بلــــوچ گلزميــــن ءِ انــــداز ءُ سيمســـــراں

MUST READ

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

بلــوچ هُـــژّار

بلــوچ هُـــژّار

شھید پروفیسر صبا دشتیاری

شھید پروفیسر صبا دشتیاری

ایران کیوں بلوچ لیبریشن چارٹر کی مخالفت کرتا هے اور کس طرح بلوچ آزادی پسندوں میں اختلاف اور منشترکو پروان چڑایا

ایران کیوں بلوچ لیبریشن چارٹر کی مخالفت کرتا هے اور کس طرح بلوچ آزادی پسندوں میں اختلاف اور منشترکو پروان چڑایا

ضرورت تشکیل جبهه مردمی در بلوچستان اشغالی

ضرورت تشکیل جبهه مردمی در بلوچستان اشغالی

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

غیر فطری اتحادوں سے بکھرتی شیرازہ – اداریہ

غیر فطری اتحادوں سے بکھرتی شیرازہ – اداریہ

واجہ شھید غلام محمد بلوچءِ آخرین تران گون گوانکءَ, واجہ ءِ اے تران 1 اپریل 2009 گرگ بوتگ

واجہ شھید غلام محمد بلوچءِ آخرین تران گون گوانکءَ, واجہ ءِ اے تران 1 اپریل 2009 گرگ بوتگ

بلـوچستــان ءِ آزاتــی ءِ روچ مبـارک بـات

بلـوچستــان ءِ آزاتــی ءِ روچ مبـارک بـات

واجہ شیرو مری، بلوچ راج ئے نمیرانین سپاھیگ

واجہ شیرو مری، بلوچ راج ئے نمیرانین سپاھیگ

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

کھنیں دپتر— — گپ و ترانے گون شھید نواب محمد اکبر بگٹيءَ گون ریڈیو بلوچيءِ

کھنیں دپتر— — گپ و ترانے گون شھید نواب محمد اکبر بگٹيءَ گون ریڈیو بلوچيءِ

مکران آپریشنوں کے پیچھے اصل محرک پاکستان وچین معاہدات ہیں،حیر بیار مری

مکران آپریشنوں کے پیچھے اصل محرک پاکستان وچین معاہدات ہیں،حیر بیار مری

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

بلــــوچ گلزميــــن ءِ انــــداز ءُ سيمســـــراں

2020-03-24 11:27:07
Share on

شاهگانيــں بلــــوچ گلزميــــن، بلوچانــــی ڈيه ءُ هنکيـــــں بزان بلوچستـــان مزنيـــں ملکــــے اِنت که چه گوريچـــی نيمـــگ ءَ گـــوں پارس ءُ هـُراسان ءُ پشتونستان همساهگ انت۰ چه زرباری نيمگ ءَ گوں بلوچستـــان ءِ زر يا دريای بلوچسـتـــان ڈکّـِـتـــگ. چه رودراتکــی نيمـگ ءَ گوں سند ءُ پنجاپ ءُ پشتونستان لچتـگ ءُ چه رونشتــی نيمگ ءَ گــوں پارس ءَ الاهـواز ءَ همساهــگ انت.

بلوچستــان مدام بلـــوچ ءِ هنکيــن ءُ مُلـــک بوته ءُ هست انت. اگاں چه مئی گلزميــن بهر بهرکنگ بوتگ ءُ هنوں ڈنــّی يانی ايردست انـت بلے بلـــوچ کوم وتی ڈيـه ءُ هنکيـن ءِ يکجاهی ءِ لوٹوک انـت . بلــــوچ راج وتی تاريخـــی گلزميـن ءِ پور ه ئيں انـدازه ءُ حـــدود ءَ ميـان استمانـی کانـــود ءُ رهبندانـی برابــر ءَ لوٹيـت۰

ايــران ءُ پاکستـان ءُ اوگانستان ءِ واکدارانی دولتی اداره بلوچستـــان ءِ بهر بهرءِ اندازه ءَ اے وڑ ءَ پیش دارنت:

۱ـ رودراتکی بلوچستــــان بزاں هما بهر که پنجابی ياں وتی ايردست کتگ سئے لک ءُ چل ءُ هپت هزار ءُ يک سد ءُ نـــود ۳۴۷۱۹۰ کيلومتر مربع انت.

۲ـ بلــــوچ گلزميــــن ءِ رونشتی که « سيستان و بلوچستــان » گوشگ بيت ءُ تهران ءِ بلــــوچ دژمنيـں واکداراں زوربـرد کرتگ کم ءُ گيش يک ســد ءُ هشتاد ءُ هپت ( ۱۸۷۰۰۰) کيلومتر مربع انت.

۳ـ بلوچستــان ءِ گوريچی ( شمالـی ) بهر بـزاں نيمـروز که اوگانستان ءِ گوں هوار کنگ بوتـگ هپتـاد هـزار (۷۰۰۰۰) کيلومتر مربع انت.

اگاں برزيں هساباں جم کنگ به بنت گڑا پدر بيـت که ڈنی واکاں بلوچستــان ءِ اندازه ءَ شش سد ءُ چار هزارءُ ســد ءُ نود (۶۰۴۱۹۰) کيلومتر مربع پيــش دارگ ءِ کوشســت کننــت.

بلے بلوچستــان ءِ راجدپتر ءُ تاريخ ءُ تاريخی نقشــه پيش دارنـت که بلوچستــان چه دژمنانـی هساب ءُ کتاباں باز گيشتر انت په درورگيابان، جاشک ءُ ميناب، يا که سبی ءُ ڈيره جات هچبـر چه بلوچستــان ءِ سرزميـن سِنـدگ ءُ جتا بوت نکننت۰

اداں پـدر کنگ لوٹوں که بلوچستــان ءِ چــارَک گوں سنـد، پنجـاپ، هلمنـد، هـرات، پارس (هـُراسان ءُ کرمان ) هوار کنـگ بوتـگ . هما بهــر که چه بلوچستــان ءَ جتا کنگ بوتگ انت کم ءُ گيش دو سد هزاربزاں دو لــکّ ( ۲۰۰۰۰۰) کيلومتـر مربع اَنت.

بلوچستــان ءِ زر يا درياے بلوچستــــــان ءِ اندازه هم کم ءُ گيش ۳۵۲۰۰ سی ءُ پنچ هزارءُ دو ســد ( ۱۶۰۰× ۲۲ ) کيلومتر مربع انت. ميان استمانی کانود ءُ رهبندانـی ردا ءُ بريبر گـوں تپاکيں راجانی هوربنــــد ءِ ۱۹۸۲ ءِ کنونشــن ءَ زر ءُ دريا هانی باروا » درياے بلوچستــان ءِ مالـک بلـــوچ راج انت.

سجئيــں بلوچستـــــان گيـش چه هشـت سـد هـزار ( هشت لـَک ) کيلومتـر مربع اِنت. بلوچستــان ءِ زر هم چه ســی ءُ پنچ هـزار کيلومتــر مربـع ءَ گيش انت.
پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستـــان

آزات ءُ آبــاد بــات گنجيـــں بلوچستــــــان

محمــد کريـم بلــوچ

نوامبـر ۲۰۱۶

21 November 2016

 

Share on
Previous article

زمیں کا الَم – نوشین قمبرانی

NEXT article

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان – محمــد کـريــم بلــوچ

LEAVE A REPLY