شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

2020-03-24 13:08:03
Share on

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران

برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت ” خطـوط مـرزی ژنـرال « گـُلد سميـت » (۱۸۷۱ ميـلادی) و« ديـورنـد »

( ۱۸۹۳ ميـلادی) که برنقشه سرزميـن پهنـاوربلوچستــان کشيـده شدنــد فاقـد مشروعيــت مردمـی و ارزش قانونی هستنـد زيـرا که نتيجه سياستهـای استعماریِ دشمنانِ ملت بلــوچ و اشغالگرانِ تمـدن ستيـز بـودنـد.
ژنرال « گلد سميت » و« ديورند » با همدستی خائنانه ناصرالدين شاه سفـاک و عبدالرحمن خـان افغان زخـمـی عميق برسرزميــن بلوچستــــان وارد کردنـد. زخمـی که گلزميـن ما را به سه قسمـت بلوچستـــان غربی، بلوچستــــان شرقــی و بلوچستــان شمالی تقسيـم کــرد. بخش غربی گلزميـن را ناصرالدين شاه گجــر( قاجــار ) چند صباحی به اشغـال خود در آورد. بخش شرقی آن بعنوان مستعمره زير سيطــره مستقـيـم استعمـار فـرسـوده و روبه زوال بريتانيا در آمـد و بخـش شمالی وطـن ما به افغانستان الحاق شـــد.
تقسيـم بلوچستـان جنايت بزرگی که استعمارگران انگليسی با همکاری عوامل منطقه ای خود ناصرالدين شاه قاجار وعبدالرحمن پٹهان مرتکب شدنـد عواقب بسيار مخرب و خانمان سوز برای ملت استوار بلـوچ و سرزمين اجدادی ما بهمراه داشته است. به همين دليـل خطوط مرزی ژنرال « گلد سميت » و « ديورند » کاملا بر خلاف مصلحت ملی مردم و منافع جمعـی ميليونها بلــوچ است.
طی هشتاد و شش سال گذشته فاشيسم غارتگر پارس سعی بر آن داشته است تا خط مرزی ژنرال « گلدسميت » را بهمراه سيم خاردار زنگ زده و ديوار بتونی صد کيلومتری بعنوان «ناموس و غيرت» ملت اشغالگر پارس معرفی کند تا دفاع از خطی را که همچون زخمی عميق بر پيکر بلوچ و سرزمين ما وارد شده « وظيفه ملی » خود بداننــد. رضا ميرپنج و پسرش محمد رضا با حکام فرقه ای ـ مافيايی فعلی که در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی به قدرت خزيدند، بعنوان تامين کنندگانمنافع فاشيستهای تماميت خواه وملت ستمگـر پارس در اين زمينـه يک سياست مشتـرک وضد بشـری داشته انـد.

کشيدن سيم خاردار، بنای ديوار و حفـر کانال

حفر کانال، کشيدن سيـم خاردار و بنای ديواری بلند در بلوچستان اشغالی لکه ننگی ابدی بر پيشانی کريه فاشيسـم پارس است. لکه ای که نسلهـای آينده پارس به يقيـن از آن شرمسار خواهنـد شـد اگرچه حکام مستبد ايران ديوار استبداد را در قلب بلوچستان با صرف ميلياردهای به غارت رفته از بلوچستــان و کلاهبرداری از سازمان ملل متحد بنا کرده اند امـا مطمئنا پايدار نخواهد مانـد وهمانند ديوار برلين فرو خواهـد ريخت. ديواری که فاشيستهای پارس در وطــن ما ( بلوچستان ) بنا کرده اند بدست توانای مردم بلوچ تخريب خواهــد شد. بنا و وجود چنين ديواری نشانگر تمدن ستيــزی و سبعيـت حکام پـارس در عصـر حاضــر است که می خواهنـد علاوه بر تقسيـم سرزمين اشغالی بلوچستــان رابطه مردم بلوچ را در دو طرف خط مرزی « گلدسميت» کنترل و در نهايت قطع کنند. لازم است در اينجا صراحتا و به زبان فارسی بنويسم که روابط و اتحاد ملت بلوچ ناگسستنی است وبا ديوار، سيم خاردار و کانال کشی نمی توانند روابط مردم کيچ و دشتياری، گوادر و چهبار، سرباز و تربت، سرحد و ماشکيد را را قطع کنند. اگر اتحاد جماهير شوروی و هم پيمانان آن در آلمان شرقی توانستند روابط مردم را در شهـر برلين با بنای ديوار بتونی قطع کنند آنگاه اشغالگران پارس خواهند توانست روابط مردم بلوچ را با همديگر قطع کنند. اشغالگران پارس صلاحيت درک آنرا ندارند تا بفهمند يا اين واقعيت را عمدا ناديده می گيرند که وجوهمشترک و يگانگی مردم سرحـد و شستـون با مردم دالبنين و پنجگور بيشتر از وجوه مشتــرک آنان با مردم پارس در نطنز، سپاهان، کاشان و قم است.

حفر کانال، کشيدن سيـم خاردار و بنای ديواری بلند در بلوچستان اشغالی لکه ننگی ابدی بر پيشانی کريه فاشيسـم پارس است. لکه ای که نسلهـای آينده پارس به يقيـن از آن شرمسار خواهنـد شـد اگرچه حکام مستبد ايران ديوار استبداد را در قلب بلوچستان با صرف ميلياردهای به غارت رفته از بلوچستــان و کلاهبرداری از سازمان ملل متحد بنا کرده اند امـا مطمئنا پايدار نخواهد مانـد وهمانند ديوار برلين فرو خواهـد ريخت. ديواری که فاشيستهای پارس در وطــن ما ( بلوچستان ) بنا کرده اند بدست توانای مردم بلوچ تخريب خواهــد شد. بنا و وجود چنين ديواری نشانگر تمدن ستيــزی و سبعيـت حکام پـارس در عصـر حاضــر است که می خواهنـد علاوه بر تقسيـم سرزمين اشغالی بلوچستــان رابطه مردم بلوچ را در دو طرف خط مرزی « گلدسميت» کنترل و در نهايت قطع کنند. لازم است در اينجا صراحتا و به زبان فارسی بنويسم که روابط و اتحاد ملت بلوچ ناگسستنی است وبا ديوار، سيم خاردار و کانال کشی نمی توانند روابط مردم کيچ و دشتياری، گوادر و چهبار، سرباز و تربت، سرحد و ماشکيد را را قطع کنند. اگر اتحاد جماهير شوروی و هم پيمانان آن در آلمان شرقی توانستند روابط مردم را در شهـر برلين با بنای ديوار بتونی قطع کنند آنگاه اشغالگران پارس خواهند توانست روابط مردم بلوچ را با همديگر قطع کنند. اشغالگران پارس صلاحيت درک آنرا ندارند تا بفهمند يا اين واقعيت را عمدا ناديده می گيرند که وجوهمشترک و يگانگی مردم سرحـد و شستـون با مردم دالبنين و پنجگور بيشتر از وجوه مشتــرک آنان با مردم پارس در نطنز، سپاهان، کاشان و قم است.

فريـب دادن سازمان مـلل متحـد
حکام مکار طهـران و در راس آنان مافيـای سپاه توانستنـد طی چنـد سال با « خالی بندی» حرفه ای و تبليغات دروغين بخش “مقابله با مواد مخـدر و جـرم سازمان ملل” را فريـب داده و به بهانه « مبارزه با مواد مخدر» مبالغ هنگفتی ازژاپن، کانادا و کشورهای اروپايی عضوآن سازمان دريافت کنند. مبالغی که برای بنای ديواری طولانی و کشيدن صدها کيلومترسيم خاردار و حفـر کانال در بلوچستان اشغالی صرف شـد.
دولت دانمارک که متوجه کلاهبرداری حرفه ای حکام طهران شده بود در سال گذشته در اعتراض به کشتار مردم و اعدامهای گستــرده کمک سالانه خود را به فاشيستهای پارس قطع کرد و خوشبختانه چندين دولت ديـگر مِن جملـه دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک و ایرلند در حال درس گرفتن از دانمارکی ها هستند. هم اکنون بر بسياری از سياستمداران اروپايی آشکار شده است که خودِ رژيم طهران و سپاه مافيايی بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر و اسلحه در سطح بين المللی هستند.

آخرين ترفند حکام طهران و سپاه مافيايی
روز جمعه هفته گذشته « خبرگزاری نظامی ـ امنيتی فارس » هياهـو براه انداخـت که سپاه مافيايی مسئوليت مرزبانی سيصـد ( ۳۰۰ ) کيلومتر از مرز ژنرال « گلدسميت» را بعهده گرفته اسـت تا جديـت دفاع از « ناموس و غيرت» اشغالگران پارس به مردم بلــوچ اعلام شـود!
سراداران خپله سپاه مافيايی با استخدام جوانان بلوچ در خيال آن هستند که « خود بلوچهـا » را نگهبانان خط مرزی ژنرال « گلدسميت» کنـنـد تا اولا بر عجز و درماندگی خود سرپوش بگذارند. ثانيا جوانان بيگناه بلوچ را در مقابل سرمچاران قهرمان بلوچستان قـرار دهنـد. ثالثا اگر کسی از نيروهای استخدامی بلوچ در مناطق مرزی کشته شود بهانه ای برای شعله ورساختـن اختلافات داخلی در بلوچستان بدست آورند. رابعا دفاع از خط مرزی « گلد سميت »را بعنوان وظيفه ای مهم بين جوانان استخدامی جا بياندازند.

جوانانی که از سـر ناچاری به استخدام سپاه مافيايی در آمده و در دام اشغالگران گرفتار هستند هشيار باشند و بدانند که خط مرزی ژنرال بريتانيايی « گلدسميت » برخلاف منافـع ملی ماسـت و ماندنی نيسـت. برای حفـظ ديوار استبــداد و سيم خاردار زنگ زده جان و زندگی خود را به خطـر نياندازند و در مقابل فرزندان قهرمان بلوچستـان و ملـت بلــوچ قرار نگيرنـد.
اين وظيفه ملی ماست که با استفاده از تمام امکانات برای تخريبديواراستبداد وبرداشتن سيم های خاردار مبارزه کرده و بهرطريق ممکن کوشش کنيـم تا فريبکاريهای روزمره سپاه مافيايی وترفندهای بلوچ دشمنانه اشغالگران پارس وهم پيمانان پنجابی شان با شکســت مواجه شونــد.

پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــــــں بلـوچستـــــــان

محمــد کـريــم بلــوچ

دهم دِيمـــوَشّــاں ۷۰۱۳
سی ام ماه مارس ۲۰۱۴

 

Share on
Previous article

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

NEXT article

نمیرانی ءِ کشک شھید نور محمد ءِ نام ءَ

LEAVE A REPLY

MUST READ

تربتءَ ڈاکٹر کالونیءِ بلوچ چک ءُ جنیانی محاصرهءِ بابتءَ گلگدارے گون ایچ آر سی پی کیچءِ واجہ غنی پروازءَ

تربتءَ ڈاکٹر کالونیءِ بلوچ چک ءُ جنیانی محاصرهءِ بابتءَ گلگدارے گون ایچ آر سی پی کیچءِ واجہ غنی پروازءَ

هم اور نوید بلوچ جیسے هزاروں بلوچ خود پاکستانی ریاستی دهشتگری کا شکار هیں – وحید بلوچ برلن جرمنی

هم اور نوید بلوچ جیسے هزاروں بلوچ خود پاکستانی ریاستی دهشتگری کا شکار هیں – وحید بلوچ برلن جرمنی

کھنیں دپتر— — گپ و ترانے گون شھید نواب محمد اکبر بگٹيءَ گون ریڈیو بلوچيءِ

کھنیں دپتر— — گپ و ترانے گون شھید نواب محمد اکبر بگٹيءَ گون ریڈیو بلوچيءِ

جنون کودک کشی اشغالگران در بلوچستان

جنون کودک کشی اشغالگران در بلوچستان

مستاگـــے په ایردستیـــں راجـــاں

مستاگـــے په ایردستیـــں راجـــاں

An interview with Anayat Hussian from Dhaka on December 16, Freedom Day in Bangladesh

An interview with Anayat Hussian from Dhaka on December 16, Freedom Day in Bangladesh

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

مـاتی زبانانی جھانی روچ ءُ شھدیں بلوچی

مـاتی زبانانی جھانی روچ ءُ شھدیں بلوچی

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

بلوچستــان ءِ پليــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

بلوچستــان ءِ پليــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

اوجگیری جنبش استقلال طلبانه بلوچستـان و سبعیت ارتش پاکستان

اوجگیری جنبش استقلال طلبانه بلوچستـان و سبعیت ارتش پاکستان

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

مساحــت بلوچستــــان اشغالــــی

مساحــت بلوچستــــان اشغالــــی

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد