مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

2020-03-27 09:52:45
Share on

بيســت ءُ يـک ( ۲۱ ) فــروری  ماتی زبان ءِ ميـــان استمانـــی روچ انـت۰ ايشــی ءَ تپاکيـں راجانـی هوربنـــد ءِ وانينـــگی ءُ دود ءُ ربيدگـــی اداره بـــزاں يـونسکــو ماں ۱۹۹۹ عيسايـــی ءَ پيسلـه کرت ءُ زانگـی انـت کـه بيست ءُ يک فــروری ماں بنگــلادش ءِ راجدپتــرءَ ابدمانيــں روچے انـت۰

رنــد چــه  پاکستــان ءِ اڈ بيــگ ءَ بنگالـی مهلــوک ءِ ڈيه « مشرقـی پاکستـان » نام ديگ بوت ءَ مــاه مــارچ ۱۹۴۸ ءَ جـناح ءَ جار جــت کـه رودراتکــی پاکستــان ( بنگــلادش ) ءُ روکپتــی پاکستــان ءِ رسمــی زبـــان اردو انــت!  جنــاح ءِ  جارگـوں بنگالــی زبان ءُ بنگالــی مردمــاں مزنيــں زيادتـــیءُ زُلمـے اَت۰  اردو زبـان ءَ بنــگلادش ءِ رسمــی زبـــان نامينــگ بنگالـی مهلــوک ءِ راجـی وجـود ءَ ســکّ پدرد کــت۰  آوهــدا اردو زبان ءِ لــُکيــں اُمــر ءُ تاريــخ يک ســـد ءُ شســت ( ۱۶۰ ) ســال ءَ گيــش وَ نــه اَت۰

اداں گوشگی انــت کــه اردوزبان چـه هنــدی، پارسـی، عربــی ءُ انگريــزی ءَ جـوڑ کنــگ بوتـگ ءُ هنــدوستانی مهاجرانـی زبان انــت۰  بنگالــی زبـــان بنگالــی يانی ماتـی زبــان انــت۰  بنگالـی زبــان گــوں بنگــــلادش ءِ مهلــوک ءِ هســــت ءُ کــومــی وجــــود ءُ تاريــخ ءَ همگـــرنــچ انــت۰  بنگالـــی دو ســـد ءُ بيســت ميليــون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ) انســـان ءِ ماتــی زبان انــت کــه مـــاں بنگــلادش ءُ هنـدوستــان ءِ زربـاری بهــرے ءَ نشتــگ انــت۰ 

بنگالــی زبـــان ءِ شئيـــر ءُ شائــری ءُ ادب ءِ اُمـر هشـت ســـد ســـال ءَ گيـش انــت۰  پيــش چــه پاکستـان ناميـــں ملکـــے ءِ اڈ بيـگ ءَ بنگالـی زبــان ءُ ادب هنچــو ديمــا شتـگ ات که سـال ۱۹۱۳ عيسايـی ءَ نوبــل ادبيــات ءُ ندکـاری انـام پروفيســر « رابنــدر ناتـھـ  ٹـاکـور»  (۱۹۴۱ ـ ۱۸۶۱)  ءَ ديــگ بوت۰ آ ادبی زانتکار  اولـيگيــں شائـر ءُ ندکــار اَت کــه چـه ايشيــاءَ نوبــل ءِ لبزانکــی ءُ ندکــاری انـــام ءَ کـَــٹّ اِت۰ 

رنــد چه جنــاح ءِ بے بنياتيــں جار ءَ ( مارچ ۱۹۴۸ ) هـــزاراں پــوه ءُ سرپديــں بنگالــی ورنـــا پـــاد آتکنــت ءُ پـه وتـی مــُلـک ءُ راج ءُ ماتــی زبــان ءِ هاتــرا رونشتــی پاکستــان ءِ واکدارانــی ديمــا اوشتـات انــت ءُ رسمــی زبان ءِ باروا محمــد علـی جنــاح ءِ جـار اِش نـــه مـــــنّ ات۰ 

بنگــلادش ءِ « ماتـی زبــان ءِ جـُنــز» ءِ باســک ءُ کارزانــت وتــی واهگانــی پوره کنــگ ءَ چــه پنجــاپ ءِ پئــوج ءِ رستــری کارکرد هــچ ترسے نيســت اَت۰  بنگــلادش ءِ ورنــا وتــی تــوار محمـد علـی جـناح ءِ جار ءِ هــلاپ ءَ چسـت کـرت ءُ ۲۱ فـروری ۱۹۵۲ ءَ هــزاراں نـودربــر، شهــدربر، واننــــده ءُ سرپديــــں بنگالــی چــه لــوگاں درآتکنـــت ءُ وتــی تــوار اِش مگــربــی پاکستــان ءِ واکدارانــی هـــلاپ ءَ بــُرز کــرت۰ 

پنجــاپ ءِ پئــوج که پـه بنگالی يانی کشت ءُ کـوش ماں بنگلادش ءَ اَت بــے ميــاریــں مردمانــی سـرا تيــرگــواری کــرت ءُ پنــچ شهــدربــر ( دانشجــو ) عبدالســلام، رفیق الدین احمــد، صوفی الرحمـن ، ابوالقاسم برکـت و عبدالجبـــار شهيــد ءُ دگــه بازينــے زدگ ءُ تــيـری بوتنــت۰  

همــا روچ ( ۲۱ فـروری ) ءِ کشتــار ءَ رنـــد بنگــلادش ءِ مهلــوک ءُ سياســی زانتکـــا ر پــه وت مستــری ( استقــلال) واهــگ ءِ پــوره کنــگ ءَ لانک بســت ءُ اراده اِش کــت که مکاريـں جنــاح، مسلم لیگ ءُ پنجابی ٹــولی ءِ ايردســت مه بنــت۰  اگــاں چــه جنگ آزادی ءِ درگت ءَ هــزاراں هــزاربنگالــی کشــگ ءُ زدگ بوتنــت ءُ پنجــاپ ءِ پئــوج اوداں بيسـت ءُ چار سال رستــری کــرت بلئـے گڈســرا پنجاب ءِ رستريــں پئــوج پروش وارت ءُ بنگــلادش ءِ سرکماش واجه مجيب الرحمـن وتـــی ملـک ءِ آزاتـی ءُ وت مستــری ءَ مـــاں ۱۹۷۱ ءَ جـار جـــــت۰    

تپاکيــں راجانــی هوربنــد ءِ يونسکــو بنگــلادش ءِ واهــگ ءِ ردا مــاں نومبــر ۱۹۹۹ ءَ جــار پرينــت که ۲۱ فــروری ماتــی زبان ءِ ميـــان استمانـــی روچ انــت ۲۱  فــروری پــه ايردستيـــں کــوم ءُ آهانــی ماتــی زبانانــی ديمــروی ءُ زنــدگ دارگ ءَ يک مـزنيــں اميــت ءُ سکينــے انــت۰  بنگــلادش ءِ مهلــوک په وتی ماتــی زبان ءِ پهريــزگ ءَ جناح ءُ پنجاپــی يــاں همــا درونــت ( درس) دات که مــاں ايردستيــں راجانــی تاريــخ ءَ ابدمــان بــوت۰ 

 مئے ماتــی زبــان شهديــں بلوچــی هم بــاز کوهنيــن ءُ شاهگانيــں زبانــے اِنــت کــه چــه سئـــے نيمــگ ءَ ( اوگانستان، پاکستان ءُ ايران ) ايــر دسـت انـــت۰  بلــوچــی مئــی ماتی زبان ءُ مئــی راجــی پجــّار انــت۰  بــے بلــوچــی زبان ءَ مئـــی کـــومی وجـــود ءُ هستـــی گــــوں نيستـــی ءَ برابـــر انـــت۰  پـه همـــے سوب انـــت کـــه پارس ءُ پنجاپـی په بلـوچــی زبـــان ءِ نـــزور کنـــگ ءُ گـــاری ءَ وڑ وڑيــں پنـــدل ساز اِتــــگ۰  بلئـے آ ناشريـں زوراکاں زانگی انــت که بلــوچ راج ءُ شهـديـں بلوچی تان ابــد زنــدگ انــت۰

ماتی زبان ءِ شهيــدان ءَ هزاراں  ســـلام

محمــد کريــم بلــوچ

فروری ۲۰۱۸ 

Share on
Previous article

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

NEXT article

اُوَیس سمبل انگیزه یادگیری است

LEAVE A REPLY

MUST READ

بيست و هفتم مارس  روزی سياه در تاريــخ بلوچستــــان

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريــخ بلوچستــــان

Baloch Women Organization Protest

Baloch Women Organization Protest

واجه پُردلی بلوچ ءُ واجه سرمچارءِ بلوچ گپ و تران گون کابل ٹی ویءَ بلوچ شهمیرانیءِ روچءِ بابتَءَ

واجه پُردلی بلوچ ءُ واجه سرمچارءِ بلوچ گپ و تران گون کابل ٹی ویءَ بلوچ شهمیرانیءِ روچءِ بابتَءَ

بلوچ ورنایانی راجی بیداری

بلوچ ورنایانی راجی بیداری

استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش اول

استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش اول

کندهار ءِ تروریستی ھلگر سپاه قدس ءُ لدیگی آی۰اِس۰آی ءِ کار اَت

کندهار ءِ تروریستی ھلگر سپاه قدس ءُ لدیگی آی۰اِس۰آی ءِ کار اَت

شهید ڈاکٹر منانءَ سلح بندین جهدءِ کمانڈر گواشگ سرفراز بگثیءِ نازانتی انت – حمل حیدر

شهید ڈاکٹر منانءَ سلح بندین جهدءِ کمانڈر گواشگ سرفراز بگثیءِ نازانتی انت – حمل حیدر

بلوچ ورنایانی راجی بیداری

بلوچ ورنایانی راجی بیداری

We Strongly Condemn Pakistan for Abducting Indian Citizen, Gulbushan Yadhu! Anil Boluni

We Strongly Condemn Pakistan for Abducting Indian Citizen, Gulbushan Yadhu! Anil Boluni

پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہورہا ہے

پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہورہا ہے

گلگدارے گون قائد اعظمم یونیورسٹیءِ نودربر شهداد بلوچءَ

گلگدارے گون قائد اعظمم یونیورسٹیءِ نودربر شهداد بلوچءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرعبدالواحد بزدارءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرعبدالواحد بزدارءَ

نمیرانی ءِ کشک شھید نور محمد ءِ نام ءَ

نمیرانی ءِ کشک شھید نور محمد ءِ نام ءَ

شکست اخلاقی اشغالگران

شکست اخلاقی اشغالگران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران