بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت چهارم

MUST READ

بی این پی مینگل و عوامی اور نیشنل پارٹی شروع دن سے قابض ریاست کے معاون و مدد گارہیں : حیربیار مری

بی این پی مینگل و عوامی اور نیشنل پارٹی شروع دن سے قابض ریاست کے معاون و مدد گارہیں : حیربیار مری

تاريــخ امپراطوري هـا نشانگــر بيعدالتی، جنـگ، خونريـزی، اشغال سرزميـن ھمسایگان، غارتگری، کشتار توده ها و سرکـوب ملتهاسـت۰  امپراطوری هــا با زورگویی و خونریزی شـکل گرفتــه،  بقدرت رسيده و بتدريـج در نتيجه جنگها، انقلابهـا و طغيان انسانهای مظلـوم نابود شده اند۰  از امپراطوری روم گرفته تا مغول، از امپراطوری مقدوني ها گرفته تا استعمار

تاريــخ امپراطوري هـا نشانگــر بيعدالتی، جنـگ، خونريـزی، اشغال سرزميـن ھمسایگان، غارتگری، کشتار توده ها و سرکـوب ملتهاسـت۰ امپراطوری هــا با زورگویی و خونریزی شـکل گرفتــه، بقدرت رسيده و بتدريـج در نتيجه جنگها، انقلابهـا و طغيان انسانهای مظلـوم نابود شده اند۰ از امپراطوری روم گرفته تا مغول، از امپراطوری مقدوني ها گرفته تا استعمار

بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے مشکے میں ریاستی فوسز کی جانب سے گذشتہ پانچ روز سے جاری آپریشن

بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے مشکے میں ریاستی فوسز کی جانب سے گذشتہ پانچ روز سے جاری آپریشن

بلوچی زبان بلوچانی میراث انت

بلوچی زبان بلوچانی میراث انت

منی پت شہید ڈاکٹر منان ءِ لہتیں یات – ذیشان بلوچ

منی پت شہید ڈاکٹر منان ءِ لہتیں یات – ذیشان بلوچ

بلوچستانءِ نوکترین – ریڈیو حال

بلوچستانءِ نوکترین – ریڈیو حال

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

جنگ عرب و عجم – محمــد کـريــم بلـــوچ

جنگ عرب و عجم – محمــد کـريــم بلـــوچ

کیچ مکران دشتءَ پاکستانی فوجی آپریشن – ریڈیو حال

کیچ مکران دشتءَ پاکستانی فوجی آپریشن – ریڈیو حال

جنون کودک کشی اشغالگران در بلوچستان

جنون کودک کشی اشغالگران در بلوچستان

اساتذہ و سرکاری ملازمین مردم شماری میں حصہ لینے سے گریز کریں،سخت حملے کریں گے، بی ایل ایف

اساتذہ و سرکاری ملازمین مردم شماری میں حصہ لینے سے گریز کریں،سخت حملے کریں گے، بی ایل ایف

پگری گلامی – گُڈی بهر

پگری گلامی – گُڈی بهر

زوراکیانی-آماچ-یعقوب-مھر-نہاد

زوراکیانی-آماچ-یعقوب-مھر-نہاد

نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان

نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت چهارم

2020-03-26 13:24:21
Share on

قسمت چهارم

 

منابع  گاز طبيعــی بلوچستـــان در ڈیرہ بُگٹی

گاز طبيعی سوختی فسيلی است که اهميت، تقاضا و قيمت آن در بازارهای جهانی روبه افزايش است و تقريبا بيست و پنج در صد کل مصرف انرژی جهانی  را تشکيل می دهـد۰  بنابه آمار و ارقام سازمان جهانی انرژی تقاضای سالانه گاز طبیعی که سیر صعودی دارد هم اکنون  به ۳۷۴۰ میلیارد  متر مکعب رسیده است و تا سال ۲۰۳۰ میلادی از  ۴۱۱۶ میلیارد متر مکعب خواهد گذشت۰   گاز طبيعی در بيـن منابع انرژی فسيلــی کم ريسک تريـن سوخت برای محيط زيسـت و طبيعـت اسـت و بعــد از هيدروژن پاکترين سوخت بشمار می رود۰

بسياری از کشورهای پيشرفته صنعتـی با سرمايه گزاريهای کــلان و برنامه ريزی درازمدت سعی دارنـد تـا مصرف گاز طبيعــی را بجای زغال سنگ، نفت سنگین و فراورده های نفتی افزايـش دهنــد۰ گاز طبيعـــی بلوچستــان در ڈيره بگٹــی بظاهر در سال ۱۹۵۲ “کشف” شــد۰  اما قبــل از تشکيل پاکستان محمد علی جناح و مسلم ليگ  بوسيله انگليسيها اطلاعات دقيق داشتند که در بلوچستان چنان منابـــع عظيـــم انرژی  وجـــود دارد که به اقتصـــاد پاکستـــان زنـــدگی خواهـــد داد و زندگی ميليونهـــا پنجابـــی و مهاجر هنـــدی را مرفه خواهـــد کرد۰

بزرگتريـن ميدان گاز بلوچستــان درڈيره بگٹــی در محلی بنام « سويـــی »  قرار دارد و به همين دليل در پاکستان به گــاز طبيعــی « سويی گيس» نام داده اند۰  در ڈيره بگٹـی علاوه بر ميدان گازسويی چهار ميدان گاز ديگرمن جمله پيرکــوه و لوتــی نيــز فعال هستند۰ لازم به ذکر است که  چهار سال بعــد از اشغــال بلوچستــان توسـط ارتـش جنايتـکار پاکستـان و پـس از حفـر فقــط چهـار حلقـه چـاه آزمايشـی  دولت  پاکستان  تصميـم به استخـراج و غـارت  گـاز” سويـی” گرفت۰

ارزش حرارتی  و انرژی گاز طبيعـــی به ميزان متـــان در آن بستگـی دارد۰  يک متـــر مکعـــب گاز طبيعـــی تجـــاری از ڈيره بگـٹــی بطـــور متوســـط  چهـــل هـــزار کيلـــو ژول ( ۴۰ مـِگـــا ژول )  يا تقريبا يازده کيلـــووات ساعت انرژی دارد۰  قيمت گاز طبيعــی تجاری در بازارهای جهانــی از ســال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ میلادی پنـــج برابر شــد۰  در سال ۲۰۰۷ گاز طبيعـــی تجاری در بازار بــورس لنـــدن به طـورمتوســـط به قيمـــت  ۱۵ دلار برای هـــزار فوت مکعـــب ( ۲۸ متر مکعب ) خريد و فروش می شـــد۰  لازم به ذکر است که از سال ۲۰۰۷ ميلادی تا بحال مصرف گاز طبيعــی و قيمــت آن سير صعـــودی داشته  و هم اکنون قیمت هزار فوت مکعب ( ۲۸ متر مکعب ) تقریبا ۳۰ دلار است۰

غـارت گاز طبيعــی بلوچستـــان

غـارت  گاز طبيعـــی از ميدان گاز سويـی در ڈيره بگٹـی در سال ۱۹۵۵میلادی آغاز شـد۰  در وهلـــه اول شهرهای پنجاب  لوله کشـــی گاز شدند۰  در حاليکه همچنـــان مادران و خواهران ما در ڈيره بگٹـی در کنار لوله هـای گاز به جمع آوری هيزم مشغول هستند،  مصرف روزانه گازبلوچستان برای پنجابي ها ومهاجريـن هنــدی به امری حياتی و عادی تبديل شده است۰ مرکز بلوچستـــان  شرقـی يعنی شهـر شــــال ( کويٹه ) سـی سـال بعـد از شهرهـای پنجــاب لوله کشـی گاز شــد! برای اوليــن باردرسال  ۱۹۸۵میلادی   گاز  « سـويی » به  شـــال ( کویٹــه ) رسيد آن هم به محله ارتشي هـا  و پنجابي های اشغالگر۰

غارت منابع گاز طبيعی  در بلوچستـــان  شرقی  بوسيله حکام اسلام آباد، ژنرالهای ارتش، پنجابيهای اشغالگر و مهاجرين طمعکار هنـدی با زور اسلحه و تزوير نمونه ای دیگر از تاراج  سرمايه های ملـی بلوچستان است۰  گازبلوچستـــان کشور بی اساس پاکستان و اقتصاد آن را سر پا نگه داشته است۰
بدون گاز بلوچستـــان شهرهای کراچی، حيدرآباد، لاهور و بخش هايی از پنجاب نه برق خواهند داشت و نه انرژی حرارتــی،   بدون “سویی گَیس”  ترانسپورت شهرهای بزرگ با مشکلات بسيار جدی مواجه خواهد شـد و  زندگی شهری دهها میلیون  تحت تأثیر قرار خواهد گرفت۰  بدون گاز طبيعـــی از ڈيره بگٹـی کارخانه های بزرگ دولتی و خصوصی در سند و پنجاب تعطيل شده يا ورشکسته  خواهند شـد۰  بدون گاز طبيعی بلوچستـــان اقتصاد پاکستان کاملا ورشکست خواهد کرد۰

ارزش نجومی گاز طبيعــی بلوچستـــان

ذخايرگازدر منطقه سويــی بيــش از هفتــاد و پنج ميليــارد  (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) متــر مکعــب برآورد شــده اســت۰  گــاز بلوچستان نهفتــه در ميدان گاز سويــی بيش از هشت صــد و بيســت و پنــج بيليــون کیلو وات يعنی هشت صــد و بيسـت و  پنــج هــزار ميليــارد کیلو وات ساعت (۸۲۵ تـِــــرا وات ) انــرژی دارد۰  بــر اسـاس قيمـت گاز طبيعـی در بازارهای جهانـی  ارزش گاز نهفتــه در ميــدان گاز سويــی بــيش از هفتاد و پنج ميليــارد (

شرکتهــای غارتگــر پاکستانــی

حکام اسلام آباد وپنجابي های جنايتکار چنان به جان و مال مردم بلـــوچ افتاده اند که گويا برای ويرانی بلــوچ گلزميــن و غارت سرمايه های نهفتــه در بلوچستـــان با فارسهای اشغالگر مسابقه گذاشته اند۰  شرکتهايــی که با همکاری نزديک و اجازه ارتش پاکستان در غارت گاز بلوچستــان دست دارند و ميلياردها دلار از سرمايه های ملـــی بلوچستـــان را تا بحال بالا کشيده اند بدين قرار هستند؛

شرکت گاز سـند

   شرکت گاز کراچی

شرکــت گاز سويی شمالـــی

   شرکت گاز سويی جنوبــی

   شرکت گاز سويی جنوبــی در سال ۱۹۵۴ ميـــلادی به منظور سيستماتيک کردن غــارت گازطبيعــی بلـوچستـــان اشغالــی تاسيس شد۰  اين شرکــت غارتگر هم اکنون پولدارترين شرکت پاکستانی است و به  حکام اسلام آباد، ژنرالهای بازنشسته ارتشــی ، سرمايه داران حريص پنجابی و مهاجرين نوکيسه هندی تعلق دارد۰

شرکت گاز سويی جنوبی روزانه دهها ميليون دلار درآمد مستقيم از فروش گاز بلوچستـــان به شهرهای بزرگ دارد۰  بطور مثال شرکت نامبرده روزانه بیش از دويست و هفتاد و شش ( ۲۷۶ ) ميليون فوت مکعب ( هفـت صـد و بيسـت و هشـت هـزار متـر مکعــب ) گاز طبيعــی به شرکت برق کراچی برای توليد برق مصرفی آن شهر تحويل می دهد۰  برق مصرفی شهر کراچی و حومـه آن که جمعيتی بالغ بر ده ميليون نفر دارد با استفاده از گاز بلوچستـــان توليد می شود۰

از ماه مارس سال ۱۹۴۸ ميــلادی تا بحال هزاران بلـــوچ  قربانی وحشيگــری ارتش اشغالگرپاکستان و جنون قدرت حکـام اسـلام آباد شده انــد۰  ژنرالهای  پنجابی مــردم بيگناه بلـــوچ را در سراسـربلـوچستـــان بخـاک و خون کشانده  و غارت سرمايه هـای ملـی متعلق به ملت بلـــوچ را حريصانـه تشدید کرده اند۰
صدهــا هزار نفر را از خانه و کاشانه خويش آواره کرده اند و جامعه مدنی بلــــوچ را درڈيره بگٹی بخاطر منابـع گاز طبيعــی آنجا به تباهــــی کشانده اند۰ منابعـی که بر اساس قوانين جهانی و موازين بين المللی متعلق به ملت بلــوچ هستنـد امـا با با بکارگیری زور و تزویر به سرقت برده می شونــد۰   مردم بلـــوچ از آغاز اشغال بلوچستـــان صدای حق طلبانـه خود را برعليه پنجابی ها و فارسهای فاشيست  بلند کرده است۰  صدايی که رساتر شده و در سطح بين المللـی بيشـتر طنين افکن شده است۰  اگرچه  ارتش خونخوار پاکستان، ژنرالهای  پنجابی و مهاجرين نوکيسه هندی با تمام قدرت ابليسی خود سعی در خفه کردن صدای حق طلبانه ملت بلـــوچ دارنـد امـا تداوم حمــلات قهرمانانه سرمچـــاران به لوله ها و تاسيسات گازی شرکتهای غارتگــر پاکستانی می تواند نبض اقتصاد پاکستان را از کار بيندازد۰

ارتش اشغالگر پاکستان با میلیتاریزه کـردن کل ڈيره بگٹـی و استقرار پايگاههای ارتشی در جوار چاههای  گاز برذخاير گاز بلـوچستــان  چنگ انداخته است۰  گازبلوچستـــان  زير حراست و کنترل مستقيم ارتش خونخوار پنجاب شبانه روز غارت می شود و از طريق لوله های گاز به شهرهای پنجاب، سند و پشتونستـان روان است۰

شهيد نواب اکبــر بگٹـی که  در آغـاز با استخراج گاز بلوچستـــان موافق بود، شخصا تجربه کرد که پاکستانی ها  در معاهده شکنی هـم رده اشغالگرانِ  فارس هستند۰  وی در ســن هشتــاد سالگـی صدای اعتراض خويـش را بر عليه بيعدالتی هـا در بلوچستـــان ، غارتگری آشکارحکام اسلام آباد در ڈيره بگٹـی وجنايات ژنرالهای پنجابی  بلند کرد و با اراده ای آهنین خواهان حقوق بنیادی ملـــت بلوچ  شـد۰
ژنرال مشرف کـودتاچــی  و ارتش جنايتکارپاکستان صدای حق طلبانـه شهيــد نواب اکبر بگٹی را تحمــل نکـرده و با قساوت خاص خـود،  پيـربلوچستـــان  را به شهادت رساندند۰   ژنرالهای خون آشام پنجابی، حکام ضد بشراسلام آباد و مهاجرين نوکيسه هندی بار ديگر نشان دادند که تا چه حد ازانسانيت و تمدن بشری بدور هستند۰

تـرور برنامه ريزی شده شهيـد نواب اکبــر بگٹـی به دستــور مستقيـم جنايتکار جنگــی پرويــز مشــرف درماه  اوت سـال ۲۰۰۶ به منظور غصب همیشگی گاز طبيعــی نهفته در ميدانهای گاز ڈيره بگٹــیبوقــوع پيوســت۰
ادامــه دارد

پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستـان

آزات ءُ آبــاد بات گنجيــں بلـوچستـــــــان

محمـد کـريـم بلـوچ

اکتبر۲۰۱۸

جهت کسب اطلاعات بيشتر در این مورد  می توانید به لينکهای زير مراجعه کنيد ؛

https://www.ppl.com.pk/content/sui-gas-field-overview..

http://projects.worldbank.org/P010004/sui-gas-project?lang=en..

https://www.ssgc.com.pk/web/..

https://www.iea.org/newsroom/news/2018/june/the-gas-industrys-future-looks-bright-over-next-five-years-according-to-iea-ana.html. .

https://www.steelguru.com/gas-oil/huge-oil-gas-reserves-found-in-balochistan/468358..

https://www.energy.gov/ia/downloads/supporting-development-natural-gas-markets-and-lng-options

http://balochwarna.com::

https://tribune.com.pk/story/1570336/2-balochistan-demands-2-5-share-sui-gas-field/.

 

 

Share on
Previous article

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

NEXT article

پاکستانی خطرات کو روکنے کے لیے تمام متاثرہ اقوام و ممالک کو مشترکہ طور پر پاکستان کا مقابلہ کرنا ہوگا ۔ حیربیار مری

LEAVE A REPLY