به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

MUST READ

ںوکین حال

ںوکین حال

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

ضلع کیچ کے سابق امیر مولوی احتشام الحق اور ان کا بیٹے کے قتل

ضلع کیچ کے سابق امیر مولوی احتشام الحق اور ان کا بیٹے کے قتل

بلوچستانءَ انسانی حقانی لگتمالی ءُ زوراکیانی آماچ بوتگین بلوچانی فریات – اولُی بهر

بلوچستانءَ انسانی حقانی لگتمالی ءُ زوراکیانی آماچ بوتگین بلوچانی فریات – اولُی بهر

سلمان میایی را بی گناه پرپر کردند – علی میایی جدگال

سلمان میایی را بی گناه پرپر کردند – علی میایی جدگال

پنجگور کے علاقے تپس ہائی اسکول کے قریب سے فورسز نے اکرم ولداسمائیل کو اِن کے گھر کے سامنے سے اغوا کرلیا

پنجگور کے علاقے تپس ہائی اسکول کے قریب سے فورسز نے اکرم ولداسمائیل کو اِن کے گھر کے سامنے سے اغوا کرلیا

دنیا کو بلوچستان میں قتل عام و جبری گمشدگیوں پر خاموشی توڑنی چاہیے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

دنیا کو بلوچستان میں قتل عام و جبری گمشدگیوں پر خاموشی توڑنی چاہیے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش پنجـم

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش پنجـم

بلوچستان سمینار اسٹوکھولم سویڈنءَ بلوچ دانشور واجہ شبیر بلوچءِ تران

بلوچستان سمینار اسٹوکھولم سویڈنءَ بلوچ دانشور واجہ شبیر بلوچءِ تران

بلوچ قوم دوست رھنما حیر بیار مری 15 مئی 2013 کو بلوچ کمیونٹی اوسلو نوروے کے استقبالیہ جلسہ سے خطاب

بلوچ قوم دوست رھنما حیر بیار مری 15 مئی 2013 کو بلوچ کمیونٹی اوسلو نوروے کے استقبالیہ جلسہ سے خطاب

قوم دوست متوجہ ہوں بحر بلوچ ، بلوچ دشمن مافیاکے نرغے میں ہے قاضی داد محمد ریحان

قوم دوست متوجہ ہوں بحر بلوچ ، بلوچ دشمن مافیاکے نرغے میں ہے قاضی داد محمد ریحان

بلوچ ورنایانی کشت ءُ کوش تروریستی سپاه ءِ کارانت

بلوچ ورنایانی کشت ءُ کوش تروریستی سپاه ءِ کارانت

پادآتکگیں بلوچ ورنایانی نامءَ

پادآتکگیں بلوچ ورنایانی نامءَ

تلاش غربی ها برای جلوگیری از فروپاشی ایران

تلاش غربی ها برای جلوگیری از فروپاشی ایران

ڈیره بگٹی ءُ پنجگورءَ 7 بلوچ ورنا بیگواه کنگ بوت انت – ریڈیو حال

ڈیره بگٹی ءُ پنجگورءَ 7 بلوچ ورنا بیگواه کنگ بوت انت – ریڈیو حال

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

2020-03-25 22:39:23
Share on

پيشــوای مترقـــی و مردمــی کوردستان شيـــخ محمــود برزنجــی در سال ۱۹۱۴ ميـــلادی به ترکهـای عثمانی، روسيه تـزاری، حکام قاجـار و استعمـارگران انگليس صراحتـــا اعـــلام کـرد که ملــت کـرد سرزميــن خويـش را خـود اداره می کنــد.
قبـل از ايـن رويــداد مهـم و سرنوشت سـاز ملت کــورد و پيشمرگان کوردستــان به رهبـری آقا اسماعيــل سمکــو و شيــخ محمــود برزنجــی بارهـا موفــق شــده بودنــد تا مهاجمـان انگليسی، ترکهــای عثمانی و قشـون متجــاوز پارس را شکســت دهنـد. اگرچه بخشــی از سرزميــن کوردستـان بخصوص قسمت شمالی آن ميــدان جنگ نيروهای بيگانه بــود اما پيشمـرگان فداکــار ومبارزان ملـی کوردستـــان توانستنــد از سرزميــن اجــدادی و وطــن خــود درمقابل دشمنـان و اشغالگـران قهرمانانه دفاع کننـد.
با پايان يافتـن جنگ جهانی اول امپراطـوری عثمانی از هـم فروپاشيــد. مبارزه ملی و استقـــلال طلبانـــه کوردستـــان که قبل از جنگ جهانی اول بر عليه ترکهای عثمانی و قاجاريان به اوج خـود رسيده بود در سطـح بيـن المللـی مطرح شـد.
شيـــخ محمــــود برزنجــــی رهبــــر منتخــــب مـــردم کـــورد قــــدرت سياســـی کوردستـــان را در سـال ۱۹۱۸ ميــلادی رسما بدست گرفـت و پروسه تشکيـل حکومت مستقـــل کوردستـــان را در شهـــر سليمانيـه آغـــاز کـرد.
طبق قـــراردادی که به تاريــخ دهم اوت ۱۹۲۰ ميــلادی ( ۱۹ مرداد ۱۲۹۹ هـ. ش.) درجلسه ای بين المللـــی در شهــر سـِور امضـــا شـد تشکيـــل کشـــور مستقـــل کوردستـــان با موافقـت و امضـــای نماينـدگانِ کشورهای ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغـال، رومانی، حجاز و صربستان کرواسی ، سلوِونیا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، روسيـه، ارمنستان و ترکيـه به تصويـب رسيــد. لازم به ذکـر اسـت که معاهـــده سِـور و به رسميـــت شناختـــن استقـــلال کوردستـــان در سطح بيـن المللـــی در دوران سلطنت احمد شاه قاجار و تقريبا هفت ماه قبل از کودتای رضا ميرپنج ( سوم اسفندماه ۱۲۹۹) به وقـوع پيوسـت.

مردم کوردستـــان قبل از کودتای رضا ميرپنج بارها به جنگ با قاجاريان و عثمانيها برخاسته و از استقـــلال خويش دفاع می کردند و بعد از جنگ جهانــی اول توانستنـــد به رهبــری رادمردانی چون آقا اسماعیـــل شـــکاک معـــروف به سمکـــو و شيخ محمـــود برزنجـــی با اتحادی تاريخـــی به يکپارچکـــی دســت يابنــد.

شيخ محمــــود برزنجــــی که به نيروهـای انگليـس اعتمـادی نداشـت از لنيـــن و بلشويکهـا خواستارکمـک و پشتيبانــی شـــد که متاسفانه بی نتيجـه مانـد. پـس از شکست سلطان محمـد ششم آخرين پادشاه عثمانـی و فروپاشی امپراطـوری عثمانـی نيروهـای انگلـيس با مبـارزان کـــورد در افتادند.
امپراتوری فرانسـه که به شام (سوريه ) و بخشی از نفــت کوردستـــان در کرکـوک دست يافـت استقـــلال کوردستـــان را فـــدای منافـع خود کــرد. در نهايت فرانسوي ها وانگليسی ها با کمال آتاتورک وافسران ارتش ترکيـه کنار آمدند و با امضای قـرارداد « لوران » در سويس ( نوامبر ۱۹۲۲ ) مصوبه معاهــده سِـور را در مــورد کوردستان راکـد گذاشته با شيـــخ محمـــود برزنجـــی، ملــت استـــوار کـرد و سرزميــن کوردستـان پيمـان شکنــی کردنــد . بر خلاف خواسـت ملــت کــورد و با نقـض آشکـار معاهــده سـِورسرزميــن کوردستــان را تقسيـــم کـردنــد.
اشغـــال کوردستـــان شرقـــی
با سرنگونـی تـزار روس و شکسـت امپراتـوری عثمانی استعمار پيـر انگليس به نقشه های استعمــاری خـود در منطقه بدون رقيـب ادامه داد. از طرفی با پيمان شکنــیِ ويژه خـود، معاهــده سـِور (۱۹۲۰) را در مورد استقــــلالِ کوردستـانِ متحــد و يکپارچـه با کمال وقاحــت زير پا گذاشـت و از طرفـی ديگــربه مهـره سرسپـرده خـود رضا ميرپنـج کودتاچــی ( سـردار سپهِ احمــد شاهِ قاجـار ) دستـور داد تا بخـش شرقــی کوردستــان را بی درنـگ اشغــال کنــد. بلشويکهـای روس که تازه بقــدرت رسيــده بودنــد با اجــرای معاهــده ســِور درمــورد استقــلال کوردستــان برخــورد فعــال و موضــع شفافـی نداشتنـد.

در پائيز سال ۱۳۰۱ هـ .ش. ( ۱۹۲۲ميلادی ) آقا اسماعيل سمکــو اعـلام کـرد که شـاه کوردستـان اسـت. قبـل از اين رويـداد پيشمرگان کوردستـــان به رهبـری سمکـــو توانستـه بودنـد لشکريان متجـاوز و اشغالگـر پارس را با دفاع قهرمانانـه در مهاباد شکسـت دهـنـــد.
در سال ۱۹۲۲ ميــلادی نشانـی از حاکميـــت سياسـی احمدشاه قاجـار در کوردستـــان باقــی نمانده بــود. سرزميــن کوردستـان در دســـت صاحبــان تاريخـی يعنـی ملــت متمـدن کـــورد بـود. رضا ميرپنج ( وزير جنـگ وقـت تهران ) در راس فاشيستهای بی تمـدن تهــران برای اشغــال کوردستـــان با عجــز و ناتوانی دســـت به دامان اربابان انگليسـی خود و قـزاق هــا شـد. قشـون اشغالگـر پـارس به فرماندهی امان الله جهانبانی ( قصاب کوردستــان و بلوچستـــان ) پس از تجديد قـوا و پشتيبانی انگليسـی ها از تبريـز به طـرف کوردستــان وحشيانــه يـورش بردنــد.

قلعـه چهريـــق در سلمـــاس که مرکـز قـدرت اسماعيل سمکـــو بود مورد هجـوم وحشيانـه اشغالگران پارس واقع شـد و در سال۱۳۰۱ هجری شمسی به تصـرف آنان درآمـد. فرمانده ددمنشِ اشغالگران امان الله جهانبانی ( پسـر يکی از نوه های فتحعلی شاه قاجـار) با حمايت رضا ميرپنج و نيروهـای استعمـاری انگلـيس خود را « والی » کوردستــان ناميــد. اگرچه اشغــال وحشيانــه کوردستـــان که به شهــــادت و زخمی شـدن بيشمـاران کـورد انجاميــد و به قـدرت مردمـــی آقا اسماعيـل سمکــــو در بخـش شرقی کوردستــــان خاتمـه داد امـــا وی و مردم کـــورد به دفاع از وطـــن خويـــش و مبارزه بر حـــق خـــود ادامـــه دادند.
مقاومـت نيروهـای کـورد به رهبـری سمکــــوی بيبــاک در برابـر اشغالگـران پارس هشـت سال بعد از سقوط قلعـه چهريق ادامه داشت تا اينکه رضا ميرپنج با مشــورت انگليسی ها در سـال ۱۹۳۰ ميــلادی رسما از سمکـو دعـوت کـرد تا با دولـت تهـران مذاکـره کنــد. سمکوی مبارز برای مذاکره با فرستادگان رضا سوادکوهــی شجاعانـه اعـلام آمادگی کرد و در نتيجه به دام مذاکـرات حکومـت فاشيستـی تهران افتـاد . مذاکراتی که چيــزی جز خدعـه و نيرنـگ بر عليه ملت کـورد و کوردستان نبــود. سمکــــوی بيبــاک در جريان مذاکـره با فرستادگانِ رضــا سـوادکوهـی به کميـن نيروهــای اشغالگـــر پارس افتــاد و روز سـی ام تيــرماه ۱۳۰۹ ( بيستـم ماه مـه ۱۹۳۰ ) قهـرمانانـــه به شهــادت رسيـد.
بدين گـونـه کوردستـان شرقـی نيـز هماننــد الاحواز عربی به زيــر چکمه هــای خونيـــنِ قشـونِ انسانِ ستيـز” پرشيــا ” در آمـد.
ادامــه دارد
پـروشت ءُ پـروش باتنــت ايـران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بـــــات گنجيــــں بلـوچستــــــان
محمــد کريـم بلــوچ

Share on
Previous article

خصومتِ دولتِ ایران با زبان بلوچـی و دلایلِ آن

NEXT article

کراچی کے بلوچ پاکستانی سیاست کی فریب سے خود کو آزاد کریں :حیربیار مری

LEAVE A REPLY