بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

Tuesday, March 06, 2012

 
انعکاس طـرح استقـلال بلوچستــان در سطح بين المللی و عکس العمـل اشغالگران
محمــد کـريــم بلــوچ 
 
 
استقـــلال بلوچستـــان که خواســت مشتــرک و ديرينــه ملــت استــوار بلـــوچ است در ماه فوريه بطور گسترده ای در رسانه های بین ا لمللــی انعکاس يافـت. ملــت بلـــوچ برای رسيدن به استقـــلال و آزادی راهی طولانــی و پرفراز و نشيب را پيمــوده است. از تقسيـــم بلوچستـــان بوسيله استعمارگران انگليسی در اواخر قرن نوزدهم تا بحال  بيشماران شهيــد، هزاران زندانی و صدها هزار آواره بخشی از بهای سنگينی است که برای رسيدن به استقـــلال پرداخته ايم.  کشورهای ايران و پاکستان در نتيجه دسيسـه های استعماری و توطئه چيـنـی دراز مدت نيروهای استعمار گر انگلـيس تاسيس شدند. کشورهايی تقلبی که برای حفـظ منافع باندهای مافيايی  حاکـم ( فاشيستهای فارس و اوباشان پنجابی ) و با دربند نگه داشتن دههـا ميليــون انســان به وجـود نامبارک خود ادامه می دهنــد. کشتار و سرکـوب مردم بلـــوچ پس ازتاسيس کشور های انگليس ساخته ايران و پاکستان با شدت بيسابقه ای ادامه داشته است. ايران و پاکستان جولانگاه سيستمهای فاشيستی، تمدن ستيـز، غارتگـر و نيروهای ضدبشری هستند که بقای انگل وار آنان به قيمت تخريب زندگی ميليونهـا و ريختن خـون صدها هــزار انســان قربانــی همچنــان ادامه دارد.
انعـکاس وسيـع نقـض حقـوق جهانـی بشـردر بلوچستـــان وحمايـت از استـقـلال بلوچستــان در سطح بين المللــی  به نفع مردم ستم ديده بلــوچ و  بر خلاف منافع حکام ضدبشــر اسلام آباد و فاشيسـم حاکـم بر ايران اسـت.
رهبــران ملــی بلـــوچ با تدوين منشـــور آزادی بلوچستـــان در مسيـر يکپارچگــی و اتحاد ملــی به پيش می روند تا به مسئوليت سنگيــن خود جامه عمـل پوشانده ملـت بلـــوچ  را در جهت تحقــق استقـــلال گلزميـــن رهبــری کننـد. بخشــی گستــرده از رهبــری ملـی بلــوچ اعلام کرده اســت که در مسير آزادی قريب الوقـوع بلوچستـــان کمـک بدون قيد و شــرط کشورهای خارجی را قبول خواهند کـرد.
دکتــرالله نظـر بلـوچ در مصاحبه جديدش با وش تی. وی صراحتـا اعــلام کـرد کـه مردم بلوچ ، مبارزيــن استقـــلال طلـب و سرمچــاران بلوچستان با تکيه بر اراده قوی و امکانات خــودی مبارزه استقلال طلبـــی را بدينجـا رسانده انـد. در حال حاضــر کمکهـای کشورهای خارجــی مورد قبول است امـا صحبــت از اين نيســت که بلوچستــان به گرو گذاشتــه شــود يا اينکه بر ســر حقــوق ملــی ملــت بلــوچ و استقــــلال و آزادی بلوچستـــان معاملـه ای صورت گيرد.
اتحـاد وسیــع نيروهـای ملی بلـــوچ حــول منشـــور آزادی بلوچستــان، آگاهی روزافزون مردم بلــــوچ از حقوق ملــی خود،  پيوستن جوانان بلــوچ به سازمانهای ملــی، رد نيرنـگ بازی رحمان ملک مـکار، شدت گيری عمليات دفاعــی سرمچــــاران در بلوچستـــان، قطــع نسبی گاز بلوچستـــان به پنجاب و شهرهای مهاجرنشيـن، فـــرار روزافــزون پنجابيها از بلوچستـــان شرقـی، اوج گيـری بحـث سياستمداران اروپايی و امريکايی در مورد نقــض حقــوق بشــر در بلوچستـــان  وبالاخره بحث بر ســر استقـــلال بلوچستـــان در کميسيــون خارجـی کنگره آمریکا از عواملی است که آتشی ســوزان به جان فاشيستهــای فارس و جـلادان پنجابی انداخته است. 
در چهارهفته اخيـر هندی هـایِ نومسلمانِ مهاجـر که برای غصـب قسمتهايی مهـم از سرزمين بلوچستـــان اشغالی منجمله کراچی و حَبّ دندان تيز کرده اند، پنجابيهای زر پرسـت و فاشيستهای فارس که منافــع خود را در خطـر می بينند به طــرق گوناگـون و با بکارگيری ترفندهـای کهنه و نوبه موضعگيريهای خصمـانه وعکس العمـل عجولانه در مورد استقــلال بلوچستـــان پرداخته انـد.
دشمنان بـــلوچ و بلوچستـــان نشان داده اند که ازانعکاس جهانــی خواسـت استقـــلال بلوچستــان بشــدت آشفته گشته و نگــران از دســت دادن قــدرت پوشالــی و منافــع خودخواهانه خود هستند.  آری اشغالگــرانِ بدور از تمـدن بشــری و غارتگران حرفه ای که در طول شش دهــه در بلوچستــان شرقــی و طی هشـت دهه در بلوچستـــان غربی کليه موازين بين المللــی و حقوق بشـــر ر ا نقـض کرده و سالانه ميليــاردهــا دلار  از سرمايــه های ملــی بلوچستــان را با مکر و حيلــه بطور سيستماتيــک بـه يغما برده اند نمی خواهنــد بپذيرنـد که ملــت بلـــوچ مالک و صاحـب سرزميــن خود هست. اشغالگران فارس وجنايتکاران پنجابــی چنان با قوانيــن جهانی و موازين بين المللـی بيگانه هستنـد که به حـــق مالکيـــت مــلت بلـــوچ بر گلزميــن، منابــع و معــادن بلوچستـــان ذره ای احتـرام قائل نيستنــد. 
.چينـــي های نوکيسـه نيزکه با در دست داشتن قراردادهايی بی ارزش در مورد منابـــع و معـــادن بلوچستـــان بيشرمانه به غارت بلوچستــان مشغول هستنـد با حمايت مستقيم از فاشيستهای حاکم در ايران ، سپاه مافيايی پاسداران، ارتش پاکستان و حکام اسلام آباد از طرح استقـــلال بلوچستـــان بيش از حد ناراضی هستند. چيني های پول پرست که با امضای قراردهای غيرقانونی با ارتش پاکستان و سپاه مافيايی پاسداران در غارت بلوچستـــان سهيم هستند برای حفظ منافع خود در کشتار مردم بيدفاع بلــوچ دست دارند. اگر فقط اسم گوادر يا معــادن فلــزی سياهيــن ڈک آورده شوند فورا به قراردادهای ننگين (۲۰۰۳) خود با ژنرال مشرف قاتل استناد می کنند. حجـم قراردهــای تسليحاتـی چينی های غارتگـر با ارتش پاکستـان و سپاه مافيايی ايران حکايت از اراده دولت چيـن برای حفظ منافع مشترک خود با فاشيستهــای ايران و جلادان پنجابـــی دارد.
پارس و پنجاب دست بدست هم داده و جبهه مشترک خود را با پشتيبانی غارتگران چينی بر عليه بلوچستـــان علنی کرده اند. با انعــکاس جهانی خواسـت استقــلال بلوچستـــان حکام خون آشام اسلام آباد با دستپاچگی به رحمـان ملک مکار دستور دادند تا عفـو رهبــران ملــی بلـوچ را اعـلام کرده و از آنان بخواهـد تا در دام مذاکرات پاکستانيها گرفتار شونـد. رحمان ملک جنايتکار وحکام پاکستان فـورا از طرف رهبری ملــی بلوچستــان جواب رد گرفتنـد. برای ملــت بلـــوچ تجربـه شهيـد نواب نوروزخان و شهيد دوست محمد خان همچنـان تازه اسـت. چنـد روزی از تلاش مکارانه وزير داخلـه پاکستان رحمان ملک ددصفت نگذشته بود که رئيس شورای دفاع پاکستان مولوی سميع الحق اعلام کرد که در صورت حمايت از استقلال بلوچستان بر عليه امريکا حکم جهـاد خواهد داد ! رهبرجماعت اسلامی پاکستان بفکر افتاد تا با بلند کردن قــرآن مجيــد بازهم حربه کهنه محمد علی جناح و رضا ميرپنج را تکـرار کند. وی  اعلام کرد که تنها راه حل مسئلـه بلوچستــــان دين اسلام است تا زمينه را برای قسم های تکراری و سوگندهای دوغيـن فراهم کنـد. رهبران مسلـم ليگ نيز با آشفتگی به اقدام مسئولانـه و بشر دوستانه سناتـور دانـا رورا باچــر و کميسيون خارجی کنگـره امريکا اعتراض کرده و حمايت از استقــلال بلوچستان را بر خلاف منافع پاکستان دانستنـد.
ارگانهای اطلاعاتی رژيم ايران و سپاه مافيايی  که همزمان با کشتار مردم آزاديخــــواه سوريه،   در آذربايجــان جنوبــی، کوردستـــان شرقـــی، ترکمنستـــان جنوبــــی، الاحـــواز و بلوچستـــان غربی از کشته ها پشته ها ساخته اند از انعکاس اخبار مربوط به استقــلال بلوچستــــان بخود لرزيده بدون درنگ به رسانه های وابسته به فاشيستها ی بی تمــدن فارس دستور داده اند تا بازهم با لجن پراکنی و تبليغات پوچ و کينه توزانه بجان بلـــوچ و بلوچستـــان بيفتنــد. با بکارگيــری ترفندهــای فارس فريبانـه جنــبش استقــلال طلبـــی  بلوچستــان را که بيش ازيک قـرن جريان دارد باز هم کار بيگانگان معـرفـی کننــد.
فقط در ماه فوريه دههـا مقاله کينه توزانه در مخالفت با استقــلال و آزادی بلوچستــان در رسانه های وابسته به فاشيستهــای فارس، مهاجريـن هندی و پنجابيهای خون آشام منتشر شـد که در کل نشانگروحشـت و خشــم اشغالگـران از آينـده و تلاش بيهــوده بر عليه انعــکاس جهانــی خواست استقـــلال بلوچستــان بود.
 وزير خارجه اسلام آباد خانم حنا ربانی کـهر که باز هـم فرصتی ديگـر برای عکس انداختــن در رسانه های جهانــی يافته بود اول ماه مارس اعــلام کرد که همکاری با ايران به نفع ملـی پاکستان است و می تواند پاکستان را از بحران نجات دهـد. لابـد اين خانم جوان و بی تجربه خبـر ندارد که حکام پاکستان و ايران دوشادوش همديگربرای ادامه اشغــال بلوچستــان دههــا سال اسـت که  جنايت آفرينی می کنند.
گويا اين خانم از وجود ارگانهای مشترک تهران ـ اسلام آباد در زمينه های سياسی، اقتصادی، نظامی و همکاری فعال و سيستماتيک اداره اطلاعات ايران، سپاه مافيايی فارس ، آی.اس.آی پاکستان و ارتش پنجاب بی خبر است.
برای حکام مستبـد اســلام آباد و خانم ربانـی کهرجنايات مشترک ايران و پاکستان در بلوچستـــان اشغالــی از سالهای هفتــاد ميلادی تا بحـال کافی نيست و با تشديـد سرکـوب و انسـان کشی می خواهنــد به جنايات ضدبشری در بلــــوچ گلزميـــن ادامه داده، پاکستان متزلزل و ور شکسته را با کمک فاشيستهای غاصـب فارس از بحران نجات دهنـد.
امـا هرچنـد که فاشيستهای تماميت خواه فارس و جــلادان پنجابــی برای ادامــه اشغـال بلـوچستــان و حفظ منافـع غارتگرانه شـان بهم نزديکتـر شونـد ملـــت بلـــوچ، سرمچــاران بيبــاک و رهبــری ملــی متحدتـر و يکپارچه تر برای رسيـدن به استقـــلال گلزميــن به پيش خواهنـد رفـت.
مبارزه طولانــی و برحق ملــت بلــوچ برای رسيـدن به استقـــلال و آزادی بلوچستـــان هم اکنون وارد مرحله ای شده است که سياستهـای ضدبشــری وعملکـرد وحشيانـه حکام اشغالگـر ايران و پاکستـان را در بلوچستـــان اشغالـی با شکست مواجه ساخته است. دور نيست آن روز تاريخـی که پرچم استقــــلال و آزادی در سراســر بلوچ گلزميـــن به اهتـــزاز درآيـــد.
 
پروشــت ءُ پـروش باتنـت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بات گنجيــــــں بلـوچستــــــــان
 
محمــد کـريــم بلــوچ
هفتـــم ماه مارس ۲۰۱۲