بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

MUST READ

نوکین حال Saturday, April 20, 2013

نوکین حال Saturday, April 20, 2013

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

داغ ننگی بر پیشانیِ خامنه ایِ خون آشام

داغ ننگی بر پیشانیِ خامنه ایِ خون آشام

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

واجہ شیرو مری، بلوچ راج ئے نمیرانین سپاھیگ

واجہ شیرو مری، بلوچ راج ئے نمیرانین سپاھیگ

دیـزل ( گازوئیـل ) ءِ مافیـایی سوداگِـری

دیـزل ( گازوئیـل ) ءِ مافیـایی سوداگِـری

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

بلوچی زبانءِ شاعرءُ قلمکار هدامرزی واجه عبدالرحمان پهوالءِ شعرے اوغانستانءَ طالبانی حکومتءِ دورءَ

بلوچی زبانءِ شاعرءُ قلمکار هدامرزی واجه عبدالرحمان پهوالءِ شعرے اوغانستانءَ طالبانی حکومتءِ دورءَ

پاکستان نے دہشت گردی کا ابتدا بلوچستان پر قبضے سے کیا:حیربیارمری

پاکستان نے دہشت گردی کا ابتدا بلوچستان پر قبضے سے کیا:حیربیارمری

آیاعربستان سعودی بہ منابع طبیعی ومعادنِ بلوچستان چشم دوخته است؟

آیاعربستان سعودی بہ منابع طبیعی ومعادنِ بلوچستان چشم دوخته است؟

فارغ التحصيـلان بلــوچ در خارج متشـــکل شويــد

فارغ التحصيـلان بلــوچ در خارج متشـــکل شويــد

اطلاعیه سازمان جیش النصر ایران

اطلاعیه سازمان جیش النصر ایران

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

لیسـتِ شمـاری ازمعـادنِ فعـالِ غیر فلـزی در بلوچستـان اشغالـی

لیسـتِ شمـاری ازمعـادنِ فعـالِ غیر فلـزی در بلوچستـان اشغالـی

اساتذہ و سرکاری ملازمین مردم شماری میں حصہ لینے سے گریز کریں،سخت حملے کریں گے، بی ایل ایف

اساتذہ و سرکاری ملازمین مردم شماری میں حصہ لینے سے گریز کریں،سخت حملے کریں گے، بی ایل ایف

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

2020-03-23 16:08:07
Share on

چآر سال پیش (بیست ءُ شش اکتبر سال ۲۰۱۳) ءَ ايرانءِ لدیگی  واکـداراں  شانزده سياســی بنديگيــں بلـوچ ءَ ماں ايرآپ ( دزآپ ، زاهدان ) ءَ پاهـو دات ءُ يکرنــدے دگه وتی رستـــری کينگاں بلــوچ راج ءِ سرا درشــاں کتنـت۰

ايرانی واکداران ءُ آهانی دمگـی جــلاداں که بلوچستــا ن ءِ جاوران ءُ بلوچ کـوم ءِ زند اِش چه جهنـدم ءَ گنتر کتگ انسانی هکانی دژمن ءُ انسانانی بدواه انــت۰  اشاں ميـان استمانی کانود ءُ رهبندانـی منکــر انت ءُ انسانيـت ءُ دين اســلام ءِ رهبنـداں مدام لگتمال کننــت۰ گوں بنديگيــں بلوچ ورنايانــی  کشـت ءُ کـوش  لوٹنــت چه گلزميــنءِ مزاريـں سرمچاراں بيرگيری بکننــت۰  

اگاں چه ايرانی جاهـل ءُ انسان دژمنيــں واکداراں سرپد  نه بنـــت که بلوچستــان ءِ هک لوٹــی کاروان ءِ جهدانـی ديمــا گوں زورانسری ءُ کشــت ءُ کـوش داشــت کــت نکننــت بلئــے دلجم به بنت که گـوں هونـواری ءُ بيرگيــری ماں بلـوچستــان ءَ باج نه برنـت۰ اـے همـا تاريخی درس انت که زورانسريــں صفوی ءُ گجــر بادشاهـاں ديگ بوت بلئـے هنوگيـں فاشيستيــں  واکداراں  شموشتـگ۰

 بلوچستــان ءِ راجـی جهدکار ءُ سياســی بنديگاں که مـاں  واکدارانـی  بنديجـاه ءَ ماں ايـرآپ ءَ شهيــد کنـگ بوتنت بلــوچ شهيدانی بيگناهی ءُ پاکـی ءِ شانـزده  درور انـت۰ درستانـی گنـاه ءُ ميــار آزاتی پسندی ءُ فاشيستانی هلاپ ءَ جد ءُ جهـــد اَت۰ آ سرمتابیں بلوچ اوبادگاں وتی  ســر ڈنـی واکدارانی زلم ءُ زور ءِ ديما جهل  نکـت ءُ تاں ابــد سربلنــد ءُ نميــران بوتنـــت۰

 ايرآپ ءِ پليــں شهيـــداں  شهيــد عبدالمالک میر بلوچ زهـی ( حمزه ریگـی ) ، شهيــدعبدالوهاب ریگـی ، شهيــد مهر الله ریگـی، شهيــد نوید شجاعــی  ، شهيــد حبیب الله ریگی نژاد شورکـی ، شهيــد حامد وکالـت ،  شهيــدبشیراحمد حسین زهـی ،  شهيــد ناظــر ملازهـی، شهيــداحمد حسین زهــی، شهید جدگال هور گوں پنج دگه پاکيـں شهيــد بلوچستــان ءِ شهيدانـی دراجيــں کاروان ءَ هـور بوتنــت ءُ گوں وتی شيرکنيــں زنــد ءِ ندر کنگ ءَ گلزمين ءُ بلوچ راج ءِ آزاتی ءِ مستاگ اِش دات۰  

 محـمـد کـريـم بلــوچ

 اکتبــر

Share on
Previous article

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

NEXT article

کوردستان ءِ جنگ آزادی، دیم په دیمی گوں میان استمانی تروریسم ءُ اروپایی – امریکی سیاسی واکدارانی دوپوستی

LEAVE A REPLY