بلوچ ورنایانی کشت ءُ کوش تروریستی سپاه ءِ کارانت

بلوچ ورنایانی کشت ءُ کوش تروریستی سپاه ءِ کارانت

2020-03-23 10:31:14
Share on

تهران ءِ واکداراں  گیش چه دو لکّ سپاهی، پلیس ءُ پئوجی آورتگ ءُ ماں آوارجتگیں مگربی بلوچستان ءَ نندارینتگ ءُ اشانی مستری رستریں سپاه ءِ دستا انت۰  همے جهانی تروریستی ٹولی  همک روچ مئے ورنایانی سرا  تیرگواری کنت ءُ آهاں کشگ انت۰  بے گناهیں ورنایانی کشت ءْ کوش هامنه ای ٹولی ءُ  مافیایی سپاه  ءِ برنامه یانی سرا بیت – 

گوستگیں ده روچانی درگت ءَ  نعیم ساهگانی،  حسین ملاحی کرگانی، چراغ جت نگوری ،  مولوی محمد انور براهویی ءُ   علیم پُرکی  ءِ کشگ ءُ  دلگان ءِ مردمانی سرا تیرگواری ءُ مئے مات گهاراں تیری ءُ زدگ کنگ ءُ آ دمگءِ ورنایانی لٹ کٹ ءُ دسگر کنگ هما لدیگی کارکرداَنت که برنامه اِش مافیایی سپاه  ٹاهینتگ اَنت۰ 

چشیں لدیگی مردم کشی بید برنامه ءُ مکسد نهنت۰  چل سال اِنت که اے تروریستاں بے شمار بلوچ ماں بندیجاهاں،  ڈن چه بلوچستان ءُ ماں ڈیه ء شهر ءُ میتگاں  کشتگ اَنت۰ هنوں پارس فاشیستاں سپاه ءِ سروکی ءَ کنگ اَنت ءُ  آهانی تپنگ زابلی ءُ هزاره ءُ لهتیں دمگی بسیجی یانی دست انت۰  اِے تروریستاں بلوچانی کشگ ءِ اجازت هست۰  

مئے بے گناهیں ورنا په بے بنیادیں دلیل ءُ وڑوڑیں بهتام کشگ ءُ زدگ بنت۰   سدانی سد ورنا گوستگیں چل سالاں ڈیه ءِ راهانی سرا کشگ ءُ زدگ بوتگنت۰ اگاں کسے هم جست به کنت پرچا مئے ورنایاں تیر جننت ءُ کشنت گڑا آهاں  پسّه  دینت  “ایست دادیم نه ایستاد” یا که ” قاچاقچی و اشرار بود “۰ هال آنکه دگنیاے ءِ مستریں ” قاچاقچی” مافیایی سپاه ءِ جند انت۰  

اے هما بلوچ کشی انت که هونواریں نوشروان ساسانی هزارءُ پنچ سد سال پیش بنگیج کت ءُ  آیی ءِ رستریں پدریچ انگت ءَ ما را کشگاینت تنکه آیی ءِ ناهودگیں واب ءَ پوره بکننت۰ نوشروان ءِ رستری کارکرد ءِ باروا  ءُ آیی کوشست په بلوچانی چک چیں کنگ ءَ شاهنامه گشیت:

از ایشان فراوان و اندک نماند  ۰۰۰۰  زن و مرد جنگی و کودک نماند”  

بلوچ دژمنیں نوشروان مرت ءُ آیی ءِ پلیتیں هڈ هم ریزاِتگ انت بلئے بلوچ انگت ءَ زندگ انت۰  آیی ءِ رستریں پدریچ بے شمار بلوچ کشته ءُ همایی ءِ وڑا لوٹتگ اِش تاں ما را چک چیں بکننت۰ اے ناشریں رستر هچ بر سرپد نه بنت که راج په کشگ گار نه بنت۰ رستریں هامنه ای ءُ بلوچ دژمنیں سپاه ءِ مافیایی ٹولی روگی انت ءُ اشاں هم نوشروان ساسانی ءِ وڑا ناکام بنت بلئے  بلوچ راج  ءُ بلوچستان ابدمان انت۰

بلوچستان ءِ پلیں شهیدان ءَ هزاراں سلام

محمد کریم بلوچ

جنوری

2018

Share on
Previous article

طرح تقسيـم بلوچستـان محکوم به شکست است

NEXT article

شرکت مزدوران خارجی سپاه قدس در سرکوب مردم بپاخاسته

LEAVE A REPLY

MUST READ

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

کئے لــڈینگ ءُ بلوچستـــــان ءَ آرگ بنــت ؟

کئے لــڈینگ ءُ بلوچستـــــان ءَ آرگ بنــت ؟

واجه عبدالصمد امیریءِ تپاکیءِ پیغام پا بلوچ راجءَ

واجه عبدالصمد امیریءِ تپاکیءِ پیغام پا بلوچ راجءَ

تلاش سپاه برون مرزی برای نفوذ در صفوف سرمچاران

تلاش سپاه برون مرزی برای نفوذ در صفوف سرمچاران

شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

شهید فدا احمدءِ تران

شهید فدا احمدءِ تران

بلوچ آزادی پسندوں کا پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے

بلوچ آزادی پسندوں کا پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے

ھَشر ءُ کمک کاری گرانبھائیں بلوچی دود اَنت

ھَشر ءُ کمک کاری گرانبھائیں بلوچی دود اَنت

میر دوست مھمد ھان ءَ چو میر مھراب ھان ءِ وڑا سر جَھل نہ کرتگ اَت ءُ ایرانی بادشاہانی گُلامی نہ منّ اتگ اَت ۔ ھیر بیار

میر دوست مھمد ھان ءَ چو میر مھراب ھان ءِ وڑا سر جَھل نہ کرتگ اَت ءُ ایرانی بادشاہانی گُلامی نہ منّ اتگ اَت ۔ ھیر بیار

بلـوچ ءِ هـوں هم سُهـر اِنت

بلـوچ ءِ هـوں هم سُهـر اِنت

ںوکین حال

ںوکین حال

واگذاری کنترل بخشی ازمرز سراوان به نيروی تروريستی قدس

واگذاری کنترل بخشی ازمرز سراوان به نيروی تروريستی قدس

سلمان میایی را بی گناه پرپر کردند – علی میایی جدگال

سلمان میایی را بی گناه پرپر کردند – علی میایی جدگال

ھَشر ءُ کمک کاری گرانبھائیں بلوچی دود اَنت

ھَشر ءُ کمک کاری گرانبھائیں بلوچی دود اَنت

بلــوچ هُـــژّار

بلــوچ هُـــژّار