گلزمیـن ءِ هَنــد ءُ دمَگانــی هالَه ئیــں نـام

MUST READ

پشتون قوم دوست روڑ ،نالی کی سیاست سے نکل کر پاکستانی قبضہ گریت کے خلاف آواز بلند کریں : حیربیار مری

پشتون قوم دوست روڑ ،نالی کی سیاست سے نکل کر پاکستانی قبضہ گریت کے خلاف آواز بلند کریں : حیربیار مری

مروچی تربتءِ ریلیءَ من چہ دیست

مروچی تربتءِ ریلیءَ من چہ دیست

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

ســـــلام و درود بيکــــران

ســـــلام و درود بيکــــران

گلوکار اُستاد منہاج مختار کے گھر پر حملہ کی مذمت کرتے ہیں۔ بی این ایم

گلوکار اُستاد منہاج مختار کے گھر پر حملہ کی مذمت کرتے ہیں۔ بی این ایم

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

جھد ؤ تپاکی

جھد ؤ تپاکی

نامه جمعی از علمای اهل سنت که خواستار اعزام هئیت تحقیق در مورد ترورعلمای اهل سنت درایران هستند

نامه جمعی از علمای اهل سنت که خواستار اعزام هئیت تحقیق در مورد ترورعلمای اهل سنت درایران هستند

بلــوچ هُـــژّار

بلــوچ هُـــژّار

  صحبت از تقسیم و تجزیه بلوچستان بمعنی میدان دهی به دشمن است ـ محمود بلوچ

صحبت از تقسیم و تجزیه بلوچستان بمعنی میدان دهی به دشمن است ـ محمود بلوچ

صوفی باہوٹ چک پیر محمد سری کلگ پیدارک کیچ ءُ ولی محمد چک شکاری یوسف سولانی سری کلگ پیدارک کیچ بیگواهیءُ شهادتءِ حال

صوفی باہوٹ چک پیر محمد سری کلگ پیدارک کیچ ءُ ولی محمد چک شکاری یوسف سولانی سری کلگ پیدارک کیچ بیگواهیءُ شهادتءِ حال

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

گپ و ترانے گون واجہ قدیر بلوچءَ اسلام آبادءِ لانگ مارچءِ اوّلی روچءَ

گپ و ترانے گون واجہ قدیر بلوچءَ اسلام آبادءِ لانگ مارچءِ اوّلی روچءَ

بلوچستان: مختلف علاقوں سے آٹھ لاشیں برآمد

بلوچستان: مختلف علاقوں سے آٹھ لاشیں برآمد

راجدوستیں بلوچاں تپاک بیگی انت

راجدوستیں بلوچاں تپاک بیگی انت

گلزمیـن ءِ هَنــد ءُ دمَگانــی هالَه ئیــں نـام

2020-03-26 12:10:05
Share on

رند چه  روکپتی بلوچستــان ءِ آوارجنگءَ ڈنی یں پارس مئے ملک ءِ مزنیں بهرے ءَ  گوں هُراسـان هور کت ءُ دگه بهرے کرمان ءَ دیگ بـوت۰ بلوچستـــان تیابءِ مزںیں بهرے اِش هـورگوں بشـکـردءُ جاشـک ءُ مینـاب ءُ سیریـک ءَ چه گلزمیــن دورا کــت ءُ  « استان ساحلی هرمزگان » نامینـت ۰

هور گوں ملک ءِ ٹُکّرٹُکُّر کنگ ءَ مئے هند ءُ دمگانی راجدپتری ءُ هاله ئیں ناماں بدل کنگ ءِ بلوچ دژمنیں پنـدل سازاِت۰  پـه دَروَر دِزّک ءِ وهدیگیــں نام اِش « داورپناه » کـت! دِزّک هما جاه اِنت که بلــوچ سرمچاران پارسیانی رستریں لشکرءِ دیما ماں سال ۱۹۲۸ ءَ اوشتات انـت ءُ هما جنگ اِش دات که تاں ابد ماں بلوچستـان ءِ مزن پَهریـں راجدپترا مانیــت۰

پارسءِ ناشـریں  لشـکرءِ یکے چه سروک ءُ کمانڈراں جرنیل « باقر داورپناه » اَت۰ آ که بیه ءَ مَشــد ءِ لشـکرءِ سروکے اَت هـور گوں وتی لشـکرا په بلوچستــان ءِ آوار جنگ ءَ آتکـگ اَت۰ « باقر داورپناه » ءَ ماں دِزّک ءِ جنگ ءَ کسان سالیں کادربکش ءِ تیـرے لگ اِت ءُ هما دمان ءَ مُــردار بـوت۰

رند چه ملـک ءِ آوار جنگ ءَ دِزّک ءِ نام « داورپناه » ایرکنگ بوت۰  بلئے دِزّک ءِ  مردم دژمــن ءِ  « داورپناه » نه مَــّن اِت که نه مَــنّ اِت ءُ  دِزّک هچ بر « داورپناه » نه بوت۰  گلزمیـن ءِ روکپتی بهرءِ لهتیـں چه کوهنین ءُ راجدپتـری نام ءُ ڈنّی یانی بے بنیاتیــں نا م جهل ءِ لیست ءَ  نبشته کنگ بوتگنـت۰

 بلـوچـی نام

 

گئيــربلـوچـی نام 

 

پهره

ايران شهـر

 

بُـں پُـور 

بـَم پـــور

پنوچ يا پنوز

فنوج

 

چامپ

چانف

 

چهبار

چهار بهار ـ چابهار

بندر بهشتی 

کنرک

کنارک

 

پيشّـِـــن

 

پيشين

ايرکشان

ايرافشان

 

مـه گــس

 

مهرستانِ ـــ زابلی

شستون

 

شهستان

دِزّک

 

داورپناه

جــالک

جالق

 

کووَگ

کوهک

 

ڈمِــن

دامَــن

 

واش ـ خواش

خاش

 

اِئيـرآپ، دزآپ

زاهدان

 

شهـدراج

 

 

شهردراز

آزناباد

ازمن آباد

 

سـْـرادان

سَــرای دان

 

بشکــرد

بشاگرد

 

گنــداوگ

قصـر قنـد

 

سـِب ( چــِب )

سيـب

 

نيلَگــو

نيلگـون

 

تيگاپ

تيغ آب

 

نسکنت

نسقنــد ـ نص قند

 

هوشاپ

خوش اب!

 

چانلـی

چاه علی !

 

گــْـــوَرکــٌـه

گوهرکوه

 

سرسورگ

 

سرسوره

 

بگدانی

بغدانيه

 

هيــت

 

حيط

زِه آپ

ذهاب

 

مــُک رحمت ( مـَچ رحمت )

مغ رحمت

 

کـُـنــٹــکئ

کــنــتــاکـی

 

دپ تولگ

 

دفـتـولک

مهترآباد

محترم آباد

 

مـُهـت

مخت

 

گــِـــــه

نيک شهــر

 

زنگـرآپ

حق آباد

 

گِنــدآپ

قنـد آب

 

نائـوگ

ناهوک

 

حسين آباد

زابل

 

سرهــد ءِ گوریچی بهـر

سيستـان

 

جاشـک

جاسـک

 

دوست محمـد

 

هيرمنــد

 

دپتـان

 

تفتان

بکشـاں

بخشـان

 

اپشــاں

 

افشــان

اپْــتـِــر

 

ابــتــَر

آپ گـورانـڈاں

 

آب گوراندان

زِه لمپــاں

 

زهلفان

دولاپوکــاں

 

دولابکان

چاه شوروک

 

عاشقان حسينی !

گوناپشکاں

 

گونفشگان

جـُگريـں بيــٹ

جغری بيت

 

گرميـں بيــٹ

گرم بيت

 

کـئورسـر

کوثـر

کَتارهَنجک

قطار خنجک

 اداں گوشگی انت که رنـد چه  ۱۹۷۹ ءَ هم تهـران ءِ بلوچ دژمنیـں واکدار ملک ءِ بلوچی ءُ راجدپتری نامانی بدل کنگءِ پندل ءَ دیما برت ءُ لهتیـں چه برزیں نام چـوش که « چاه علی » ءُ « عاشقان حسینی » ءُ  «  کوثـر » همے ناشرانـی کاراَنت۰ اے پـڑءَ هنوگیـں واکدارانی مزنیں پندلے ایش انت که چهبـار ءِ نام ءَ هم بدل بکننـت۰ اے بی لگامیں رستراں لوٹنت چهبـارءِ نام ءَ «بندر بهشتی» ایر بکننت۰ بلئے دلجم اوں هما وڑا که راجدپتــری دِزَّک  « داورپناه »  نه بوت گنجیـــں چهبـــارهم هچ بر « بندر بهشتی »  نه بیــــت۰

 آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان

محمد کريم بلــوچ

آپریل  ۲۰۱۷

Share on
Previous article

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – دومی بهر

NEXT article

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

LEAVE A REPLY