مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

MUST READ

سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان

سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان

گپ و ترانے گون واجہ قدیر بلوچءَ اسلام آبادءِ لانگ مارچءِ اوّلی روچءَ

گپ و ترانے گون واجہ قدیر بلوچءَ اسلام آبادءِ لانگ مارچءِ اوّلی روچءَ

سویڈش پارلیمنٹءَ واجہ حیر بیار مريءِ بلوچستانءً انسانی حقانی لگتماليءِ پدر کنگءِ تران

سویڈش پارلیمنٹءَ واجہ حیر بیار مريءِ بلوچستانءً انسانی حقانی لگتماليءِ پدر کنگءِ تران

پرچہ! بلوچستانءِ وانگجاہ آس دیگ بنت؟ گپ و ترانےگون بلوچ احوالکار کیاّ بلوچءَ

پرچہ! بلوچستانءِ وانگجاہ آس دیگ بنت؟ گپ و ترانےگون بلوچ احوالکار کیاّ بلوچءَ

نوکین حال

نوکین حال

آج تک ٹی ويءِ گپ ترانے گون بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیربیار مريءً

آج تک ٹی ويءِ گپ ترانے گون بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیربیار مريءً

بلوچستــــان گلزميـــن اجـــدادی ماســـت

بلوچستــــان گلزميـــن اجـــدادی ماســـت

شهيد ناصر ڈگارزھي

شهيد ناصر ڈگارزھي

انڈیا سمینار میں حیربیار مری کا خصوصی پیغام

انڈیا سمینار میں حیربیار مری کا خصوصی پیغام

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیربیار مريءِ کلو پا 27 مارچءِ بابتءَ

بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیربیار مريءِ کلو پا 27 مارچءِ بابتءَ

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

پنج کشته در درگیری مابین دو شهروند بلوچ و نیروهای اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران .

پنج کشته در درگیری مابین دو شهروند بلوچ و نیروهای اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران .

گپ ءُ ترانے گون بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیر بیار مريءَ بلوچستانءِ نوکین جاورانی بابتءَ

گپ ءُ ترانے گون بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیر بیار مريءَ بلوچستانءِ نوکین جاورانی بابتءَ

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

2020-03-25 15:39:38
Share on

بيســت ءُ يـک ( ۲۱ ) فــروری  ماتی زبان ءِ ميـــان استمانـــی روچ انـت۰ ايشــی ءَ تپاکيـں راجانـی هوربنـــد ءِ وانينـــگی ءُ دود ءُ ربيدگـــی اداره بـــزاں يـونسکــو ماں ۱۹۹۹ عيسايـــی ءَ پيسلـه کرت ءُ زانگـی انـت کـه بيست ءُ يک فــروری ماں بنگــلادش ءِ راجدپتــرءَ ابدمانيــں روچے انـت۰

رنــد چــه  پاکستــان ءِ اڈ بيــگ ءَ بنگالـی مهلــوک ءِ ڈيه « مشرقـی پاکستـان » نام ديگ بوت ءَ مــاه مــارچ ۱۹۴۸ ءَ جـناح ءَ جار جــت کـه رودراتکــی پاکستــان ( بنگــلادش ) ءُ روکپتــی پاکستــان ءِ رسمــی زبـــان اردو انــت!  جنــاح ءِ  جارگـوں بنگالــی زبان ءُ بنگالــی مردمــاں مزنيــں زيادتـــیءُ زُلمـے اَت۰  اردو زبـان ءَ بنــگلادش ءِ رسمــی زبـــان نامينــگ بنگالـی مهلــوک ءِ راجـی وجـود ءَ ســکّ پدرد کــت۰  آوهــدا اردو زبان ءِ لــُکيــں اُمــر ءُ تاريــخ يک ســـد ءُ شســت ( ۱۶۰ ) ســال ءَ گيــش وَ نــه اَت۰

اداں گوشگی انــت کــه اردوزبان چـه هنــدی، پارسـی، عربــی ءُ انگريــزی ءَ جـوڑ کنــگ بوتـگ ءُ هنــدوستانی مهاجرانـی زبان انــت۰  بنگالــی زبـــان بنگالــی يانی ماتـی زبــان انــت۰  بنگالـی زبــان گــوں بنگــــلادش ءِ مهلــوک ءِ هســــت ءُ کــومــی وجــــود ءُ تاريــخ ءَ همگـــرنــچ انــت۰  بنگالـــی دو ســـد ءُ بيســت ميليــون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ) انســـان ءِ ماتــی زبان انــت کــه مـــاں بنگــلادش ءُ هنـدوستــان ءِ زربـاری بهــرے ءَ نشتــگ انــت۰ 

بنگالــی زبـــان ءِ شئيـــر ءُ شائــری ءُ ادب ءِ اُمـر هشـت ســـد ســـال ءَ گيـش انــت۰  پيــش چــه پاکستـان ناميـــں ملکـــے ءِ اڈ بيـگ ءَ بنگالـی زبــان ءُ ادب هنچــو ديمــا شتـگ ات که سـال ۱۹۱۳ عيسايـی ءَ نوبــل ادبيــات ءُ ندکـاری انـام پروفيســر « رابنــدر ناتـھـ  ٹـاکـور»  (۱۹۴۱ ـ ۱۸۶۱)  ءَ ديــگ بوت۰ آ ادبی زانتکار  اولـيگيــں شائـر ءُ ندکــار اَت کــه چـه ايشيــاءَ نوبــل ءِ لبزانکــی ءُ ندکــاری انـــام ءَ کـَــٹّ اِت۰ 

رنــد چه جنــاح ءِ بے بنياتيــں جار ءَ ( مارچ ۱۹۴۸ ) هـــزاراں پــوه ءُ سرپديــں بنگالــی ورنـــا پـــاد آتکنــت ءُ پـه وتـی مــُلـک ءُ راج ءُ ماتــی زبــان ءِ هاتــرا رونشتــی پاکستــان ءِ واکدارانــی ديمــا اوشتـات انــت ءُ رسمــی زبان ءِ باروا محمــد علـی جنــاح ءِ جـار اِش نـــه مـــــنّ ات۰ 

بنگــلادش ءِ « ماتـی زبــان ءِ جـُنــز» ءِ باســک ءُ کارزانــت وتــی واهگانــی پوره کنــگ ءَ چــه پنجــاپ ءِ پئــوج ءِ رستــری کارکرد هــچ ترسے نيســت اَت۰  بنگــلادش ءِ ورنــا وتــی تــوار محمـد علـی جـناح ءِ جار ءِ هــلاپ ءَ چسـت کـرت ءُ ۲۱ فـروری ۱۹۵۲ ءَ هــزاراں نـودربــر، شهــدربر، واننــــده ءُ سرپديــــں بنگالــی چــه لــوگاں درآتکنـــت ءُ وتــی تــوار اِش مگــربــی پاکستــان ءِ واکدارانــی هـــلاپ ءَ بــُرز کــرت۰ 

پنجــاپ ءِ پئــوج که پـه بنگالی يانی کشت ءُ کـوش ماں بنگلادش ءَ اَت بــے ميــاریــں مردمانــی سـرا تيــرگــواری کــرت ءُ پنــچ شهــدربــر ( دانشجــو ) عبدالســلام، رفیق الدین احمــد، صوفی الرحمـن ، ابوالقاسم برکـت و عبدالجبـــار شهيــد ءُ دگــه بازينــے زدگ ءُ تــيـری بوتنــت۰  

همــا روچ ( ۲۱ فـروری ) ءِ کشتــار ءَ رنـــد بنگــلادش ءِ مهلــوک ءُ سياســی زانتکـــا ر پــه وت مستــری ( استقــلال) واهــگ ءِ پــوره کنــگ ءَ لانک بســت ءُ اراده اِش کــت که مکاريـں جنــاح، مسلم لیگ ءُ پنجابی ٹــولی ءِ ايردســت مه بنــت۰  اگــاں چــه جنگ آزادی ءِ درگت ءَ هــزاراں هــزاربنگالــی کشــگ ءُ زدگ بوتنــت ءُ پنجــاپ ءِ پئــوج اوداں بيسـت ءُ چار سال رستــری کــرت بلئـے گڈســرا پنجاب ءِ رستريــں پئــوج پروش وارت ءُ بنگــلادش ءِ سرکماش واجه مجيب الرحمـن وتـــی ملـک ءِ آزاتـی ءُ وت مستــری ءَ مـــاں ۱۹۷۱ ءَ جـار جـــــت۰    

تپاکيــں راجانــی هوربنــد ءِ يونسکــو بنگــلادش ءِ واهــگ ءِ ردا مــاں نومبــر ۱۹۹۹ ءَ جــار پرينــت که ۲۱ فــروری ماتــی زبان ءِ ميـــان استمانـــی روچ انــت ۲۱  فــروری پــه ايردستيـــں کــوم ءُ آهانــی ماتــی زبانانــی ديمــروی ءُ زنــدگ دارگ ءَ يک مـزنيــں اميــت ءُ سکينــے انــت۰  بنگــلادش ءِ مهلــوک په وتی ماتــی زبان ءِ پهريــزگ ءَ جناح ءُ پنجاپــی يــاں همــا درونــت ( درس) دات که مــاں ايردستيــں راجانــی تاريــخ ءَ ابدمــان بــوت۰ 

 مئے ماتــی زبــان شهديــں بلوچــی هم بــاز کوهنيــن ءُ شاهگانيــں زبانــے اِنــت کــه چــه سئـــے نيمــگ ءَ ( اوگانستان، پاکستان ءُ ايران ) ايــر دسـت انـــت۰  بلــوچــی مئــی ماتی زبان ءُ مئــی راجــی پجــّار انــت۰  بــے بلــوچــی زبان ءَ مئـــی کـــومی وجـــود ءُ هستـــی گــــوں نيستـــی ءَ برابـــر انـــت۰  پـه همـــے سوب انـــت کـــه پارس ءُ پنجاپـی په بلـوچــی زبـــان ءِ نـــزور کنـــگ ءُ گـــاری ءَ وڑ وڑيــں پنـــدل ساز اِتــــگ۰  بلئـے آ ناشريـں زوراکاں زانگی انــت که بلــوچ راج ءُ شهـديـں بلوچی تان ابــد زنــدگ انــت۰

ماتی زبان ءِ شهيــدان ءَ هزاراں  ســـلام

محمــد کريــم بلــوچ

فروری ۲۰۱۸ 

Share on
Previous article

استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش آخر

NEXT article

اُوَیس سمبل انگیزه یادگیری است

LEAVE A REPLY