پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

2020-03-26 11:47:38
Share on

رضا میرپنچ ءِ بادشاهی دؤر (1941  – 1925 ) دراج کش نبوت ءُ آیی ءَ مـوه نه رسـت تنکه ماں گلزمین ءً بازیں پگری گلامے اڈ بکنت۰ رند چه مُلک ءِ آوار جَنگ ءُ میردوست محمد هان ءِ پاهو دیگ ءَ رضا میرپنچ ءُ امان الله جهانبانی ءُ اسدالله عَلَم توانت لهتیں  گوں وتا هور به تریننت۰

هما که  په  یک کُرسی ءُ  چرپیں دپارےءِ هاترا بلــوچءِ نام ءُ گلزمین بهاکـت ءُ بلوچستــان ءِ وجـود ءُ مئی راجی هستی اِش اولی کارچ ماں بَنـدِلءَ جَـت۰ وهـدے که ماں سال ۱۳۱۶ هجری شمسیءَ  ملک ءِ مزنیں بهـرے  کرمان ءَ دیگ بوت ءُ دگه بهـرے گوں هراساں لچینگ بوت؛ وهدے که گلزمین ءِ راجدپتری نام ءِ رنـدا سیستان لَچینگ بوت ءُ بلوچستــان و سیستان ایر کنگ بوت، وهدے که ماں سال ۱۳۴۶ هجری شمسی ءَ ملک ءِ بهرے چه گنجیں تیاب  گوں جاسک ءُ میناب ءُ سیریک ءُ بشکرد چه گلزمین سندگ بوتنت ءُ استان ساحلی ءِ نام ایر اِش کت دپارواریں واجکارانی گوش ءَ مـورے هم نه وارت ءُ گوشیئے رضا میرپنـچ ءُ جهانبانی ءُ اسدالله عَلَم آهانی دپ ءَ آسنی کبـل جتگ اَت۰ 

گشت کناں که آهانی کارزوالی چه پگری گلامانی کارکرداں کمتر نه اَت۰  اپسوزی گپ ایش انت که یکے چه آ وهدءِ سرداراں  دشمنءِ  پندلاں پدّر کنگ ءِ کوشست نه کت ءُ ملک ءِ ونڈ ونڈ کنگ ءِ دیمپاں نه بوت۰ دلجم اوں که بلوچ راجدپتر ءُ لکانی لک بلوچ که ماں هراسان ءُ کرمان ءَ ایردست انت ءُ هزاراں بلوچ که په ترمپے ورگی آپ هم مهتاج انت آهاں هچبر پهل نه کننت۰ ٹپی یں ماتیں وتن هم آهاں پهل نکنت ءُ آهانی دژمن پسندیں کارکرداں ماں بلوچستان ءِ راجدپترءَ مَنتگ انت ءُ شموشگ نه بنت۰ 

هیرانی گپ ایش انت که هما سالانی درگت ءَ که نمیرانیں میر یوسف عزیر مگسی، میرعبدالعزیرکورد، میر غوث بکش بیزنجو هورگوں هان کلات ءُ مزنین بهرے چه رودراتکی بلوچستان ءِ کماشاں گوں راجی مارشت ءُ اگده داری په ڈیه ءِ آجویی ءَ انگریزانی هلاپ ءَ جهدءُ کوشست کنگایت انت پرچا رونشتی بلوچستان ءِ سردارانی گیشتریک رضا میر پنچ دیما بے توار ءُ  بے راجی مارشت اتنت؟

باریں شمارے چه آهاں رند چه ملک ءِ آوار جنگ ءَ زوت گجرءِ پگری گلام بوت انت  یا ایش که  ترس ءُ بیم یا  زرّ ءُ کرسی ءِ تَماه اے گپ ءِ سوب اَتنت؟

دگه هبکه ای گپ ایش که اگاں چه لهتیں چه آ واجکاراں وتی زندءِ گڈی روچاں زانت که رد کپته ءُ گوں دژمن ءِ همدستی ءَ بلوچ راج اِش  درآمدانی ایردسـت کتگ بلئے تَن تَن یکے چه آهاں چه بلـوچ راج ءَ پهلی نه لوٹـت تنکه وتی جند ءِ پاداِش ماں کبرا تچک به بنت۰ 

البت اداں  میر محمد شاه بزاں سبءِ هاکم ءِ نام گِرَگی انـت۰ آ بدنسیب گوں جهانبانی ءُ آیی ءِ لشکرا هم کوپگ بـوت ءُ اولسـرا چه میردوست محمدهانءِ پروش دیگ ءَ گل اَت۰

هما که یک دور ے گنجیں سب ءُ سولان ءُ بلندان ءِ هاکم اَت ماں پیرانسـری ءَ سک بزگ ءُ تنگدسـت بوت۰ وتیگاں آیی ءَ زندکا شموشـت ءُ گجر آیی ءَ رمبینـت ءُ په بیه یَله دات۰

کم نهنت زندگیں بلـوچ چه سبءُ سوران ءُ شستون ءَ که محمد شاه ءِ پیرانسری اے هبر اں وت اشکتگ اَنت ” هُدا منا جت۰ دوست محمد ءِ هَکاں منا گپت۰”  بلئے هما پشومانیں واجکارهم  که ماں وتی زندءِ گڈی روچان آجز ءُ تنگدست اَت چه بلوچ راج ءَ پهلی نه لوٹـت۰

اداں گُشگی انت که آ پگـری گلامے نه اَت۰ آیی ءَ  گوں میر دوست محمدهان زِدّ ءُ کُنّــت  کتگ اَت بلئے هما آجزیں پیرمرد ءِ نواسگ بزاں هدایت میر مرادزی درآمدانی  پگـری گلام ءُ بلـوچ راج ءِ هونی ءُ لَدیگـی دژمناں گوں په زانت هم کوپگ ءُ هم شَوراِنت۰ 

  پارسیانی اے پگری گُلام بزاں هدایت میرمـرادزی وتا را چه بلـوچ راج ءَ سستگ ءُ په زانت  گوں هامنه ای ءِ “ولایت”  ٹولـی ءَ لچینتـگ۰ 

نآشریـں میرمرادزی یکے چه درآمدانی هاسین ءُ تکانسریں نوکران اِنـت که  بلــوچ دژمنیـں “طرح توسعه سواحل مکران” ءِ پنــدل ءَ هنوں دیما برگ انـت۰ آ په بلـــوچ راج ءِ بیگواهی ءُ گلزمیـن ءَ درآمدانی دست ءَ دیگ کار کنگ اِنت۰میرمرادزی  یک پگری گلامے ءِ  پَدّریں درورے  اِنت ۰

آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان

محمد کريم بلــوچ

ماهِ مئی۲۰۱۷

 

Share on
Previous article

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

NEXT article

اِویــن” ءِ نوک ورنائیــں بندیـگ” – محمد کريم بلــوچ

LEAVE A REPLY

MUST READ

ایران کیوں بلوچ لیبریشن چارٹر کی مخالفت کرتا هے اور کس طرح بلوچ آزادی پسندوں میں اختلاف اور منشترکو پروان چڑایا

ایران کیوں بلوچ لیبریشن چارٹر کی مخالفت کرتا هے اور کس طرح بلوچ آزادی پسندوں میں اختلاف اور منشترکو پروان چڑایا

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے

نوکترین حال Saturday, October 17, 2015

نوکترین حال Saturday, October 17, 2015

شهید فدا احمدءِ بابتءَ لهتے دانک – شهید غلام محمد ءُ شهید ڈاکٹر منان ءُ لهتے دیگہ بلوچ قوم دوست

شهید فدا احمدءِ بابتءَ لهتے دانک – شهید غلام محمد ءُ شهید ڈاکٹر منان ءُ لهتے دیگہ بلوچ قوم دوست

شکست اخلاقی اشغالگران

شکست اخلاقی اشغالگران

ڈیره بگٹی ءُ پنجگورءَ 7 بلوچ ورنا بیگواه کنگ بوت انت – ریڈیو حال

ڈیره بگٹی ءُ پنجگورءَ 7 بلوچ ورنا بیگواه کنگ بوت انت – ریڈیو حال

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون بانک کارینا جهانیءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون بانک کارینا جهانیءَ

جان مذاکره کنندگان در خطر است

جان مذاکره کنندگان در خطر است

حکمت عملی ، طریقہ کار سمیت نقطہ نظر کو لیکر ہمارے جدوجہد میں اختلافات کی نوعیت نظریاتی رخ اختیار کرتے جارہے ہیں- بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر بلوچ خان

حکمت عملی ، طریقہ کار سمیت نقطہ نظر کو لیکر ہمارے جدوجہد میں اختلافات کی نوعیت نظریاتی رخ اختیار کرتے جارہے ہیں- بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر بلوچ خان

گپ ءُ ترانے گون جنوبی کوریاءِ بلوچ اکٹیوسٹ واجہ نصیربلوچءَ لانگ مارچءِ بابتءَ

گپ ءُ ترانے گون جنوبی کوریاءِ بلوچ اکٹیوسٹ واجہ نصیربلوچءَ لانگ مارچءِ بابتءَ

منی وتن – مسعود بلوچ

منی وتن – مسعود بلوچ

گیبن کیچءَ 13 اپریلءَ 2015 پاکستانی فوجی آپریشنءِ حقیقت

گیبن کیچءَ 13 اپریلءَ 2015 پاکستانی فوجی آپریشنءِ حقیقت

گزشته مہنے نومبر کو ردیگ مند ایرانی سرحد پر دو جگه بارودی سرنگ پٹنهے سے 8 بلوچوں کں موت واقع هوئی هے

گزشته مہنے نومبر کو ردیگ مند ایرانی سرحد پر دو جگه بارودی سرنگ پٹنهے سے 8 بلوچوں کں موت واقع هوئی هے

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

1980-مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه

1980-مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه