بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 
فروپاشـی امپراطـوری تمـدن ستيــز ايـران حتمـی اسـت
قسمـت اول
تاريــخ امپراطوري هـا نشانگــر بيعدالتی ، جنـگ ، خونريـزی، اشغال سرزميـن مخالفــان، غارتگری ، کشتار توده ها و سرکـوب ملتهاسـت. امپراطوري هــا شـکل گرفتــه، بقدرت رسيده و بتدريـج در نتيجه جنگها، انقلابهـا و طغيان انسانهای مظلـوم نابود شده اند. از امپراطوری روم گرفته تا مغول، از امپراطوری مقدونيها گرفته تا استعمار گــران پرتغالی ، از اشغالگران اسپانيايی گرفته تا استعمــار بريتانيای بزرگ و از اتحـاد جماهيــر شـوروی گرفتــه تا حاکميـت جابرانه صربهـا در يوگســلاوی همه بر خلاف ميل توده ها و فطرت آزاديخواهانه نوع انسان و با بکارگيری جبر مطلـق بنا شده بودند که هيچ کـدام ماندگار نشدند و سرنوشت همـه مشترک بـود.
کشور انگليس ساخته ايران که ملتهای بلوچ، کورد، عرب الاحوازی، ترک، ترکمن و مردم لـردر تماميت ارضی آن به اسارت گرفته شده اند نمونـه ای آشکار از يک امپراطوری تمدن ستيــز در عصــر حاضـر اسـت. تاريخ بشريـت گواه است که دوران چنين امپراطوري هايی درهـر شـکل و تحت هر نامی بسـر آمده اسـت. يقينا ايران نيز سرنوشتی بهتر ازشــوروی يا يوگســـلاوی نخواهــد داشــت.
هشتاد و چهـار سال سياه از تاسيس کشــور انگليس ساختــه ايران می گــذرد. نام ايران که در سال ۱۹۳۵ ميلادی از حکومت وقت افغانستان به امانت گرفته شد با همکاری، مشورت و کمــک مستقيم انگليسيها بعنوان اسـم جديد امپراطوری پارس يا فارسستان رسميت داده شد.
پس از جنگ جهانی اول استعمار انگليس به يکه تازی خود در منطقه ادامه داد.بدنبال سرنگونی تزار روس و بقدرت رسيدن بلشويکها در روسيه مستشاران سياسی ـ نظامی انگليس در پی مانعـی بر سر راه کشـور شوروی به دريای بلوچستان بودنـد. از طرفی نياز روزافـزون و اشتهای سيـری ناپذير انگليس به مواد خام مفـت و بازار ی يکپارچه و گسترده استعمارگران انگليس را بفکـر تشکيل کشوری يکپارچه واداشت آ خرين شاه قاجار که احمد شاه نام داشت در حکمرانی و ايجاد ثبات در پرشيا ضعـف نشان داده بود. استعمـار انگليـس دريافتـه بـود که احمدشاه قابل اعتمـاد نيسـت به همين دليـل در جستجوی مهره ای سر سپرده در بين قزاقهای پرشيا بود تا اينکه رضا سوادکوهی را که اصطبلدار بود يافتنـد. وی که بعدها به رضا ميرپنج معروف شـد فـردی سرسپرده، سنگدل و خشن بود با زير پا گذاشتن کليه ارزشهای انسانـی مدارج نظامی را سريع طی کرد بدنبـال کودتای اسفنـد ماه ۱۲۹۹ هجری شمسـی رضا سوادکوهـی توانست وزارت جنـگ را بدسـت گيـرد و بالاخـره در سال ۱۳۰۲ علی رغم بيسوادی به پست نخسـت وزيری رسيــد! در سال ۱۳۰۴ احمد شاه را بدستور انگليس کنارزد و خود را قلدرانه شاه اعـلام کرد. رضا ميرپنج که خود را شاه پرشيا ناميـد با طـراحی و اجرای توطئه ها، حمله به سرزمين ملل غير فارس جنايتها آفريــد و از کشته ها پشته ساخت. با اشاره انگليـس به قشـون اشغالگـر پارس دستور داد تا به آذربايجان جنوبـی، کوردستان، خراسان، بلوچستان و الاحواز وحشيانه هجـوم ببرنـد بيشماران را قتل عام کـرد و زندگی ميليونها انسـان بيگنـاه را به تباهــی کشاند. اين چنين بـود که کشور ايران شــکل گرفت.
در اينجا مروری کوتاه بر پروسه خونيـنِ تاسيس کشــور انگليس ساختـه ايران خواهيـم داشـت تا اولين دليـل فروپاشـی حتمــی آن روشن تــر شـــود.
اشغـال الاحــواز
در الاحـواز عربی مردم صلـح طلب عـرب به زندگی خويش مشغول بودند که حکام پارس به سرکردگی ميرپنچ بر آن خطه و اموال ملی عـرب چشم طمع انداختند. الاحواز را بر خلاف خواست مردم عرب جزئی از پرشيا اعلام کردند.
بعد از کودتای ۱۲۹۹ ه‍جری شمسی و روی کار آوردن سريـع رضا ميرپنج بعنوان وزير جنگ و نخست وزير ( تنها نخست وزير بيســواد در تاريخ معاصــر جهـان ) استعمارگران انگليسی که نگران منافع نفتی خود در عربستان بودند به وي دستور دادند تا برای حفظ منافع آنان در عربستان الاحواز با شخص شيخ خزعـل ديدار کرده و قـراردادهای لازم را امضا کنـد. وی در پاييز سال ۱۳۰۳ هجری شمسی به محمـره رفت و بعنون مهمان شيخ در قصر فيـليـه اقامت کرد. قبل از اين سفـر رضا ميرپنج قاصدی به قصد باجگيری پيش شيخ خزعل فرستاده بود که با جواب رد شيخ مـواجه شده دست از پا درازتـر پيش رضاخـان برميگـردد. بنابراين رضا خان می دانست که با چه کسی در عربستان طرف اسـت. به همين جهت با شيخ خزعل از در ريا کاری و تظاهر به دوستــی در آمـد.
رضا ميرپنج مکار حق مالکيت و حاکميت شيخ را بر مناطقی وسيع از عربستان به رسميت می شناسد البته در ازای براه انداختن يک پادگان از قشون ايرانی در عبادان ! رضا خان که از قدرت و نفوذ شيخ بيش از قبل هراسان شده بود به تهران برمی گردد وبا مشورت انگليسيها، به توطئه چينی های بيمارگونه اش ادامه می دهـد. از انگليسی ها می خواهد تا شيخ را به بهانه شرکـت در يک جلسه به تهران فرا بخوانند. انگليسی ها از طريق فرستاده ای بنام لـورن رسما از شيخ دعوت می کنند تا به تهران برود. شيخ خزعل رهبر ملی عربستان برای مذاکره با انگليس ها به تهـران رفتـه و در آنجـا بدام رضا ميرپنج می افتد. وی پس از ۱۲ سال حبـس خانگی به دستور مستقيم رضا ميرپنج جــلاد در سال ۱۳۱۵ ه. ش. ناجوانمردانــه به قتل می رسد و الاحـواز سرزميــن نفت خيــز و طـــلايـــــی بدست نيروهای اشغالگر پارس می افتــد.
ادامــه دارد
پـروشت ءُ پـروش باتنــت ايـران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بـــــات گنجيــــں بلـوچستــــــان

محمــد کريـم بلــوچ
هفدهــم ماه مــه
۲۰۱۲