استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش اول

MUST READ

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

راجدوستیں بلوچاں تپاک بیگی انت

راجدوستیں بلوچاں تپاک بیگی انت

انڈیا سے بی جی پی کے ترجمان انیل بالونی صاحب سے گفتگو – ریڈیو حال

انڈیا سے بی جی پی کے ترجمان انیل بالونی صاحب سے گفتگو – ریڈیو حال

راسیستی سیاست ءُ کارکِردءِ یک دَروَرے

راسیستی سیاست ءُ کارکِردءِ یک دَروَرے

شہید شاہینہ کے قتل سے نا صرف اس کی والدہ اور بہنیں اب بے سہارا ہو گئی ہیں بلکہ بلوچستان اور خاص کر کیچ مکران ایک روایت ساز دلیر بیٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے

شہید شاہینہ کے قتل سے نا صرف اس کی والدہ اور بہنیں اب بے سہارا ہو گئی ہیں بلکہ بلوچستان اور خاص کر کیچ مکران ایک روایت ساز دلیر بیٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے

شاپک کیچءِ ڈرانڈیں بوتگینان گون گپ و ترانے ءُ بی ایچ آر او سروک بی بی گلءِ رپورٹ

شاپک کیچءِ ڈرانڈیں بوتگینان گون گپ و ترانے ءُ بی ایچ آر او سروک بی بی گلءِ رپورٹ

سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان

سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

ســـــلام و درود بيکــــران

ســـــلام و درود بيکــــران

مغربی بلوچستان کے ساتھ ساتھ مشرقی بلوچستان میں بھی ایرانی فورسز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر بلوچ فرزندوں کو اغواہ اور شہید کر رہی ہیں بی ایس او آزاد

مغربی بلوچستان کے ساتھ ساتھ مشرقی بلوچستان میں بھی ایرانی فورسز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر بلوچ فرزندوں کو اغواہ اور شہید کر رہی ہیں بی ایس او آزاد

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – دومی بهر

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – دومی بهر

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

منی وتن – مسعود بلوچ

منی وتن – مسعود بلوچ

شهید ڈاکٹر منانءَ سلح بندین جهدءِ کمانڈر گواشگ سرفراز بگثیءِ نازانتی انت – حمل حیدر

شهید ڈاکٹر منانءَ سلح بندین جهدءِ کمانڈر گواشگ سرفراز بگثیءِ نازانتی انت – حمل حیدر

استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش اول

2020-03-25 16:07:05
Share on

فروپاشــی اتحاد جماهيـرشـوروی  » و از هم پاشيـدن کشـور يوگســلاوی دو نمـونـه از قـدرت استقــلال طلبــی ملتهـايی اسـت کـه تاريخ آفريـده و هم اکنـون آزاد و مستقــل هستنــد۰ اوکرايـن، قزاقستـان، ارمنستـان، آذربايجــان شمالی، تاجيکستان، اوزبکستـان، ترکمنستـان شمالی، قرقيزستـان، استـونی، لاتويـا، ليتـوان، مـُولــدوا، گرجستـان، مقدونيـه، َکوزوو، بوسنيـا هرزگويـن، سلــُـونـيـــا، کرواســی و حتـی مونتنگــرو کشورهايـی مستقـل و آزاد هستنــد۰ کشـورهـای روسيـه و صربستـان نيز مستقـل هستنـد۰

از آنجائيـکه مردم روس و میلیونها صرب در صربستان ازقدرت نمایی و  در بنــد نگـه داشتـن ملتهای نامبرده رهـا شده انـد به مراتـب آزادتـراز قبل و در حال حاضـر  به تمدن بشری نزدیکترهستنــد۰

 

علاوه بر کشورهـای فوق هيجده کشـور ذيل نيزدرسه دهـه اخيربه استقـلال رسيـده عضـو دائمی سازمـان مـلل متحد شده انـد:  سـودان جنوبـی، اريتــره، ناميبيـا، زيمبابـوه ، تيمــور شرقـی، جزايـرمارشـال، نائــرو، پـالائــو، سان مارينــو، تـــووالــو، وانوئـاتــو، کايريباتــی، برونئی داروســلام، لختن اشتايـن، جمهــوری چـک و جمهـــوری اسلواکـی۰  استقــلال سیاسی هر کشــوری لازمه اجرای دمکراسی وبه نفــع ملــی و مصلحــت جمعـی مردم آن کشور اسـت۰  استقـلال زمينه را برای تاسيس حکومت مردم بر مردم فراهم می کنــد۰  استقلال سياسی که می تواند به استقــلال اقتصادی و خودکفايی نيز بیانجامد،  به ملت آزاد فرصت آنرا می دهـد تا آزادانه  تصميم بگيرد و دست بيگانگان را از دخالت در امورداخلی خویش کوتاه کنـد۰  بنابراين استقلال کشورهای نامبرده به نفع ملتهـای مربوطه  اسـت۰   هــر ملتـی مسيــر پيشرفت سياسـی، اقتصادی و اجتماعــی خود را آزادانه در پيـش گرفتـه اسـت و اکثر آنان توانسته اند روابط خود را  حتی با دشمنان قبلی نیز بهبود بخشند۰  

 

ملل کشورهای نامبـرده که شامل صدهـا ميليون انسان هستنـد به استقـلال دست يافتــه ، آزادی وحاکميت ملـی را بر سرزميـن خويـش به آلترناتيوهـای ديگـرترجيح دادنـد۰  برخـی از اين ملل ماننـد اسلواکهـا و چک ها چنان متمدن و خوشبخـت هستنــد که بـدون ريختـن قطـره ای خون به استقــلال رسيدنـد۰  ســران سياســی چک و اسلــواک از طريق مذاکـرات مسالمــت آميـز استقـلال جمهـوری اسلواکی و جمهـوری چـک را با رضايت و موافقت مـردم خويش در سال ۱۹۹۳ اعــلام کردنـد۰  نقـش مدبرانه و انساندوستانـه زنده یاد « واسلاوهــاول » رئـيس جمهــورسابق چکسلواکـی و برخــورد متمدنانه و صلـح دوستانـه مـردم چک در برخورد با اسلـواک ها و بالعکــس قابل تحسيــن است۰

 

در مقابل نمونـه دردناک و پروسه خونيـن استقــلال يافتـن کشـور بوسنيا هرزگويــن بـود۰  پس از اعـلام استقلال سلوونيا و کرواسـی صربهای حاکم در يوگسلاوی به رهبری «ميلوسيويچِ کمونیست،  رادوان کاراديچ و قصاب بالکان ژنرال مِلاديچ»   برای ممانعت از استـقلال بوسنيا هرزگويـن به بزرگترين جنايت عليـه بشريـت بعد از جنگ جهانی دوم مرتکب شدند۰ افراد نامبرده مـهــر جنايـت « سـْــرِبـــِنـيــتــْســا » را با همکاری سربازان هلندی چنان بر پيشانـی فاشيســم صـرب کوبيدنـد که تا ابـد پاک نخواهـد شــد۰ پس از جنگــی خونيــن که دنيـا را لرزانــد با عکس العمل سازمان ملل متحـد و ناتـو بوسنيا هرزگويـن نيز به استقــلال دست يافــت۰ 

 ملتهای برتری طلـب  بخصـوص پارس و پنجابـی می توانستنــد از آقای « واسلاو هاول »، چــکها و اسلواکهـا درس انسانيت و تمــدن را بياموزنـد۰  امـا احتمال چنين امری ميکروسکوپـی اســت زيرا در ماهيت تمدن ستيزحکام مرکزی تهران و فاشيستهای اسلام آباد نيست تا  از دنيای متمدن بیاموزند ۰ حکام پارس و پنجابی  راه دوم را برگزيده انــد که آنان را یقینا به صربستان خواهـد برد۰  به همين دليل سرنوشت کشورهای انگليس ساختـه ايران و پاکستـان به « يوگسـلاوی » بسيـار نزديک اســت و شايد بدتـر از آن هم باشــد۰

 

با گذری برتاریخ هشتاد و هشت سـال گذشته  بلوچستان غربی که تحت اشغال فاشيسم فارس اسـت و نگاهی به تاريخ خونيـن شصت و نه سال بلوچستان شرقی که زير چکمه های ارتش پنجاب دارد قهرمانانه مقاومت می کند می توان گفـت که به نفع مردم بلــوچ است تا بيگانگان  هرچه زودتــر از سرزميـن بلوچستــان بيرون رانده شونــد۰  تاريخ سياه دهه های گذشته نشانگـر آن است که وجـود اشغالگران در بلوچستــــان، سياستهای استعماری و عملکرد ضد بشــری فاشيسم تماميت خـواه بزرگتـريـن موانـع پيشرفت سياسی، اقتصادی و اجتماعـی مردم بلوچستان هستند۰ 

حاکميـت فاشيسـتی پنجاب و شونيستهـای مذهبـی فارس آگاهانـه اوضـاع سياسـی، اقتصـادی و اجتماعــی بلوچستان را به قهقــرا برده و با اعمـال سياستهای مخــرب و برنامه هـای استعمـاری جلوی پيشرفـت بلوچستـان را بخاطـرمنافـع خود کامـلا ســد کرده انــد۰

 

با توجـه به موقعيـت بی نظيـر و وضعيـت بلوچستـان از نظر منابـع طبيعـــی، معــادن فلــزی و غيرفلــزی پتانسيــل پيشرفــت يک بلوچستان مستقـل به مراتب بيشتــر از کشورهای فـوق خواهــد بود۰ 

 

بلـوچستان اشغالی به مراتب غنی تر از کشورهايـی اسـت که در سه دهــه اخير به استقــلال رسيده انــد۰  پارس و پنجاب از نظر سرمايه های ملـی ( آنچه  که واقعا دارند) در رده ای چنان پايين هستند که مقايسـه کردن بلوچستــان با جفتشان بی مورد خواهــد بود۰ 

 

ييش از دويست و سی  شرکت خارجـی متعلق به غيربلـوچها از شرکت متالوژی چيـن و کارتل « باريک گلـد کارپوريشــن» گرفته تا جهاد کشاورزی ايران و شرکت گاز پاکستان سالانه ميلياردها دلار از سرمايه های ملی بلوچستان را ازسر سفره مردم بلـوچ با زور و نيرنگ غصب می کننـد۰  در صورت استقـلال بلوچستـان دست دلالان فارس و پنجابی از به حراج دادن بلوچستـــان قطـع شده و جلوی غارت سرمايه های ملی ما گرفته خواهـد شـــد۰ شصت و نه سال است که بلوچستان شرقی در اشغال حکومـت پاکستـان است۰  ارتش پاکستان، باندهای جاسوسی دولتی و سرمايه داران مهاجـر و پنجابی ها وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی آنجا را چنان به وخامت کشانده اند که چيزی جز جنايت بر عليه بشريت نمی توانــد باشــد۰ صدها تن از فعالين سياسـی و استقلال طلبان بلوچ برای آزادی وطن سالانه جان می بازنــد۰ امـا جنبش آزادی با تکيه بر حمايت ميليونها بلوچ پرابهت تر و منسجم تر به پيش می رود۰

 

از روز اول تشکيـل کشور بی اساس پاکستـان محمــد علـی جناح سياست خائنانــه خود را بر عليه کشور مستقـل بلوچستان شرقی با معاهده شکنی، فريب و قلدری آغاز کــرد۰  سياستـی که با توجه به ابعاد وحشتناک آن  به جنايتـی بسيار بزرگ بـر عليه بشريت تبديل شده اسـت۰ ربودن زنان و کودکان ما و شکنجه های وحشیانه بر اسرای بلوچ بعد تازه ای بخود گرفته و بخشی از جنگ روانی پاکستان برعلیه ملت بلوچ و جنبش استقـلال بلوچستـــان شده است۰ اعضای بدن قربانیان بلوچ بخصوص کلیه هایشان در کلینیک های خصوصی ـ مافیایی در پنجاب و شهـر کراچی بفروش می رسنـد۰ 

خانه های محقـر مردم را در سراسر بلوچستان از دیره بگٹی و سبی گرفته تا بلیده و پنجگور به آتش می کشنـد۰  اموال و دارایی  مردم را بیشرمانه چپاول کرده معترضین رآ در جا تیرباران می کنند۰ بسیارند نمونه های دهشتناکی از کشتارمردم بیگناه که در حافظه جمعی ملت بلـوچ تا ابد باقی خواهند ماند۰  قتل فجیعانه خواهر ما شهید فاطمه بلوچ که حامله نیز بود در الندورِ بلیده،  کشتن پدرپیر شهید رضا جهانگیر، ترور رهبران ملی بلوچستان،  کشتن نوزادان معصوم  بلـوچ، بی حرمتی به بزرگان ما، به گروگان گرفتن خواهران ما در دیره بگٹی و بولان روح جمعی مارا جریحه دار کرده یادآور جنایات ژنرالهای پنجابی در بنگلادش است۰ 
گویا سبعیت صفوی یان و قاجاریان در پهره و بن پور هم اکنون توسط ارتش اشغالگرپاکستان در پنجگور، کیچ، بولان ، آواران و مناطق دیگر بلوچستان شرقی شرقی  تکـرار می شوند۰ حکام اسـلام آباد بر خلاف رای ملت بلـوچ بندر گـوادر را به دولت غارتگرچین واگذار کرده اند تا شریک قدرتمنـدی برای تاراج سرمایه های بلوچستـان داشته باشنـد۰  هم پیمانی ارتش پاکستان با سپاه مافیایی قدس نیز در جای جای بلوچستـــان مشهود است۰

 

مردم بلــوچ در بلوچستان شرقی نمی خواهنـد در زنجير اسارت مهاجريـن هنــدی و پنجابيها بماننـد۰  تاريخ نشان می دهـد که به نفع ملت بلوچ نيست تا با آنان « همزيستی» سياسی و اقتصادی داشته باشــد۰  در طول شصـت و نه سال سیاه بخاطـر منافـع سياسی ـ اقتصـادی خود ملـت بلـوچ را در سرزمين اجداديـش بدين حال و روز انداخته اند۰   از نظــر تاريخی اولين بار است که بخشی بزرگ ازبلوچستــان تحت اشغال مهاجرين نوکيســه هنـدی و پنجابيهای منفعت پرست است و انشالله آخريـن بار خواهــد بــود۰

 

مبارزات طولانی و مقاومـت قهرمانانه مردم بلـوچ بر عليه بيگانگان بدين جهت است کـه خواهان استقــلال سياسی ـ اقتصادی بلوچستــان هستنـد۰ با آزادی و رهايی سرزميـن ما از اشغال ارتش خون آشام پاکستان و فاشيستهای بی تمدن فارس به بزرگترين منفعت ملی و مصلحت جمعــی در بلوچستـان يعنـی استقــلال دست خواهيم يافــت۰

 

ادامه دارد

 

آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلــوچستــــــــان

 

پروشت ءُ پروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان

محمـد کريــم بلــوچ

ژوئیــه ۲۰

Share on
Previous article

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

NEXT article

مـاتی زبانانی جھانی روچ ءُ شھدیں بلوچی

LEAVE A REPLY