محمود شه بخش فرزند قادر   ابراهیم شه بخش فرزند حبیب الله   رحمت الله کبدانی فرزند رسول  رحمت الله شه بخش فرزند حاج نظر محمد شه بخش فرزند حسین اسحاق شه بخش فرزند عیدو دادخدا شه بخش فرزند کریم ابوبکر شه بخش فرزند …….. ناصر شه بخش فرزند…….. برکت محمد زهی فرزند رحمت الله 3 گل محمد شه بخش فرزند محمد گل محمد شه بخش فرزند عیسی -عبدالعزیز شه بخش فرزند محمد عمر   شی محمد شه بخش   یوسف شه بخش فرزند گمی   حاج چنگیز شه بخش فرزند باب الدین   رحمدل محمد زهی فرزند   حمید شه بخش فرزند حیدر   قادر محمد زهی فرزند شریف  ناصر محمد زهی فرزندشریف ناصر محمد زهی فرزند حاج نائب   مهدی محمدزهی فرزند دلدار   حاجی فقیر شه بخش فرزند دلدار  حاجی رحیم خان محمدزهی   نصرالله شه بخش فرزند یوسف   حسین محمد زهی  شیر محمد محمد زهی   سمال محمد زهی فرزند محمد   عمر شه بخش   بیدالله محمد زهی  ابوبکر شه بخش فرزند یوسف   سعید محمد زهی فرزند حسن جان  اقبال محمد زهی   جهانگیر شه بخش فرزند حاجی بائیان   حاج جلیل شه بخش فرزند شاه کریم   امان الله محمد زهی فرزند زرین   محمد محمد زهی فرزند ناصر   محمد شاه محمد زهی فرزند رحبم   کریم شه بخش  حاج علم خان شه بخش فرزند کریم یاد و خاطره شهدای کلابید گرامی  باد #شهدای_بلوچستان

#
ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت ملا کوهی چه آ تگار لاپیں و چم جهلیں ملایاں نهت که وتی راج و وتی ورنایانی بے ازت کنئگ و بے میار کشگ ءَ بگندیت و چُپ به نندیت . ملا کوهی گوں سداں راجدوستیں ورنایاں بندیگ انت ، هما داب که مئی راج بندیگ انت ۔ بلوچ ورنا ، بلوچ راجدوست و مارشت داریں واجه و بانکاں ! من دلجماں که شما وتی راج و وتی ملک و وتی ورنا و کماشانی بندیگی و بے ازت کنئگ ءِ درد ءَ هر روچ ماریت و ایشی هم گندگ ایت که بے میاریں مردمانی گرگ ، بے ازت کنئگ ، جنئگ ، بندیگ کنئگ ، کشئگ و کس ءَ پسو نه دیگ ایران ءِ زوراکیں هکومت ءِ کار انت ، ۴۱ سال انت که ایران ءِ بلوچ دژمنیں هکومت مئی بلوچ شهزانت ، راجدوست و جهدکاراں یک یک و ده ده گران و لٹ جناں و شزا دیان ءَ کشان انت شهید رحیم زردکوهی ، شهید ارشد رحمانی ، شهید محمد گل ریکی ، شهید خسرو مبارکی ، شهید عبدالرحیم رئیسی ، شهید ابراهیم اشکان ، شهید سلیم کهرازیی ، شهید صادق نظیری ، شهید صادق ریکی ، شهید شفی محمد زین الدینی ، شهید عبدالمالک ریکی ، شهید آکوب مهرنهاد و دگه دهانی هزار دگه شهید که آهانی تها ملا و گیر ملا هوار انت ، تهنا همے ایران ءِ اسلامی هکومت ءِ شهید بیتگین انت . تاں زی اگں لهتے مردم اے هکومت ءِ مردمکشیں کارگرد ءَ نزانتکار اتنت ، مرچی ما جوان دیستگ و جوان زانیں که مئی چُپی سوب بیت که ایران ءِ ناشریں هکومت ءِ کچک و پاسدار و آئی ءِ چاریگ ، بے شرم تر ببنت و وتی دست ءَ مه دارنت . ما را جوان زانگی انت ، هما مردم وتی هک ءَ چه زوراک پچ گپت کن انت که په مردی آئی ءِ دیما در کپ انت به اوشت انت . ما پیکه په وتی بندیگیں بندیگاں ، بندیگیں راج و بندیگیں گلزمین ءِ آزاتی هر داب بوته درکپاں و آوانی توار و گوانک بباں ، وتی ملک و شهرانی دگ و گلی و دیوالانی سرا ، کاگدی زرانی سرا وتی بندیگانی آزاتی ، و وتی مرادانی جار ءَ بنبیسیں ! مولوی کوهی و ایدگه سیاسی بندیگانی آزاتی هر بلوچ ءِ واهگ انت ! راج واجهی ، هر راج ءِ پکاییں هَکّ انت ! آزات و آجو بات گنجیں گلزمین بلوچستان !

#
ایرانی مزموم منصوبہ تقسیم مقبوضہ بلوچستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلایا جائے گا: بلوچ سوشل میڈیا ایکٹوسٹ

ایرانی مزموم منصوبہ تقسیم مقبوضہ بلوچستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلایا جائے گا: بلوچ سوشل میڈیا ایکٹوسٹ دزآپ/زاھدان / اطلاعات کے مطابق ایرانی مذموم منصوبہ مقبوضہ بلوچستان کی تقسیم کے خلاف بلوچ وطن دوست سیاسی کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا میں کیمپین چلایا جائیگا۔ واضع رہے ایران میں مقبوضہ بلوچستان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی مذموم منصوبہ بندی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بلوچستان کے اندر نئے صوبہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ـ لیکن دوسری جانب ہر بار بلوچ قوم دوست سیاسی کارکنوں اور بلوچ رہنماؤں نے ایران کے اس ناروا بلوچ دشمنی کو ناکام بناتے رہے ہیں۔اس سے قبل ایرانی پارلیمنٹ میں کئی قرار دادیں بلوچستان کی تقسیم کے حوالے سے پیش کی گئی ہے لیکن ہربار تہران میں موجود بلوچ نمائندوں کی جانب سے اسے مسترد کرکے ناکام بنا دی گئی ہے ـ ایران کی اس بلوچ دشمن منصوبے کو ناکام بنانے کی لیئے محب وطن بلوچ سیاسی، سماجی رہنماؤں اور کارکنوں نے مشترکہ طور پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر ایک کمپین چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔جس کیلئے انہوں نے ٹوئیٹر پر ایک ہیش ٹیگ بروز ہفتہ 3 اکتوبر 2020 کو بنام #IranStopDividingBaluchistan کے ہیشٹیگ چلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ اس کی مختلف ممالک میں کمپین چلانے کی اوقات کار درجزیل ہوگی۔ ایران کے معیاری وقت کے مطابق 18:30 PM یورپ کے میعاری وقت کے مطابق 17: PM دریں اثنا بلوچ قوم دوست اور سماجی و سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے باقاعدہ طور تمام بلوچ وطن دوست اور دوسرے آزادی پسند سیاسی کارکنوں سے پر زور اپیل کی ہے کہ دنیا کے سامنے قابض ایرانی عزائم کو بلوچ قومی سرزمین کی ظالمانہ و غیر قانونی تقسیم اور بلوچستان میں ایرانی مظالم کو آشکار کرنے کے لیئے اس دن ٹویٹر کمپین میں بھر پور طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ایران کی اس مزموم اور بلوچ دشمن منصوبے کو ناکام بنایا جا سکےـ

#
فری بلوچستان موومنٹ برطانیہ برانچ کا آن لائن اجلاس، 13 نومبر کے دن مختلف پروگرامز منعقد کرنے کا اعلان

فری بلوچستان موومنٹ برطانیہ برانچ کا آن لائن اجلاس، 13 نومبر کے دن مختلف پروگرامز منعقد کرنے کا اعلان لندن ( پریس ریلیز ) فری بلوچستان موومنٹ برطانیہ برانچ نے میڈیا کو پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز برطانیہ برانچ کے آرگنائزر کے زیر صدارت آن لائن اجلاس منعقد ہوا جس میں پارٹی ممبران نے شرکت کی اور مختلف تنظیمی امور و سیاسی مسائل زیر بحث لائے گئے۔ 13 نومبر کو یوم بلوچ شہداء کے حوالے سے پروگرام منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز فری بلوچستان موومنٹ برطانیہ برانچ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تنظیم کے مختلف سیاسی اور انتظامی امور زیر بحث لائے گئے۔ جہاں پارٹی کے ممبران نے سیاسی بحث ومباحثہ سمیت مستقبل کے حوالے سے مختلف پروگرامز زیر بحث لائے گئے۔ کارکنوں کے مشاورت سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ فری بلوچستان موومنٹ 13 نومبر کو یوم بلوچ شہداء کی مناسبت سے پروگرام منعقد کرکے دنیا کو بلوچستان بھر میں ہونے والے سنگین انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بارے میں اور قابضین کی جانب سے مقبوضہ بلوچستان میں جاری روا رکھے گئے مظالم اور محکوم بلوچوں کی معاشی استحصال و نسل کشی کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو آگاہی دینے کیلئے بیرونی دنیا کو پاکستانی اور ایرانی فوج کی جانب سے ڈھائے گئے جارحیت کے حوالے سے آگاہی فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ فری بلوچستان موومنٹ برطانیہ برانچ سلسلہ وار اسٹڈی سرکلز منعقد کرکے برانچ کے کارکنوں کی سیاسی استعداد کار کو بڑھائے گی۔ مزید یہ کہ ان اسٹڈی سرکل کے ذریعے جس میں مختلف موضوعات پر منعقدہ سیمینار کے توسط سے کارکنان کو ریجنل جیو پولیٹکس اور انٹرنیشنل جیو پولیٹکس کے بارے میں برانچ کے ممبران کو نئی عالمی سیاسی ،سفارتی و معاشی صف بندیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گی۔

#
نگذاریم بلوچستان جولانگه استعمارگران باشد

سرزمین بلوچستان تحت اشغال استعمارگران است۰ سیاستهای استعماری جمهوری اسلامی و عملکرد وحشیانه قشون سپاه بلوچستان استعمارزده را ویران و شرایط زندگی ملت بلوچ را جهنمی تر از هر زمان کرده است۰ از آنجائیکه استعمارگران فارس به تنهایی قادر به اعمال کلیه سیاستهای ضدبشری خود در بلوچستان نیستند پای ارتش چین، روس و چندین کشور دیگر را با انعقاد قراردادهای استعماری و خائنانه به خاک بلوچستان باز کرده اند تا باتفاق همدیگر نه تنها غارت منابع و معادن بلوچستان اشغالی را ادامه دهند بلکه آن را برای همیشه از ملکیت صاحبان حقوقی و تاریخی آن یعنی ملت بلوچ خارج کنند۰ چین، روس، استعمارگران فارس و غارتگران دیگر با طمع سیری ناپذیر در شرایطی به بلوچستان هجوم آورده اند که میلیونها بلوچ با سخت ترین شرایط در تمام زمینه ها مواجه هستند۰ کشتاری که سپاه استعمارگران هم اکنون در بلوچستان براه انداخته است از وحشیگری شاهان گجر (قاجار) وجنایات انوشیروان ظالم بر علیه مردم بلوچ به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و سیستماتیک تر است۰ آتشی که دیکتاتور قرن علی خامنه ای در سرزمین بلوچستان برافروخته از آتش ظلم شاه عباس صفوی و ناصرالدین شاه گجر و رضا میرپنج به مراتب شعله ورتر است۰ نیروهای سیاسی بلوچ، روشنفکران بلوچ، شخصیتهای ملی، علمای آگاه و مسئول، دانشجویان و فارغ التحصیلان بلوچ امروز وقت عمل است۰ زمان دفاع از حق حیات و سرزمین ماست۰ تمامی اختلافات را باید بخاطر منافع ملی و مصلحت نسلهای آینده بلوچ و سرزمین بلوچستان کنار گذاشت۰ یقین کنیم که بجز خودمان هیچ پشتیبان و دلسوزی نداریم و منتظر یک منجی نباشیم۰ بلوچستان متعلق به ملت بلوچ است و در توان هیچ کس نیست جز خود بلوچ که وطنش را از چنگال استعمارگران فارس، ارتش چین و روس ها نجات دهد۰ پس بهر طریق ممکن از سرزمین اجدادی خویش، هویت ملی و منافع جمعی مان دفاع کنیم و متحدانه قسمتهایی از وطن را که به خراسان، کرمان و هرمزگان ملحق کردند مجددا به سرزمین بلوچستان بازگردانده و همچنین برای بیرون راندن استعمارگران گجرو دیگر بیگانگان غارتگر سازمان یافته و منسجم به پیش رویم۰ بلوچستان از آن ملت بلوچ است و بیگانگان را باید بهر طریق ممکن بیرون برانیم۰ محمد کریم بلوچ سپتمبر ۲۰۲۰

#
پنج کشته در درگیری مابین دو شهروند بلوچ و نیروهای اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران .

به گزارش #آجوئی_بلوچستان امروز مورخه ۰۸ شهریورماه ۹۹ مامورین اداره اطلاعات شهرستان #گه (#نیکشهر) در کنار سردخانه #اسپکه برای ترور دو شهروند بلوچ با هویت محمد گل زین الدینی و باجناقش کمین می کنند که با ورود این دو شهروند بلوچ به کمین تروریست های رژیم بدون اخطار به ایست و یا اقدام قانونی برای بازداشت به سوی دو شهروند تیر اندازی می کنند که دو شهروند بلوچ نیز از حق دفاع مشروع استفاده کرده و به سمت مامورین تیر اندازی می کنند که در این در گیری سه نفر مامور اطلاعات رژیم به هلاکت رسیده و دو نفر شهروند بلوچ نیز کشته می شوند . باتوجه به این که رژیم توانای دستگیری افراد را دارد اما این کار را نمی کند و بجای اعمال قانون سعی در انجام اعدام صحرای شهروندان بلوچ را دارد که بارها شاهد این امر ناگوار بوده ایم . بلوچ ایرانی نبوده و نیست و بلوچستان جزئی از ایران نبوده و نیست پس از همین رو است که قانون در بلوچستان ابتدا توسط,خود مامورین امنیتی زیر پا گذاشته می شود.

#
شہید شاہینہ کے قتل سے نا صرف اس کی والدہ اور بہنیں اب بے سہارا ہو گئی ہیں بلکہ بلوچستان اور خاص کر کیچ مکران ایک روایت ساز دلیر بیٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے

- شگراللہ بلوچ مکران ( انتظامی لحاظ سے نہیں، تاریخی و جغرافیائی لحاظ سے ) کو بلوچستان کے دیگر علاقوں سے معتدل مزاج سمجھا جا تا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر علاقوں کی نسبت سخت قبائلی طرز معاشرت اور روایتی سرداری نظام سے کافی حد تک یہ آزاد تعلیم یافتہ ہے اور باقی علاقوں کے بڑے جاگیرداروں کی نسبت اس کی آبادی مختلف متوسط بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ کچھ عرصہ سے گوادر میں سی پیک اور مختلف نا خوشگوار واقعات و حالات کی وجہ سے ملکی میڈیا میں اس کا نام آتا رہتا ہے۔ چند مہینوں سے مکران کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور بلوچستان کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک شہر تربت میں ڈکیتی کے دوران خواتین ( ملک ناز بلوچ اور کلثوم بلوچ ) کے قتل کے واقعات نے اہل علاقہ سمیت تمام بلوچوں کو ایک غیر معمولی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور نوجوان شہید حیات بلوچ کے ناحق قتل نے اس تشویش اور عوامی غیظ و غضب میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شہید حیات بلوچ کے واقعہ کی ابھی دھول بھی نہیں چھٹی تھی کہ 5 ستمبر کو تربت میں خاتون شاہینہ شاہین بلوچ کی قتل کا المناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ شاہینہ بلوچ بلوچستان اور ملک سے باہر بلوچوں میں ایک جانی پہچانی نام تھی۔ وہ بیک وقت شاعرہ، پینٹنگ آرٹسٹ، ادیبہ، خواتین کے لئے مخصوص پہلی بلوچی میگزین ”دزگہار“ (سہیلی) کی ایڈیٹر، مکران آرٹس اکیڈمی کی بانی و سر پرست، ٹی وی اینکر، ایکٹریس، ماڈل، سماجی کارکن، انسانی حقوق خاص کر خواتین کے حقوق کی علمبردار اور صنفی مساوات کے حوالے سے نہ صرف ایک مضبوط آواز تھی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی تھیں۔ والد کی شفقت سے محروم (اندازہ) 28 سے 30 سال عمر کی یہ لڑکی اپنی والدہ اور چار بہنوں کی واحد کفیل تھی۔ شہید شاہینہ کے قتل سے نا صرف اس کی والدہ اور بہنیں اب بے سہارا ہو گئی ہیں بلکہ بلوچستان اور خاص کر کیچ مکران ایک روایت ساز دلیر بیٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ چشم دید گواہان اور پولیس کی جانب سے اس قتل کا الزام شاہینہ کے شوہر پر لگایا گیا ہے جس نے دو گولیاں مار کر شاہینہ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ مگر تا حال ملزم پولیس کی گرفت سے باہر ہے۔ کئی لوگ اسے ”غیرت“ اور میاں بیوی کے آپسی اختلاف کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بظاہر عوام کی اکثریت اس واقعہ پر انتہائی رنج و افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں نے بھی اس واقعہ کو اپنی سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ مگر اکثر علاقائی سماجی تنظیمیں اور تمام سیاسی پارٹیاں اس المناک واقعہ پر لب کشائی سے قاصر ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی سرگرم کئی شخصیات اور لوگ بھی غیر متوقع طور پر خاموش ہیں۔ گمان یہی ہے کہ وہ اس واقعہ کو ”غیرت“ کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ ایک دوست نے تو سوشل میڈیا پر اپنے ایک پوسٹ میں اس واقعہ کا ذمہ دار براہ راست ”بلوچی غیرت“ کو قرار دیا ہے۔ اگر مذکورہ دوست کا الزام اور خاموش طبقہ کا جواز ”بلوچی غیرت“ ہے تو اس کی تصحیح و تصدیق کے لئے بحیثیت بلوچ ہمیں بلوچ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر مختلف واقعات و روایات کا جائزہ لینا ہوگا۔ بلوچستان میں نام نہاد ”بلوچی غیرت“ کے نام پر آج کل جو روایت قائم ہے بلوچ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخی اعتبار سے سب سے نامور بلوچ شخصیت اور بلوچوں کا سب سے طاقتور سردار چاکر اعظم جب شے مرید کی محبوبہ اور منگیتر حانی پر فدا ہوئے تو انہوں نے ایک خاتون ( سازین ) کی سازشی منصوبے کے بل بوتے پر شے مرید سے حانی کی منگنی تڑوا کر خود حانی سے نکاح کر کے اسے حاصل تو کر لیا مگر بحیثیت میاں بیوی چاکر اور حانی کے درمیان کبھی بھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں رہے اور بلوچوں کا یہ عظیم سردار اپنی بیوی حانی کی قربت سے ہمیشہ محروم رہا۔ بلوچی رزمیہ شاعری میں چاکر اور حانی کے تعلقات کی تفصیلات بے مثال منظر کشی کے ساتھ موجود ہیں۔ مثلاً جب چاکر، شاہی محل میں حانی کو تمام شاہانہ آسائشوں سے بے نیاز خیالوں میں گم اداس دیکھتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ”اے حانی! تمہیں اداس ہونے کی بجائے اپنی قسمت پر رشک کر نا چاہیے کہ تم عالیشان محل میں بیٹھی سونے کے انمول زیورات پہنتی ہو، نایاب قیمتی لباس اور دوپٹوں میں ملبوس ہو کر ہر طرح کے خوش ذائقہ کھانوں سے محظوظ ہوتی ہو“ ۔ چاکر کی یہ باتیں سن کر حانی انتہائی تلخ زبان اور بے باک انداز میں جواب دیتی ہوئی کہتی ہے ”چاکر! تیرے محل کی دیدار سے میرا دل خوش نہیں ہوتا، تمہارے دیے ہوئے زیورات مجھے بچھو کی طرح ڈستے ہیں اور تمہارے لائے ہوئے شہد مجھے نیم کے پتوں سے بھی زیادہ کڑوی لگتی ہیں۔ کیونکہ میری زندگی کی تمام خوشیوں کا محور شے مرید ہے اور شے مرید کے علاوہ نہ ہی مجھے کچھ سوجھتا ہے نہ کوئی دکھتا ہے“ ۔ یہ موقف حانی ہر مکالمے میں دہراتی ہے۔ مگر اس کے باوجود بلوچ قوم کا طاقتور سردار مایوسی اور تلملاہٹ کے علاوہ کسی بھی طرح کی سختی، بندش یا تشدد کرنے سے قاصر ہے۔ اور نہ ہی وہ حانی کو بد کرداری کا الزام لگاتا ہے اور نہ ہی یہ باتیں سن کر اس کی ”بلوچی غیرت جوش مار تا ہے کہ تم میری بیوی ہو کر کسی غیر و نامحرم مرد سے عشق کرتی ہو، اس لئے اب تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ حالانکہ مختار کل سردار کے لئے ایک“ نافرمان بیوی ”کو قتل کر نا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر قتل یا تشدد کر نا تو دور کی بات ہے، نہ چاکر حانی پر غصہ یا سختی کر تا ہے اور نہ طلاق دے دیتا۔ بلکہ وہ حانی کے موقف کا احترام کر تا ہے۔ اگر چاکر اعظم کے اس طرز عمل کا موازنہ موجودہ ”بلوچی غیرت“ سے کیا جائے تو پھر (معذرت کے ساتھ ) چاکر اعظم تو پھر بہت بڑا بے غیرت تھا۔ اور اب ہم ان سے زیادہ غیرت مند ہو گئے ہیں۔ مگر بلوچ تاریخ میں ”اس بے غیرتی“ کا مرتکب صرف چاکر شیہک (چاکر ولد شیہک) نہیں ہوئے ہیں۔ کیونکہ جب بلوچ تاریخی کردار بیبگر ( بیورغ ) اپنی محبوبہ گراناز کو بھگا کر ایک دشمن قبیلہ کے یہاں پناہ لیتا ہے تو دشمن قبیلہ نہ صرف ان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنے یہاں ٹھہراتا ہے بلکہ لڑکی اور لڑکے کے خاندان کو باقاعدہ مطلع کر کے اپنے پاس آنے کی التجا کر تا ہے اور جب گراناز اور بیبگر کے سرپرست اپنے عزیزوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو دونوں خاندان کی باہمی رضا مندی سے انتہائی خوشگوار ماحول میں گراناز اور بیبگر کا نکاح کرایا جا تا ہے اور باعزت طریقے سے ان کی رخصتی کر دی جاتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نہ ہی گراناز کے خاندانوں والوں کی ”بلوچی غیرت“ جوش مارتی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کی حوالگی یا قتل کا مطالبہ کریں اور نہ ہی بیبگر کا خاندان اس ”بھاگی ہوئی بد کردار لڑکی“ کو کسی صورت اپنے خاندان و قبیلہ کی بہو اپنانے سے انکار کرتے ہیں! اسی طرح جب مہناز پر جھوٹا لانچن لگا کر اس کی پاکدامنی پر سوال اٹھایا جاتا ہے اور مہناز کے شوہر شہداد کو یہ باور کرایا جا تا ہے کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے، تو شہداد کی ”بلوچی غیرت“ میں بھی اتنا ابال نہیں آ تا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا سر قلم کر دے۔ بلوچی لوک عشقیہ داستانوں اور تاریخی واقعات میں یہ انتہائی اہم اور غور طلب بات ہے کہ ایک بھی ایسا واقعہ یا مثال موجود نہیں ہے کہ جس میں کسی لڑکی کو محبت کر نے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا ہو یا غیرت کے نام پر کسی عورت کا خون بہا یا گیا ہو۔ ( اگر میں غلط ہوں تو درستگی کا طلب گار ہوں ) تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے وقتوں کے یہ بلوچ شخصیات بے غیرت تھے جو کسی غلط فہمی، الزام یا شک کی بنیاد پر اور کسی خطا پر غیرت کے نام پر اپنی بیٹی، بہن، بیوی اور بہو کو قتل نہیں کرتے تھے؟ یا جو غیرت کے ایسے اظہار کے خلاف ہیں جو عورت کے خون بہانے کا محتاج ہو وہ بے غیرت ہیں؟ خدا نخواستہ اگر روایتی غیرت کے حوالے سے کوئی حقیقی مسئلہ پیش آئے تو اس کا واحد حل قتل ہے؟ کیا ایسے مسئلے کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ جو عزت بچی ہے وہ بھی قائم رہے اور مزید غلطی و بد نامی سے بچا جا سکے؟ بلوچ معاشرے میں اب اس پر بحث ہونی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے ”غیرت داری“ کا جو معیار اپنا یا ہوا ہے یا اپنایا جا رہا ہے کیا بلوچ تاریخی میں اس کا کوئی جواز ہے؟ کیا یہ واقعی ”بلوچی غیرت“ ہے؟ کیا دیگر کئی روایات کے ساتھ ساتھ ”غیرت مندی“ کا مروجہ روایت بھی ہم دیگر قوموں سے تو نہیں لے رہے ہیں؟ ملکی میڈیا کے ایسے نغمے کہ ”ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے“ جیسے بیانیہ سے ہم اثر تو نہیں لے رہے ہیں جو انسانی وجود کے بجائے عورت کو صرف غیرت کا استعارہ قرار دیتا ہے؟ بلوچوں کی بہت بڑی آبادی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں بھی موجود ہے۔ جہاں مذہب کی آڑ میں انتہائی سخت رجحانات و قانونی بندشوں کے باوجود بلوچ عورت سماجی زندگی میں اور معاشی و ثقافتی طور پر زیادہ آزاد اور خود مختار ہے۔ مگر وہاں ”بلوچی غیرت“ کا ایسا مظاہرہ نظر نہیں آ تا جو سرحد کے اس پار نظر آ تا ہے۔ انبیا اور صحابہ کرام کی سر زمین عرب مملکت سلطنت آف عمان میں عربوں کے بعد دوسری سب سے بڑی آبادی بلوچوں کی ہے جو آج بھی اپنی بلوچی زبان و روایات اور خونی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر سلطنت عمان کے بلوچوں کی غیرت میں بھی اتنا ابال نہیں آتا جتنا یہاں نام نہاد ملکی جدید و مذہبی تعلیم اور شہری ماحول سے دور قصبوں اور دیہی علاقوں میں رہائش پذیر بلوچ مرد و زن بغیر کسی چار دیواری کے اور بغیر کسی برقعہ یا نقاب کے ایک ہی محلہ میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ہر کسی کو دوسرے کے گھر میں راہ ہوتی ہے، کوئی کسی سے پردہ نہیں کر تا ( البتہ روایتی پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جا تا ہے۔ خواتین اور بالغ بچیاں ننگے سر ہو نا عیب سمجھتی ہیں ) ، روایتی لباس میں ملبوس چادر نما دوپٹے پہنے بلوچ خواتین ازل سے مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرتی، لکڑیاں کاٹتی، بکریاں چراتی اور خوشی و غم کے تمام موقعوں میں یکساں شریک ہوتی ہیں، وہاں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر ذرائع آمدنی کے جدید ذرائع استعمال کرنے سے اور دفتر کی مخلوط ماحول میں کام کرنے اور پڑھنے سے غیرت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جن علاقوں میں گھروں کو چار دیواریوں کے حصار میں بند کر دیا گیا ہے اور یہ فصیلیں اونچی سے اونچی کر دی گئی ہیں اور ان حرم نما گھروں میں خواتین کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسے علاقوں میں ذرہ ذرہ سی بات پر لوگوں کی غیرتوں میں ابال آتا رہتا ہے اور ان کی عزتیں ہمیشہ خطرے میں رہتی ہیں۔ مسلح پہریداروں کے حصار میں بیٹھے اور اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے کئی جرائم پیشہ افراد اور تمام اخلاقیات و کردار سے محروم خود ساختہ میروں کی تمام غیرت اور عزت داری کا بوجھ زندان نما گھروں میں محصور عورتوں کے نازک کاندھوں پر ہے۔ احساس کمتری، خوف و خدشات اور دیگر کئی ذہنی پیچیدگیوں کے شکار ایسے مردوں کی ذہنی حالت کا خمیازہ گھریلو ناچاقی، ذہنی و جسمانی تشدد، بلاجواز پابندیوں اور قتل کی صورت میں خواتین کو بھگتنا پڑ تا ہے۔ خوف و خدشات سے بھری اور سکون سے محروم اذیت ناک زندگی سے نجات پانے کے لئے ضروری ہے کہ بحیثیت انسان عورت کی پسند و ناپسند، جذبات، احساسات و خیالات اور اس کی وجود اور جداگانہ شناخت کو تسلیم کیا جائے اور انسانیت کے منصفانہ اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لئے ضروری ہے کہ مرد انسان بن کر رہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ذاتی و خاندانی زندگی میں اور اسکولوں کی سطح پر صنفی مساوات کا درس لازمی طور پر دیں اور عملی مظاہرہ بھی کریں۔ میں خود بلوچ ہوں اور بلوچستان کے ایک دیہی علاقے میں بلوچ روایات کی چھتر چھایا میں پرورش پائی ہے (اور شاید کئی بلوچوں سے زیادہ بلوچ تاریخ اور روایات سے آگاہ ہوں اور ممکن حد تک عمل کر نے کی کوشش کر تا ہوں ) ۔ اس لئے اتنا آزاد خیال نہیں ہوں کہ مادر پدر آزادی کا مطالبہ کروں یا اس کے حق میں ہوں۔ مگر اتنا جانتا ہوں کہ جس نام نہاد غیرت کے نام پر شہید شاہینہ بلوچ کا قتل ہوا ہے وہ ہر گز ”بلوچی غیرت“ نہیں ہے اور نا ہی اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ کسی انسانی وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اسے اپنے تابع کرنے کی کوشش کر نا اور ناکامی کی صورت میں قتل کرنا غیرت نہیں ہے اور یہ نا دینداری ہے، نا انسانیت ہے اور نہ ہی مردانگی ہے۔ جس طرح دور جاہلیت میں یورپ کے محقق، ادیب، دانشور اور لکھاریوں نے اپنی قدیم تہذیب و تمدن اور روایات کے مثبت اور روشن پہلوؤں کو پھر سے دریافت کر کے جہالت بھری پاپائیت کو للکار کر نشات ثانیہ کی بنیاد رکھی تھی اور جس کے بطن سے ایک منصفانہ و انسان دوست جمہوری معاشرے کا قیام ممکن ہوا، بالکل اسی طرح اگر ہم بلوچ صنفی مساوات اور خواتین کی حیثیت سمیت مثبت اقدار اور درست اخلاقیات کے حوالے سے قدیم بلوچ روایات اور تاریخ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ”بلوچی غیرت“ کے صحیح تعین کے ساتھ ساتھ بلوچ نشاط ثانیہ کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ شگراللہ بلوچ

#
چو وَ انسان ءِ دل پُرشیت گندئے

چندن ساچ ہما کہ غریب ٹک ءِ زھگ اَنت آیانی چہ لوگ ءَ در آیگ ءُ دگہ شہرے ءَ رؤگ ءُ وانگ یک ارزانیں سفرے نہ انت۔ اے گرانیں سفر ءَ ہما زاننت کہ ہمے راہ ءِ مسافر اَنت۔ ہمے راہ ءِ مسافراں چہ یکے من ہم بوتگاں ءُ من اے سفر شریں وڑے ءَ دیستگ۔ من کراچی یونیورسٹی ءَ وانگ ءَ کہ بوتگاں من چنچو مردم زانتگ کہ آ لات بوتگ انت۔۔۔ لات نودربرانی دپ ءِ وشتریں گپ بوتگ کہ آیاں پہ کندگ ءُ مسکرا گشتگ کہ یار ترا زر گون نیست؟ من سک لاتاں۔۔۔۔۔ ما یکے دومی ءِ درد ءُ یکے دومی ءِ مارشتاں سرپد بوتگیں کہ کئی بوجی ءِ پَکّو پچ انت ءُ کئی بوجی انگہ توپانے ءِ دیما داشت کنت۔۔ پرچا کہ ما دراہ سَنگار بوتگیں۔ کراچی یونیورسٹی ءَ جاوید ءِ کنٹین ءَ کسے بروت ءُ جست بکنت۔۔۔ چشیں بلوچیں نودربر نیست کہ آئی ءَ جاوید ءِ کنٹین ءَ وام نہ کتگ۔ جاوید ءِ وتی شرّی انت کہ کسی واماں نبشتہ نہ کنت۔ ہرکس ہرچی وارت بوارت ءُ وت حساب ءَ بداریت ءُ پدا وت بئیت ءُ زرّاں بدنت۔۔۔۔ پمیشکا جاوید ءِ کنٹین ءَ وام ءِ زورگ ءَ کس ءَ لج نہ کتگ۔ پرچا کہ جاوید ءَ وام نہ لوٹ اتگ انت۔۔ من سدکاں کہ ہمے وام زوروکیں نودربرانی تہا حیات بلوچ ہم گون بوتگ، ءُ اے پہ کس ءَ لج ءِ گپ ہم نہ انت۔ جاوید یکیں بلوچ انت ءُ پہ بلوچیں نودربراں مات ءُ پتے۔۔۔۔۔ پرچا کہ اینچو وام زورگ ءَ پد ہم آئی ءَ وتی پیشانی کرنچ نہ کتگ ءُ نودربران ءَ اے نہ گشتگ کہ پیسری واماں بدئیت۔ ما زانیں کہ چہ لوگ ءَ در کپگ ءُ دگہ شہرے ءَ رؤگ ءُ وانگ پہ غریبیں نودربرے ءَ سکیں مزنیں جنجالے۔ پرچا کہ شہر ءَ ہرچی پہ زر انت۔۔۔۔۔ من چشیں نودربر ہم دیستگ کہ شپ ءَ ہمشام ءَ وپتگ یا روچ ءَ ہوٹل ءِ نان ءُ آتان (ھرّام۔ چٹنی) اش وارتگ ءُ گزران اش کتگ۔ پدا سرجمیں شپ ءَ معدہ ءِ گیس ءُ گڑ ءُ منجانی سبب ءَ واب اش حرام بوتگ۔۔۔ بازیں نودربرانی گپ ہمیش بوتگ کہ مئے مات ءُ گوہار مارا اے حال ءَ بگند انت قسم انت کہ ہما ساعت ءَ مارا چہ وانگ ءَ کَش انت ءُ لوگ ءَ برنت۔ من چشیں نودربر ہم دیستگ کہ آیانی کِرّا پہ یونیورسٹی ءِ رؤگ ءَ باڑو (کرایہ) نہ بوتگ ءُ آ سہب ءَ مہالہ پاد اتکگ انت ءُ کلاکے ءُ نیم ءَ آیاں پیدل چِک اتگ ءُ اتکگ انت کلاس اش گپتگ۔ من ءَ انگت آیانی پیشانیانی ھید یات انت۔ دگہ جنجالے گُدانی شودگ بوتگ۔ ناں واشنگ مشینے ہست ناں کُونڈایے۔۔۔۔۔ پسیل ءَ برو، پادانی سرا بہ نند گداں داں کلاکے ءَ لگاش، دست سُودگ بنت، بلے جامگ ءِ کالرانی چِل ءُ لینگار درآیگ ءِ نام ءَ انگہ نزاننت۔ ہمے ساعت ءَ ہر بچک ءِ دپ ءَ در اتکگ کہ شاباش انت مئے مات ءُ گوہاراں کہ مئے مزن مزنیں شلواراں شود انت ءُ چہ دپ ءَ آہے ہم نہ کَش انت۔۔۔۔۔ گدانی شودگ ءِ گرانی ءِ سبب بوتگ کہ بازیں بچکاں جینس پادا کتگ۔ جینس ءِ شری ایش انت کہ جینس ءِ لیگار گندگ نہ بنت ءُ مدام ساپ ساپ انت۔۔۔۔ اے نودربرانی لاچاری انت۔۔۔ بازیں مردماں ہمے نودربرانی سرا تژن کتگ کہ شما شہر ءَ اتکگ ات، وتی پچ ءُ پوشاک یلہ داتگ انت، بلے آیاں اسل جیڑہ نہ زانتگ کہ چے انت۔ یونیورسٹی ءَ نوٹس ءُ اسائمنٹانی پرنٹ ءُ کاپی کنگ ءِ ھرچ ءُ درچ، کتابانی گرگ۔۔۔۔ چنچو مشکل انت۔۔۔ اے درد ءَ بگندئے ہمک مردم مہ زانت۔۔۔ بلے ما نودربر زانیں۔۔۔ دومی پدا تو کراچی ءِ وڑیں شہرے ءَ کپتگ ئے۔ اودا مہمانے کیت، نادراہے کیت، اے ہم ترا بڈ ءُ سر کنگی انت۔ پرچا کہ تو شہر ءَ واکوب ئے۔۔۔۔۔ اے دراہیں جنجالانی تہا کلاس ءِ گرگ ءُ پدا چکاسانی تیاری کنگ۔۔۔۔ بے زری ءُ لاتی۔۔۔۔ مردم کجام کسہ ءَ بکنت۔ ہر سمسٹر ءَ فیسانی نز آرگ۔۔۔۔ ایشانی نبیسگ وَ ارزان انت بلے ایشانی دیم ءِ دارگ ہمک ءِ وس ءَ نہ انت۔ اینچو جنجال ءِ سگگ ءُ اوپار کنگ ءَ پد نوں تو وابے گندئے کہ من ءَ ڈگری یے رسیت۔ من وتی لوگ ءَ رواں، مات ءُ گوہاراں گشاں کہ ایش انت من ونت۔ ڈگری یے گپت۔۔۔ پت ءِ دست ءَ گراں ابا بچار۔۔۔۔ تئی بچ ءَ ونت۔۔۔ بلے پدا یکے کیت۔۔۔ تئی درد ءُ رنجانی سفر ءِ برورد ءِ رسگ ءَ چہ پیسر تئی وابانی دنیا ءَ چہ تو بے دردی ءَ گوں پُلیت۔ گڑا نہ ایوکا تئی پت ءُ مات، تئی برات ءُ گوہار دردی بنت، بلکیں ہما دراہیں مردمانی دل چہ اے دنیا ءَ ءُ چہ اے سفر ءَ پُرشیت کہ آ تئی درد ءِ تورناکی ءَ زاننت، پرچا کہ آ وت ہمے دردناکیں سفر ءَ تئی ہمسفر بوتگ اَنت۔ حیات بلوچ ءِ دردناکیں کوش ءَ مئے دردناکی ءِ سفر ءِ راہ مُجینت۔ نوں دل کجا گشیت کہ اے زمستانی سہباں پادا ءُ برو پسیل ءَ جانے شود ءُ تچانی ءَ چنگ چی یے ءَ سوار بو۔۔۔ ءُ دیم پہ کلاساں برو۔۔۔۔ نوں دل کجا گشیت کہ پسیل ءَ کُنڈے ءَ بہ نند ءُ وتی جامگ ءِ کالر ءَ گوں سابون ءَ لگاش ءُ دستاں سُودگ کن، نوں دل کجا گشیت کہ تھیسز ءِ واستا برو کتابانی تہا ریفرنس شوھاز، نوں دل کجا گشیت کہ سوالنامہ یے اڈ کن ءُ برو فکٹریاں کار کنوکیں ماسی ءُ گونڈواں سوال جست کن کہ کجام لاچاریانی سبب انت کہ شما کار ءَ ات۔ نوں دل کجا گشیت کہ مردم وتی وابانی سرا اوست بداریت ءُ چمانی سلامتی ءِ دعا ءَ بہ لوٹیت۔۔۔ نوں دل کجا گشیت کہ چیروکائی مردم مات ءَ فون بکنت ءُ بگشیت اماں بیست ءُ پنچ ہزار وڑ کن کہ دیمی ماہ ءَ سمیسٹر ءِ فیس دیگی انت۔ نوں دل کجا گشیت کہ مردم وتی براتے ءَ فون بکنت ءُ بگشیت یار باندا ہزار یا دو ہزار کلدار راہ دئے کہ سک لاتاں۔

#
ویروس کرونا اسلحہ علی خامنئی ای علیہ میلون ھا انسان!

*ویروس کرونا اسلحه علی خامنه ای علیه میلیونها انسان* ( محمد کریم بلوچ ) علی خامنه ای و لشکرش در دشمنی با ملل تحت ستم دست به هر جنایتی می زنند. دهها میلیون انسان هم اکنون در کوردستان، آزربایجان، الاحواز العربی، لرستان، ترکمن صحرا و بلوچستان  در معرض چنان جنایتی هستند که تاریخ بشریت کم بخود دیده است. فرستادن بیماران کرونایی از قم، اصفهان و دیگر شهرهای فارس نشین و اسکان دادن آنها در شهرهای بلوچستان بعد از بهمن ماه سال گذشته و همچنین تبلیغ برای "پذیرایی از مهمانان نوروزی" در فروردین ماه سال جاری از جمله ترفندهایی بودند ضدبشری و انتقام جویانه که برای ملت بلوچ خیلی گران شده اند۰   آلوده کردن بیمارستان های بلوچستان با فرستادن بیماران کرونایی قمی و تهرانی به بیمارستان های بلوچستان، گسیل کردن طلبه های آلوده به کرونا از شهر جهنمی قم به بلوچستان و بستری کردن آنان در بیمارستانهای پهره، چهبار، مه گس، شستون، نصرآباد  و دزّآپ و ارسال اجناس و اقلام آلوده از قم به بلوچستان اِشغالی به بهانه کمک به سیل زدگان از جمله جنایات سپاه مافیایی و علی خامنه ای علیه ملت بلوچ بودند۰ رژیم ضدبشری حاکم و ارگانهای دولتی با مشارکت زابلی های نمک نشناس از ویروس کرونا بعنوان یک اسلحه  برای ضربه زدن به مردم بلوچستان و تشدید فشار ها استفاده می کنند. ساکنین شهرهای ساحلی بلوچستان و کل ملت بلوچ برای حفظ جان خویش و بخاطر مصلحت ملی میلیونها همنوع  مراقب باشند۰ علاوه بر شیوع ویروس کرونا بین مردم عادی سپاه مافیایی موفق شده است شخصیتهایی مهم را در بلوچستان به بهانه کرونا سر به نیست کند. اخبار رسیده حاکی است که ویروس کرونا هر روز در بلوچستان قربانی می گیرد و هزاران بلوچ تا بحال به این ویروس مرگ آور مبتلا شده اند. نبود حداقل امکانات پزشکی و بهداشتی در چنین وضعیتی اتفاقی نیست و تلفات را افزایش می دهد. از ابتدا استراتژی رژیم ضدبشری حاکم دقیقا همین بود تا ویروس کرونا را در بلوچستان پخش کند و آنرا علیه مردم بلوچ بکار گیرد. وضعیت در الاحواز ، کوردستان، ترکمن صحرا، کاسمین، لرستانو آزربایجان همانند بلوچستان فاجعه بار است. چاره ای جز مبارزه متجدانه علیه دیکتاتوری خامنه ای و سرنگونی کلّ نظام ضدبشری وی نمانده است. رژیم حاکم به مراتب از ویروس کرونا و هر ویروس دگر برای انسانها، ارزشهای انسانی و تمدن بشری خطرناک تر است. ماه اوت ۲۰۲۰

#
بلوچ بامرد دادشاہ کمال

دادشاهءِ سرا، کم و گیش پانزده سال پیش " عظیم شه بخش" ءَ پٹ و پول کتگ و آئیءِ کتاب ( فارسی ءَ) دیر انت که شنگ بیتگ. عظیم مُلکءِ تها بیتگ و هموداں چه هما لهتے مردماں که گوں دادشاهءِ جنگاں هور بیتگ انت یا آ جنگانی زداں آتکه بیتگ انت و تا آئیءِ پٹ و پولءِ وهدءَ زندگ بیتگ انت، جست و پرس کتگ. آئیءِ پٹ و پول چو ڈاکٹر نصیرءِ پٹ و پولءَ یک نیمگی - چو که چه آئیءِ گپّاں ماں گدان ٹی ویءَ - نه انت. همے پَیما، " اکبر رئیسی" ءَ دادشاهءِ سرا پٹ و پول کتگ و " نیلگ"ءِ نامءَ ناولے نبشتگ و شنگ کتگ. اے دوئیں پٹ و پولکاراں، دادشاه اے پَیمیں مردمے که ڈاکٹر نصیر گشیت، شون نداتگ. همے دابا، چه دادشاهءِ ڈاه و آئیءِ کُشگ بَیَگءَ رند، هما وهداں " مولوی عبدالله پیشّنی " و " جان محمد" و رند ترا ، " مُلا ابابگر" ءَ شعر پِربستگ. مولوی عبدالله پیشّنی، زانتکاریں عالمے بیتگ، آئیءَ هم دادشاه بسّ یک دُزّ و قاتلے شون نداتگ. راست انت که دادشاه وانندهے نه بیتگ و آئیءَ په بلوچ و بلوچستانءِ آزاتیءَ جنگ نه کتگ؛ بلے چه اشیءَ کس انکار کت نه کنت که آ نا انصافیءِ خلافءَ توپک چست کرتگ و هماهانی دیما اوشتاتگ که آ ریپیینگ و بے عزت اِش کتگ. رندترا، جنگ دراجکش بیتگ و همے جنگءِ زدءَ، لهتے بے گناهیں مردم هم کُشگ بیتگ انت؛ بلے آئیءَ بلکیں همے فکر کتگ که آ دشمنءِ مردم انت. امریکائیانی کُشگ بیگءَ رند، ایرانءِ حکومت، آ دمگءِ حاکم و سرداراں - اشانی تها مهیم خان که پیسرا دادشاهءِ کمک بیتگ- گشیت که اگاں وتی خیرءَ لوٹنت گڑا دادشاهءَ مُردگ یا زندگ حکومتءِ دستءَ به دَیَنت. اے پیما دادشاهءِ جنگ گڑا گوں ایرانءِ حکومتءَ هم بیت۔ اسماعیل امیری