پِگــری گُلامـــی – سیمی بهر

MUST READ

رحمت آبادِ یزد و بیدخونِ عسلویه مایه شرم بشریت هستند

رحمت آبادِ یزد و بیدخونِ عسلویه مایه شرم بشریت هستند

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

گپ ءُ ترانے گون شھید حاجی عبدالرزاق بلوچءِ گُھارءَ چا کراچيءَ

گپ ءُ ترانے گون شھید حاجی عبدالرزاق بلوچءِ گُھارءَ چا کراچيءَ

طرح تقسیم بلوچستان خیانتی است بزرگ به ملت بلوچ

طرح تقسیم بلوچستان خیانتی است بزرگ به ملت بلوچ

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

سفارت کاری ، بلوچ تحریک کی اہم ضرورت – کریمہ بلوچ

سفارت کاری ، بلوچ تحریک کی اہم ضرورت – کریمہ بلوچ

بلوچستان: مختلف علاقوں سے آٹھ لاشیں برآمد

بلوچستان: مختلف علاقوں سے آٹھ لاشیں برآمد

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

وانگ کید انت , کردگار بلوچ

وانگ کید انت , کردگار بلوچ

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

گلزمين ءِ راجی کماش واجه خيربخش مری نميران بوت

گلزمين ءِ راجی کماش واجه خيربخش مری نميران بوت

من اگت در ملکءَ روان منی جان رکھیت ، بلہ اے ھزارانی بزگین مھلوک ءُ وتی زمینءَ ھلاس بہ کناں پا من انگت گرانترین مرگءِ بیت – قمبر چاکر 2010

من اگت در ملکءَ روان منی جان رکھیت ، بلہ اے ھزارانی بزگین مھلوک ءُ وتی زمینءَ ھلاس بہ کناں پا من انگت گرانترین مرگءِ بیت – قمبر چاکر 2010

ڈاکٹر منان بلوچ 5 ساتھیوں سمیت شہید

ڈاکٹر منان بلوچ 5 ساتھیوں سمیت شہید

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران

لیسـتِ شمـاری ازمعـادنِ فعـالِ غیر فلـزی در بلوچستـان اشغالـی

لیسـتِ شمـاری ازمعـادنِ فعـالِ غیر فلـزی در بلوچستـان اشغالـی

پِگــری گُلامـــی – سیمی بهر

2020-03-26 11:32:06
Share on

پِگری گُلامی انسان ءَ چه وتی راجی پگر ءُ راجی پجّار ءُ چه وتیگان دور کنت ءُ دشمنانی پجّار ءُ واهگ ءُ لوٹاں په وت کنت۰ آ وتی بُن پیرکی بیه ءَ شموشیت، گوں وتی ماتی زبان ءُ راجی  پجارءَ درآمد  بیت ءُ گڈسرا  دشمن ءِ رداں هوار بیت۰ 

اگاں یک پگری گلامے وتی ردی یاں سرپد به بیت ءُ وتی پگرا چه گلامی آزات کت بکنت گڑا آیی ءِ پگری آزاتی مزنین انکلابے زانگ بیت۰ 

محمد رضا پهلوی ءِ بادشاهی گوں امریکا ءُ انگریزءِ هروڑیں  کمک ءُ مدت ءَ  کم ءُ گیش سی ءُ هپت سال دراج کش بوت ءُ آ دور بلوچستان ءِ راجدپترءِ یک تهاریں بهرے انـت۰   ماں همے دوراَت که بلوچ زهگانی آسیمیله کنگ بزاں  چه بلوچی پجّار ءَ دور کنگ ءُ آهاں په زور ءُ پندل پارس ترینگ ءِ شومیں سیاست سیستماتیک بوت۰ 

بلوچانی چک ماں وانگجاهاں پارس ءِ اداره آموزش و پرورش  ءِ بلوچ دژمنیں پندلانی آماچ بوتنت۰ بلوچی هبر کنگ ءُ بلوچی پچ پوشگ ماں وانگجاهاں مَهن بوت۰  گوں محمد رضا پهلوی ءِ بادشاهی پارس ناسیونالیستاں ایران ءِ اداری سیستم ءَ دست گپت۰ 

پارس ناسیونالیستاں رند چه دومی جهانی جنگ ءَ ماں آوار جتگیں کوردستان،  زرباری آزربایجان، عربستان الاحوازاالعربی رونشتی بلوچستانءُ زرباری تورکمنستان  وتی راج دشمنیں آسیمیلاسیون سیاستا ترندتر کرت۰ آ لوٹت که ایردستیں راج پارس ءِ زبان ءُ دود ربیدگاں بزوراَنت ءُ وتیگاں اَنگار بکننت۰ 

آ جاهل گوں پگری گلامانی همکاری ءَ چوش که تورکیں احمد کسروی ءِ ٹولی  په ایردستیں راجانی پارس کنگ ءَ وتی برنامه چنت پڑا دیما برت انت۰ آوارجتگیں سرزمینانی ونڈ ونڈ کنگ، بلوچی، تورکی، کوردی، تورکمنی شهر ءُ میتگانءِ نامانی بدل کنگ، گئیر پارسی زبانانی مهن کنگ ءُ پارسی ءَ ایوکیں وانینگی زبان جارجنگ بهرے چه هما انسان دژمنیں برنامه هان اتنت۰ 

البت گئیر پارس راجانی ایرجَنَگ هم یکے چه پارس ناسیونالیستانی پلینڈی کارکرداَت تنکه  اے وڑا پارس ءَ مزن ءُ پارسی زبان ءَ گهتریں زبان پیش بدارنت ءُ په چوشیں کارے ءَ  تورکیں احمد کسروی گوں وتی دراجیں زبان ءُ کلم ءَ تورکانی زبان، راجدپترءُ دود ءُ ربیدگ ءِ سرا هلگر کت ءُ په تورکی زبانءِ  گارکنگ ءَ گیش چه پارس ناسیونالیستاں تکانسری ءُ اشتاپکاری کت۰

ماں تورکانی راجدپترا احمد کسروی اولی تورک اَت که  میلیوناں تورک ءِ ماتی زبان ءِ نام بدلینت ءُ نبشته کت که آ  آذری زبانے ایت ءُ  آذری زبان گوں تورکی ءَ سیادی نه کنت۰ احمد کسروی آ پارس ءِ پگری گلام گوں رضا میرپنچ ءُ محمد رضا شاه ءِ کمکءَ جار جت که آذری زبان گوں پارسی ءَ سیادی کنت۰ 

احمد کسروی هنچو پارسیانی پگری گلام اَت که بید چه تورک دژمنی ءَ گوں عرباں هم په جَنگ پادآتک ءُ په همیش دین اسلام ءِ هـلاپ هم بازین سیاهگے نبشت ءُ شنگ کت۰

تورکیں احمد کسروی یک هنچوشیں پِگری گلامے اَت که چه تورک راج ءَ په بیه سسـت ءُ گوں پارس ناسیونالیستاں چوش که “سيد ضياءالدين طباطبايي،  عارف قزوینی،  یحیی دولت آبادی، عبدالحسين تيمورتاش، علی اكبر داور،  محمد علي فروغی و مستوفی الممالک”  هم کوپگ ءُ هواربوت۰ 

آ وتی  کَوّاسی ءُ  ندکاری ءَ په پارسیانی نپ ءُ سیت ءَ کارمرز کت ءُ وتی ساه ءُ زندا ماں همے ناهودگیں راه ءَ باهینـت۰ اگاں چه ماں آ دورا  کسروی ءِ وڑیں پگری گلام  ماں بلوچستــان ءَ نیست اَت بلئے هست اَت چنت نآسرپد که بلوچی زبان اِش یک راجی زبانے نه منّ اِت ءُ  شهدیـں بلوچی زبان ءَ پارسی ءِ یک گالوارے زانت تنکه وتی جندءِ گلامے ءَ پیش بدارنت ءُ پارس ناسیونالیستاں رزا بکننـت۰

زبان وَ وتی جاگه ءَ لهتیں وتی  بلوچی نام ءُ نشان هم ٹگلینـت تاںکه وتگلائیں محمد رضا شاه  آهانی پگری گلامی ءَ شاباش بکنت۰ آ ناکامیں مردمانی نام گِر کنگ  زلوری نهنت ءُ امیت انت که آهانی چک ءُ نماسگاں وتی راجدپتر ءُ راجی پجّارءَ سرپد ءُ بیدار به بنت ءُ گوں وتی ڈیه ءُ ماتی زبان ءَ  زیادتی  مه کننـت۰

پارس ءِ هما پگری گلام که گوں رضا میرپنچ ءُ محمدرضا وتا لچینـت مُرت ءُ شت اَنت یا که آجِــزانت ءُ شموشگ بوتگنت بلئے بلوچستـــان ءُ بلــوچ راج ابدمان ءُ شهدیں بلوچی  مدام زندگ اِنـت۰

 

آزات ءُ آباد بـــات گنجيـــــں بلـوچستــــان

پروشـت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستــان

محمــد کريم بلــوچ

ماه مئی ۲۰۱۷

 

Share on
Previous article

سفارت کاری ، بلوچ تحریک کی اہم ضرورت – کریمہ بلوچ

NEXT article

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے

LEAVE A REPLY