بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان

2020-03-24 13:25:37
Share on

پـس از جنــگ جهـانی دوم و اوجگيــری مبــارزات ضـداستعمـاری مـردم آزاديخـواه هندوستـان به رهبــری مدبرانـه مهاتمــا گانــدی ( مهانــداس کارامچانــد گانــدی ) برای نيروهای استعمارگـر انگليسی راهــی بجـز ترک شبه قـاره هنـد نمانده بود.

خـان احمديـارخان بعنـوان بالاتريــن رهبر سياســی بلوچستـــان در سال ۱۹۴۶ ميـلادی با استـدلال به اينکه سرزميـن بلوچستــــان قبل از اشغـال ( ۱۸۳۹ ميـلادی) کشـوری مستقـــل بود و از نظــر تاريخی درقلمــروی کشــور هندوستـان نبـوده و بنا بر قـرارداد۱۸۷۶ ميــلادی ( بين حکومت بلوچستان و استعمارگران انگليسی) خواستـه استقــــلال بلوچستــان را با کنگره ملــی هنــد واشغالگــران انگليسـی مطــرح کرد.

درتاريخ يازدهـــم اوت ۱۹۴۷ميلادی آزادی و استقــلال بلوچستــان رسما اعــلام شد. پرچم بلوچستـــان در کلات برافراشته شـد و سياستمــداران بلوچستـــان که درشهـر کلات گردهمايی داشتند فعاليتهای خود را برای تشکيل مجالـس خاص و عام بلوچستــــان آغاز کردنـد تا با رهبری خان احمديارخـان پروسـه تدويـن قانون اساســی بلـوچستــان را شروع کننـد. امـا محمد علی جناح فرصت طلب که در بخشی از مذاکرات حکومـت کــلات با انگليسيها متاسفانـه وکيـل خان کـلات بود، جريان مسلـم ليـگ و بخشی از استعمارگران انگليسی سياستی مخـرب و برنامه ای فاجعــه آور در مورد مردم بلـــوچ و سرزميـــن غنـی بلوچستـــان داشتنـد.

زمانيـکه خواستـه استقــلال بلوچستـــان در دهلـی مطرح شــد بحـث بر سر تاسيس کشوری بنام « پاکستـان » نيز با استدلال به تفـاوت مذهبـی بيـن مسلمانان و هندوهـا درميـان بــود!استـدلالــی که جريان مسلم ليگ، محمد علی جناح توطئه گر و بخشـی از نيروهای فرسوده انگليســی بخاطر منافـع پنجابی ها ومهاجرين نومسلمــان هنــدی و برای انتقام گيری از کنگــره ملـی هنــد و تقسيـم هندوستــان آنرا بسيار بزرگ جلـوه داده و در نتيجه توانستنــد مردم بنـگال، بخشی از کشميـر، سنـد و پشتونستـان را به اسارت پنجـاب، مهاجرين نومسلمان هندی و ارتش خون آشـام پنجابی ها در آورنـد.

سرزميـن بلـوچستـــان که متعلــق به مــردم بلـــوچ است تاريخــی طولانـی دارد. تاريخی که هم از نقطه نظر دشمنان و اشغالگران نوشته شده و هم توسط محققيــن و مورخيــن بلــــوچ به رشتـه تحرير در آمده است.گــروه اول منجمله تحريف نگاران پار س و پنجابی وقيحانه دسـت به تحريف تاريخ ما زده و آنچه را که طبق منافع شان اســت در سياهه هايی بی ارزش بعنوان تاريـخ بلـوچستـــان عرضه کرده انـد. «مورخيــن» قلابـی پاکستانی روز يازدهـم اوت را در تحاريف خـود فوق العــاده بی رنگ جلــوه داده انـد و تحريف نگاران تنـگ نظــر ايرانـی هيـــچ وقــت يازده اوت ۱۹۴۷ يعنـی روز آزادی بلوچستـــان شرقی را ذکـر نمی کننــد.

هر ملتی در تاريخ خويش روزهای تاريخی دارد.روزهايی که سرنوشت ملت را رقم زده يا بر آن تأثير گذاشتـه است. بيست و هفتم ماه مارس ۱۹۴۸ يکی از سياهتريــن روزهای تاريخ بلوچستــان است يعنی روزی که حکومـت تازه تاسيس و مورد حمايت انگليس ( پاکستان ) توانست با دسيسه چينی های مشترک محمـد علـی جناح ( مسلم ليـگ ) و مستشاران نظامی انگليسی بر نيروهای بلــوچ و حکومت مستقــل بلوچستــان غلبه کرده و سرزميـن بلوچستـــان را به اشغال خـود درآورنـد.

در روز بيست و هفتم ماه مارس ۱۹۴۸ بر خلاف رای ملت بلــوچ بلوچستــان شرقی به پاکستان الحاق شد. در اين روز سياه محمد علی جناح خائـن، مسلـم ليگ تاريـک انديش و حکام طمع کار پاکستان با زور و تزويـر بر بلــوچ گلزميــن چنگ انداختنـد.

در اينجا به رويدادهايی نظرخواهيم افکنــد که به روز سياه بيست و هفـت مارس انجاميد.

در روز يازدهم اگست ۱۹۴۷ آزادی و استقــلال بلوچستـــان شرقـی رسمــا اعلام شد. همانطور که در بالا ذکر شـد در بخـشـی عمـده از مذاکـرات خان کلات با انگليــس متاسفانـه محمد علی جناح وکيل بلوچستــان بود. وی که قبل از ۱۹۴۶ ميــلادی بارهــا به کلات مسافرت کرده بود و ماهها مهمــان خان کـلات بود. از نزديک با خان احمديارخان آشنايی داشت و توانسته بود با تظاهــر و توســل به ديـن مبيــن اسلام و قســم های دروغيــن اعتماد خان را جلـب کرده و بعنوان وکيــل بلوچستـــان با هنــد و انگلستـان وارد مذاکره شـود! نوشتــن از مهمان نــوازی خان کلات و هدايای بسيار گران قيمتی که علی جناح و همراهانش در پايان هر سفــر به بلـوچستــان با چاپلوســی از خان دريافت می کردنـد شايـد حاشيه روی باشــد امـا در تاريخ ما ثبت شده اســت که محمــد علـی جناحِ خائـن نمک نشناس تريـن مهمــان خـان کــلات بـود. او آگاهانــه بر استقــلال وهويـت ملــی مـا، پيکـر استــوار بلــوچ و بر وطــــن ما خنجــر زد.محمـد علی جناح مکار نه دوسـت خان کــلات بلکه ماری سمّــی در آستيــن وی بود.

محمـد علی جنـاح که در ناجوانمردی و فريبکاری بی نظيـر بود عامل مستقيــم انگليس نيـز بود و به حزب کنگره ملی هنـد، مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو کينه ای عميق داشت. با مشـورت انگليسيها توانست خودش را به رهبری مسلـم ليگ برسانـد و با هـم نقشه شيطانی تشکيل حکومتی بنام «پاکستان» را عملـی کننــد. محمـد علی جناح فرصت طلب از اعتماد و صداقـت خان کلات صد در صد سوءِ استفاده کرده در ابتـدا با تفرقه افکنی های پشت پرده به بلوچ و بلوچستـــان خيانت کرد ودر نهايت با نيرنـگ برنامه الحـاق بلوچستان را به پاکستــان جلـوی خان احمديارخان و سياستمداران بلوچستـــان گذاشت.
پـس از الحـاق بلوچستـــان شرقـی به کشور جديدالتاسيـس پاکستـان سياستمداران بلوچستان من جمله مير غوث بخش بيزنجـو، ميرگل خان نصيـر، عبدالعزيـــز کـرد، محمــد حسین عنقـا، سيد ملک دهــوار، قادربخـش نظامانـــی ،نواب خيربخش مـــری و آقاعبدالکريـم برادر جوان خان کـلات به مخالفـت با الحاق برخاستنـد.

آقا عبدالکريـم خان برای دفاع از استقــلال بلوچستـــان بهمراه صدهـا چريک بلوچ دسـت به قيام مسلحـانـه زد. وی از حکومت شـوروی و کابل نيز کمـک خواسـت امـا هيچـکدام به تقاضای خان جواب مثبـت ندادنـد.

قابل ذکر است که قبـل از الحاق بلوچستان مخالفـت سياستمداران بلوچستــــان با طرح ضدبلوچــی علی جناح چنان به اوج خود رسيده بود که زنده ياد ميرغوث بخـش بيزنجـو در يکی از نطق های مهـم خود در مجلـس بلوچستان( دسامبـر ۱۹۴۷ ) خطاب به خان کلات و ۵۲ نماينده مردم بلـوچ، الحاق بلوچستــان را برابر با امضـای حکـم اعــدام ميليونهـا بلـوچ دانسـت.هردو مجلـس بلوچستان يعنی مجلس عـام که متشکل از نمايندگان مردم بلـوچ بود و مجلـس خاص ( خوانين و سر قبيله ها) به طرح الحاق بلوچستان به پاکستـان رای منفی دادنـد. در نتيجـه م.علی جناح با کمک مشاوران انگليســی خود به تفرقه افکنی بين سران بلوچ پرداخـت. م.ع. جناح مکار توانست با تفرقـه اندازی حاکـم (جـام ) خودکامـه لس بيلـه ، ســرداری از گچکـی ها و حاکم خاران را از خـان کـلات جدا کنــد. وی همچنيـن توانسته بـود تا بخشـی ازکادر مديريت اداری انگليسيهـا را که بيکار شده بود با کـادر اداری ودولـت تازه تاسيـس پاکستان ادغــام کـرده و جمعی ازارتش ورشکستـه استعمار پيـر را برای اشغالگـری و تهاجم به بلـوچستــان تجديد سازماندهـی کنــد.

در روزسياه بيست و هفتـم مارس ۱۹۴۸ ميـلادی احمديار خان به امضـای قراردادی تن داد که به اشغــال بلوچستـــان انجاميـد. در ابتدا بر خلاف رای ملت بلــوچ و در نتيجه شگردهای محمد علی جناح بلوچستــان شرقـی به پاکستان الحاق شـد و سپس ارتش خون آشام پنجاب چنـان بر خاک بلوچستـان چنگ انداخت که عواقـب خونيــن و مخرب آن بزرگترين ضربه را بر پيکـر استــوار ملت بلـوچ وارد آورده اســت.

ارتش ددمنش پنجاب، حکام مستبـد اسلام آباد و بقايای مسلم ليگ همگـام با فاشيستهـای بدور از تمـدن فارس به حق مالکيت مردم بلــوچ بر سرزميــن بلوچستــان و سرمايه های ملی بلوچستـــان ذره ای احترام قائل نيستنـد و شتابــزده درحال غارت هرچه بيشتر بــلوچ گلزميــن هستنـد.

ژنرالهای خون آشـام ارتش پاکستـان و حکام تروريست اسلام آباد در شصت و شش سال گذشته ثابت کرده اند که پايبند هيچ گونه اصول اخلاقی و موازين بين المللی نيستند. به قراردادهای امضا شده با خان کـلات مبنی براصول و پرنسيپ يک سيستـم کنفدراسيــون پشيـزی ارزش قائل نيستنـد. اسلحه بدسـت و ديوانه وار به اشغــال بلوچستــان ادامه داده و با زور و جنـون به غارت منابـع طبيعــی، معـادن و سرمايه های ملـی بلــوچ مشغــول هستنـد. در اين روند صدها شرکت خارجی را نيزبا حمايـت مستقيــم نيروهای نظامی خود به جان و مال مــردم بلــوچ انداخته اند.

لازم به ذکر است که در تاريـخ چنـدهزارسالـه بلوچستـــان بـرای اوليــن بارفاشيستهـای تماميـت خـواه پارس و خونخواران پنجابی هم زمان مـردم بلـوچ را تحت ستــم گرفتـه وديوانـه وار بروطــن ما چنگ انداخته انــد. مـردم بلــوچ وسرزميــن بلوچستــــان هيـچ وقــت در معــرض خطـری بزرگتــر و غارتِ بدتر از اينکــه شاهــد آن هستيـــم، نبــوده اســت. خطـری بسيار جـدی و برنامه ريزی شده که هويت ملی و منافع ملـت بلـوچ را مورد هدف قرار داده و سرزميـن اجــدادی ما را با حـرص و آزغـارت کرده و به ويرانــی کشانده اســت.

در ايـن شرايــط حســاس تاريخــی اتحاد گستــرده مردم بـلــوچ که خوشبختانه در حـال شــکل گيـری اسـت و پيشبــرد مبارزات ملـی بـرای رسيــدن به استقــلال و آزادی مناسب تريـن راه بـرای رفع ايـن خطـرضدانسانـی و تهديـد جـدی اسـت.
انتشار منشور آزادی بلوچستان در ماه جاری نقطه عطفی در مبارزات رهايی بخش بلوچستان برعليه اشغالگران و پلاتفرمی تاريخی برای اتحاد گستــرده ملـتاستـوار بلوچ است.

پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــــــں بلـوچستـــــــان

محمــد کـريــم بلــوچ

هفتــم دِيمـــوَشّــاں ۷۰۱۳

بيسـت و هفتـــم ماه مارس ۲۰۱۴

Share on
Previous article

ایران کا غصہ

NEXT article

مارچ1948 ؁ کا قضیہ . کردگار بلوچ

LEAVE A REPLY

MUST READ

واجہ شھید غلام محمد بلوچءِ آخرین تران گون گوانکءَ, واجہ ءِ اے تران 1 اپریل 2009 گرگ بوتگ

واجہ شھید غلام محمد بلوچءِ آخرین تران گون گوانکءَ, واجہ ءِ اے تران 1 اپریل 2009 گرگ بوتگ

بولانءَ پاکستانی فوجءِ آپریشن انگت برجم انت – ریڈیو حال

بولانءَ پاکستانی فوجءِ آپریشن انگت برجم انت – ریڈیو حال

جنگ عرب و عجم – محمــد کـريــم بلـــوچ

جنگ عرب و عجم – محمــد کـريــم بلـــوچ

گپ و تران گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسنزءِ وائس چیرمین واجہ قدیر بلوچءَ مروچی 18 روچ انت کہ چا کراچيءَ لونگ مارچ دیم پا اسلام آبادءَ روگ انت

گپ و تران گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسنزءِ وائس چیرمین واجہ قدیر بلوچءَ مروچی 18 روچ انت کہ چا کراچيءَ لونگ مارچ دیم پا اسلام آبادءَ روگ انت

جنایت شنیع اشغالگرا ن در بلوچستان

جنایت شنیع اشغالگرا ن در بلوچستان

بلوچستان میں انسانی حقوقوں کی پائیمالی کے خلاف انڈیا سے بی جی پی کے ترجمان انیل بالونی صاحب سے گفتگو – ریڈیو حال

بلوچستان میں انسانی حقوقوں کی پائیمالی کے خلاف انڈیا سے بی جی پی کے ترجمان انیل بالونی صاحب سے گفتگو – ریڈیو حال

چرا دولت آلمان شاهرودی را فراری داد؟

چرا دولت آلمان شاهرودی را فراری داد؟

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

بلوچستان کی آزادی سے ہمسایہ ممالک میں پاکستانی دخل اندازی کم ہوگا: حیربیار مری

بلوچستان کی آزادی سے ہمسایہ ممالک میں پاکستانی دخل اندازی کم ہوگا: حیربیار مری

امپراتوریِ شیعیِ عجم بازندهٔ جنگ با اعراب

امپراتوریِ شیعیِ عجم بازندهٔ جنگ با اعراب

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

آزادی

آزادی

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺀِ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﯾﮟ ﺷﺎﺋﺮ ﺀُ ﮐﻮﺍﺱ ﺟﯽ۔ ﺁﺭ۔ ﻣُﻼ ﺑﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﺘﮓ

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺀِ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﯾﮟ ﺷﺎﺋﺮ ﺀُ ﮐﻮﺍﺱ ﺟﯽ۔ ﺁﺭ۔ ﻣُﻼ ﺑﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﺘﮓ

غیر فطری اتحادوں سے بکھرتی شیرازہ – اداریہ

غیر فطری اتحادوں سے بکھرتی شیرازہ – اداریہ

واھگ منی جِندے نہ انت ، تو مُرواریدین ارسان مگوار

واھگ منی جِندے نہ انت ، تو مُرواریدین ارسان مگوار