بلوچستــــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

MUST READ

طرح تقسیم بلوچستان محکوم به شکست است

طرح تقسیم بلوچستان محکوم به شکست است

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت پنجم

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت پنجم

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی بخش دوم

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی بخش دوم

مروچی زرینہ مری ءُ مراد مریءَ پرین 3138 روچ انت کہ بیگواہ انت

مروچی زرینہ مری ءُ مراد مریءَ پرین 3138 روچ انت کہ بیگواہ انت

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

مروچی صحافی هانی میان استمانی روچ دارگ بواگءَ انت – ریڈیو حال

مروچی صحافی هانی میان استمانی روچ دارگ بواگءَ انت – ریڈیو حال

اساتذہ و سرکاری ملازمین مردم شماری میں حصہ لینے سے گریز کریں،سخت حملے کریں گے، بی ایل ایف

اساتذہ و سرکاری ملازمین مردم شماری میں حصہ لینے سے گریز کریں،سخت حملے کریں گے، بی ایل ایف

نامه جمعی از علمای اهل سنت که خواستار اعزام هئیت تحقیق در مورد ترورعلمای اهل سنت درایران هستند

نامه جمعی از علمای اهل سنت که خواستار اعزام هئیت تحقیق در مورد ترورعلمای اهل سنت درایران هستند

واجہ غلام رضا حسین برءِ کلو پا بلوچ راجءَ

واجہ غلام رضا حسین برءِ کلو پا بلوچ راجءَ

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گلگدارے گون کامڑید واحد بلوچءِ زهگ بانک حانیءَ آئیءِ بیگواهیءِ بابتءَ

گلگدارے گون کامڑید واحد بلوچءِ زهگ بانک حانیءَ آئیءِ بیگواهیءِ بابتءَ

نواب بگٹیءُ بلوچی شان

نواب بگٹیءُ بلوچی شان

گوادر اوسیس اسکول سیٹمءِ سرمستر واجه زاهد آسکانی تیر جنگ ءُ بیران کنگ بوت

گوادر اوسیس اسکول سیٹمءِ سرمستر واجه زاهد آسکانی تیر جنگ ءُ بیران کنگ بوت

کراچی پر یس کلب کے سامنے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا احتجاجی مظاہرہ

کراچی پر یس کلب کے سامنے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا احتجاجی مظاہرہ

بلوچستــــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

2020-03-26 11:19:14
Share on

شهيـد پروفيســرصبــــا دشتيــــاری بلوچستــــان ءِ راجـدوستيـــــں شهزانــــت ءُ بلوچــــی زبان ءِ مــزن ندکــار ءُ  بلوچــــی ادب ءِ کلانيــں استـــــاد اول  جون سال ۲۰۱۱ عيساييءَ مــــاں شـال ءَ رستريـں دژمنانــی تيرانـی آماچ بـــوت۰ 

استاد صبا دشتیاری یک کلانیں ندکار ءُ لچّه کار ءُ کوّاسے اَت ۰ آیی ءِ هژده کیمتی کتاب بلوچانی راجی ءُ ادبی  سرمایه ءِ باارزشیں بهرے اَنت۰ استاد ءِ چاپ ءُ شنگ بوتگیں کتاب ایش اَنت: گلکار ءُ چکنکار ، بلوچی زبان ءِ آکبت، گندامیں سرزمین، ہون ہوشام، ساچان ءُ سہاتو، ترانگانی بنزہ، آس ءُ آسیب، بلوچی زُبان ءُ لِبزانک ءُ  انگریں واہگ۰  
راجـی شهزانــت شهيـــد صبـــا دشتيـــاری گـوں بلوچستـــان ءِ آزاتی ءِ بـيــرک ءِ بـرزکنـــگ ءَ جارپرينـت که  وت مستـــری ءُ بلوچستـــان ءِ آزاتی بلــــوچ راج ءِ واهـگ ءُ هــَکّ انت۰  په همـے هاتـــرا هونواريــں پاکستانی واکـــداراں وتـی رستـــری کينگاں آيـــی ءِ سرا درشـــان کرتنـــت ءُ بلوچستـــان شهــدربرجـــاه (دانشگـــاه) ءِ بـے دروريــــں شهزانــت ءُ بلـوچــی زبان ءِ استــاد اِش گـــٹ تروس کــرت۰

شهيـــد صبــا دشتيـــاری وتی کيمتــی ســـاه ءُ جــان په بلــوچ ءُ بلوچستــان ءَ ندر کــت ءُ گــوں وتــی زگريـــں هـوناں بلوچستــان ءِ آزاتی ءِ بيــرک ءَ سهرتــر کـــرت ءُ راج ءِ هـــزاراں شهيدانــی کاروان ءَ هـــور بـــوت۰ شهيـــد صبا دشتيـــاری ءِ سهريـــں هوناں بلـــوچ راج ءِ آزاتی ءُ بلوچستــان ءِ وت مستــری ءِ مستـــاگ اَنـت۰

 اداں دو گــپ نبيسگــــی انـــت۰  يکی ايــش که مئـے سياســی ســـروک ءُ راجی شهــزانتــاں باز هـــژار به بــنــت۰  رنـــد چـــه شهيــــد بالاچ، شهيـــد گـــلام محمد، شهيــد عبدالمالک ريگــی، شهيــد شيرمحمــد، شهيــد صبا، شهيــد جليـل ريکــی،   شهيــد ثنـا بلـــوچ ، شهید دکترمنّان ءُ دگه کلانيـــں بلوچانـــی تــرور ءُ شهيـــد کنــگ ءَ دگــه هــچ شــک ءُ شهبــه اے پشــت نه کپتــه کـه دشمــن ءِ يکـے چه شوميـــں مکســداں  راجــی برزیــں ســرانی  گُـــڈَّ گ يا که گــٹ تــروس کنگ انت۰

تهـــران ءُ اســـلام آبـاد ءِ بلـــوچ دژمنيــــں واکـــداراں پــه بلوچانـــی کشـــت ءُ کـــوش ءَ هــم شـــور انــت۰ په پاکستــان ءُ ايرانـی واکدارانــی مـدامــی بدنيتــی ءُ بلــوچ دژمنیــں مکســداں ناکــام کنــگ دراهيــں بلوچانــی راجی اگده  انــت۰ هاســکار مئـے راجـی زانتــکار بايد انـــت که مـدام  هــژار به بــنــت۰ 

دؤمــی گـپ ايش  که شهید دشتیاری ءِ زندگیں یات بزاں سيــد هاشمــی ريفرنـس کتابجــاه  یک کم دروریں  پٹ ءُ پولی ( تحقیقی ) بُنجاه ءُ راجی وانینگی اداره ایت۰ اے اداره ءِ کابینه ءَ  هرکس وتی وسّ ءَ تچکاتچـک (مستقيــم ) کمک ءُ مَدت بکنت تاں په شهدیں بلوچی زبان ءِ دیمروی ءُ ادبی جهد ءُ کوشستاں کامیاب به بنت ءُ بے دروریں استاد دشتیاری ءِ یات مدام زندگ دارگ بات۰ 

 

بلوچستــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

محمــد کـريــم بلـــوچ
جون ۲۰۱۷

Share on
Previous article

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

NEXT article

قندیل بلوچ واجہ شهید صبا دشتیاری

LEAVE A REPLY