بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

2020-03-23 16:08:07
Share on

چآر سال پیش (بیست ءُ شش اکتبر سال ۲۰۱۳) ءَ ايرانءِ لدیگی  واکـداراں  شانزده سياســی بنديگيــں بلـوچ ءَ ماں ايرآپ ( دزآپ ، زاهدان ) ءَ پاهـو دات ءُ يکرنــدے دگه وتی رستـــری کينگاں بلــوچ راج ءِ سرا درشــاں کتنـت۰

ايرانی واکداران ءُ آهانی دمگـی جــلاداں که بلوچستــا ن ءِ جاوران ءُ بلوچ کـوم ءِ زند اِش چه جهنـدم ءَ گنتر کتگ انسانی هکانی دژمن ءُ انسانانی بدواه انــت۰  اشاں ميـان استمانی کانود ءُ رهبندانـی منکــر انت ءُ انسانيـت ءُ دين اســلام ءِ رهبنـداں مدام لگتمال کننــت۰ گوں بنديگيــں بلوچ ورنايانــی  کشـت ءُ کـوش  لوٹنــت چه گلزميــنءِ مزاريـں سرمچاراں بيرگيری بکننــت۰  

اگاں چه ايرانی جاهـل ءُ انسان دژمنيــں واکداراں سرپد  نه بنـــت که بلوچستــان ءِ هک لوٹــی کاروان ءِ جهدانـی ديمــا گوں زورانسری ءُ کشــت ءُ کـوش داشــت کــت نکننــت بلئــے دلجم به بنت که گـوں هونـواری ءُ بيرگيــری ماں بلـوچستــان ءَ باج نه برنـت۰ اـے همـا تاريخی درس انت که زورانسريــں صفوی ءُ گجــر بادشاهـاں ديگ بوت بلئـے هنوگيـں فاشيستيــں  واکداراں  شموشتـگ۰

 بلوچستــان ءِ راجـی جهدکار ءُ سياســی بنديگاں که مـاں  واکدارانـی  بنديجـاه ءَ ماں ايـرآپ ءَ شهيــد کنـگ بوتنت بلــوچ شهيدانی بيگناهی ءُ پاکـی ءِ شانـزده  درور انـت۰ درستانـی گنـاه ءُ ميــار آزاتی پسندی ءُ فاشيستانی هلاپ ءَ جد ءُ جهـــد اَت۰ آ سرمتابیں بلوچ اوبادگاں وتی  ســر ڈنـی واکدارانی زلم ءُ زور ءِ ديما جهل  نکـت ءُ تاں ابــد سربلنــد ءُ نميــران بوتنـــت۰

 ايرآپ ءِ پليــں شهيـــداں  شهيــد عبدالمالک میر بلوچ زهـی ( حمزه ریگـی ) ، شهيــدعبدالوهاب ریگـی ، شهيــد مهر الله ریگـی، شهيــد نوید شجاعــی  ، شهيــد حبیب الله ریگی نژاد شورکـی ، شهيــد حامد وکالـت ،  شهيــدبشیراحمد حسین زهـی ،  شهيــد ناظــر ملازهـی، شهيــداحمد حسین زهــی، شهید جدگال هور گوں پنج دگه پاکيـں شهيــد بلوچستــان ءِ شهيدانـی دراجيــں کاروان ءَ هـور بوتنــت ءُ گوں وتی شيرکنيــں زنــد ءِ ندر کنگ ءَ گلزمين ءُ بلوچ راج ءِ آزاتی ءِ مستاگ اِش دات۰  

 محـمـد کـريـم بلــوچ

 اکتبــر

Share on
Previous article

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

NEXT article

کوردستان ءِ جنگ آزادی، دیم په دیمی گوں میان استمانی تروریسم ءُ اروپایی – امریکی سیاسی واکدارانی دوپوستی

LEAVE A REPLY

MUST READ

مئی 2 شھید فدا احمدءِ شھادتءِ سالروچ

مئی 2 شھید فدا احمدءِ شھادتءِ سالروچ

گپ ءُ ترانے گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسنزءِ چیرمین نصراللہ بلوچءَ

گپ ءُ ترانے گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسنزءِ چیرمین نصراللہ بلوچءَ

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت پنجم

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت پنجم

کیچ مکران دشتءَ پاکستانی فوجی آپریشن – ریڈیو حال

کیچ مکران دشتءَ پاکستانی فوجی آپریشن – ریڈیو حال

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش پنجـم

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش پنجـم

بلوج ریاستی پروپیگنڈه هانی بهر مہ بنت، بلوچ لبریشن آرمیءِ باسکانی شیهد ءُ دستگرکنگ حکومتی پروپیگنڈه ایت

بلوج ریاستی پروپیگنڈه هانی بهر مہ بنت، بلوچ لبریشن آرمیءِ باسکانی شیهد ءُ دستگرکنگ حکومتی پروپیگنڈه ایت

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

مال ءُ مڈّی

مال ءُ مڈّی

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

شہداء کا دن منا کر بلوچ قوم نے ثابت کیا کہ وہ اک زندہ قوم ہے : حیربیار مری

شہداء کا دن منا کر بلوچ قوم نے ثابت کیا کہ وہ اک زندہ قوم ہے : حیربیار مری

آزاد بلوچستان کی جنگ سب بلوچوں کو ملکر لڑنی هونگی – بی جے پی کے ترجمان انیل بالونی

آزاد بلوچستان کی جنگ سب بلوچوں کو ملکر لڑنی هونگی – بی جے پی کے ترجمان انیل بالونی

جنون کودک کشی اشغالگران در بلوچستان

جنون کودک کشی اشغالگران در بلوچستان

رهبری خیزش کنونی غیرمتمرکز و در دست مردم بپاخاسته است

رهبری خیزش کنونی غیرمتمرکز و در دست مردم بپاخاسته است

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت