هر کار په بود ءُ هِمّت انت

MUST READ

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

جئے سندھ متحدہ محاذ کے کارکن شهید سرویچ پیرزادہ کے والد لطف علی سے گفتگو

جئے سندھ متحدہ محاذ کے کارکن شهید سرویچ پیرزادہ کے والد لطف علی سے گفتگو

حسیـن معروفـی کیست؟

حسیـن معروفـی کیست؟

ڈاکٹر منان بلوچ 5 ساتھیوں سمیت شہید

ڈاکٹر منان بلوچ 5 ساتھیوں سمیت شہید

نوکین حال

نوکین حال

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

شهید فدا احمدءِ تران

شهید فدا احمدءِ تران

واجه عبدالصمد امیریءِ تپاکیءِ پیغام پا بلوچ راجءَ

واجه عبدالصمد امیریءِ تپاکیءِ پیغام پا بلوچ راجءَ

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

گوانک خضدارءِ ھندی حالکار شھید فرید دلاوری (ملوّک جان)ءِ شهادتءِ دومّی سالروچءَ گوانگءِ ٹیم آئيءِ جُھدا پا بلوچستانءِ آجوئی کاروانءَ ستا دنت

گوانک خضدارءِ ھندی حالکار شھید فرید دلاوری (ملوّک جان)ءِ شهادتءِ دومّی سالروچءَ گوانگءِ ٹیم آئيءِ جُھدا پا بلوچستانءِ آجوئی کاروانءَ ستا دنت

نیوکاہان کوئٹہ پاکستانی قابض فورسز کی دہشتگردانہ کاروائیاں جاری150کے قریب افراد اغوا

نیوکاہان کوئٹہ پاکستانی قابض فورسز کی دہشتگردانہ کاروائیاں جاری150کے قریب افراد اغوا

شهید فدا احمدءِ بابتءَ لهتے دانک – شهید غلام محمد ءُ شهید ڈاکٹر منان ءُ لهتے دیگہ بلوچ قوم دوست

شهید فدا احمدءِ بابتءَ لهتے دانک – شهید غلام محمد ءُ شهید ڈاکٹر منان ءُ لهتے دیگہ بلوچ قوم دوست

بلـــوچ گلزميــــن ءِ انــــداز ءُ سيمســـراں

بلـــوچ گلزميــــن ءِ انــــداز ءُ سيمســـراں

بيست و هفتم مارس  روزی سياه در تاريــخ بلوچستــــان

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريــخ بلوچستــــان

هر کار په بود ءُ هِمّت انت

2020-03-27 11:53:30
Share on

زالمیں ایرانی واکدار هنوں گوں ناراز ءُ زهرکنیں مردم دیم په دیم انت۰  چل سال ءِ زورانسری، پل ءُ پانچ، کُشت کشار، درملکی تروریسم، انسان کشی ءُ میلیوناں انسان ءِ زندجاورانی تباهی شیهه ٹولی ءِ موری بادشاهی ءِ برورداَنت۰   اگان چه ملا ٹولی ءُ هامنه ای  وت دلا سیاسی واک ءَ یله نه کننت بلئے آهانی انسان دشمنیں بادشاهی دراج کش نه بیت۰  

ایرانی نزوریں اپوزیسیون گوں پرشتگیں سرینے چن ءُ لانچ انت تاں په ویرانیں ایرانءَ  هکومتے جوڑ بکننت۰ چه یک نیمگے رضا پهلوی لوٹیت پرشیاےءِ بادشاه بیت ءُ چه دگه نیمگے مجاهداں وتا را  تیار کنگاینت تاں وتی دابءَ کهدایی به کننت۰  جمهوری اسلامی ءِ چل سالءِ لٹ کٹ ءُ کُشت کُشارانی سوب ءَ  یک پرزوریں اُپوزیسیونے ماں ایران نیست انت۰ آیوکیں دور پارس ناسیونالیست ءُ هما که ایران ءِ “تمامیت ارضی” ءِ وهم ءَ انت نزیکتر ءُ تپاکتر بنت۰ 

*****

مئے ڈیه انت بلوچستان ءُ په وتی ماتی ڈیه ءِ پهریزگ ءَ هر بلوچے بایدانت تیار به بیت.  دور یک داب نمانیت  ما را پادآیگی ءُ  وتی راجی هکّاں پد جَنَگی ءُ گِرگی انت۰ وت ماں وتی اڑ ءُ
جیڑه یاں  هلاس کنگی ءُ ما را سرپدبیگی انت که تپاکی ءُ یکویی مئے چاره راه انت۰ 

*

چه جاسوس ءُ ڈنّی یاں هاسکار هما زابلی رستراں که بلوچاں دلسیاه کتگ شموشکار مه بئیں۰ زابلی ٹولی یان ءُ چه ایشانی سروکاں چوش که رستریں دهمرده، شهریاری، شهرکی، جهانتیغ، کیخا، تقی رخشانی، نورا ءُ کیخا بلوچانی ریتکگیں هونانی همک ترمپے ءِ جست کنگی انت۰  

    * 

ڈنّی یانی اڈکتگیں دیوال ءُ کنٹکی سیم ( سیم خاردار) که چه میرجآوه بگر تاں گواترءَ بلوچاں چه یکدگرا جتا کتگ  زوراکی ءِ شومیں نشان اَنت۰ اے دیوال آس کشگ لوٹیت ءُ سیم خاردار دور کنگی اَنت۰ هرجاه که کّل ءُ کانال اِ ش دررپتگ پدا باردیگ ءُ پُر کنگی اَنت۰  تپتان ءِ دروازه، ردیگ ءُ مندءِ راه، پنجگورءُ سراوان ءِ راه ءُ دراهیں رو ءُ آ ءِ راه ءُ رنگراهاں پچ کنگی اَنت۰ 

*

شهديں بلوچی زبان ءِ وانينگ ءِ تياري همک بلوچے ءِ راجی اگده ( مسئولیت) انت۰ اے پڑا بلوچ زانتکار ءُ راجی زبانزانتاں زوت دیما آیگی انت۰

*

ملک ءِ تیاب دپ ءُ بندنان دست گرگ ءُ زالمیں ڈنّی یانی درکنگی اَنت.  ڈـنی ملکانی واکدار هاسکار  هندوستانی، اوگاناں، روس ءُ کوریایی سرپد  کنگ لوٹنت که آهانی  درستیں کرارداد ءُ پیسله گوں سپاه  ءُ  تهرانءِ واکداراں گئیر کانودی ءُ په بلوچستان ءِ راجی سرمایه یانی پل ءُ پانچ اَنت۰ آ وتی کارمند ءُ مردم چه بلوچستان ءِ تیاب دپی شهر ءُ بندناں  در به کننت۰ آهاں زانگی انت که هچ بلوچے په وتی ملک ءِ نیلام کنگ ءَ رازی نهنت

 

   هلیل رود ءِ اوشتاتگیں آپ  یله کنگی انت تاں هزاراں بلوچ په ورگی آپ مهتاج مه بنت*

*

گوں ڈیه ءِ سستگیں بهرانی مردم دیوان ءُ ملک ءِ یکجاه کنگ ءِ دیمپاناں چار ءُ بیچار کنگ۰ بلوچ راج په بلوچستان ءِ ٹُکّرٹُکّر کنگ گوں نبوته ءُ دلجم اوں پدا ملک ءِ سرجم کنگ ءُ توامیں بهرانی هوری ءِ لوٹوک انت

   *

تهرانءِ بلوچ دژمنیں پندلاں هاسکار “طرح توسعه سواحل مکران” و “طرح تجزیه و تقسیم بلوچستان” اوشتارینگی اَنت۰

*

مئے ڈیه انت بلوچستان ءُ په وتی ماتی ڈیه ءِ آزات کنگ ءُ راجءِ رکینگ ءَ هر بلوچے بایدانت تیار به بیت۰

 

پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستـــان

آزات ءُ آبــاد بــات گنجيـــں بلوچستــــــان

محمــد کريـم بلــوچ 

دسمبر ۲۰۱۷ 

 

Share on
Previous article

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

NEXT article

اول ما بلوچیں، پیش چا ایشیءَ مسلمان ببئیں – حافظ عبدالغفار نقشبندی

LEAVE A REPLY