بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 

ادامـه دستگيـری جوانان بلوچ و علمای مذهبی در بلوچستان


اداره اطلاعات، نيروهای انتظامی و سپاه پاسداران رژيـم ايران دستگيـری جوانان و علمـای مذهبی بلــوچ را تشديد کرده انــد. بيسـت و هشت نفـر از جوانان و علمـای مذهبی بلوچ در دو ماه اول سال جاری در بلوچستـان غربی دستگير و زندانی شده انـد.
اسامی يازده تـن از دستگيرشدگان بلــوچ در هفته جاری 

۱ـ مولوی فتح محمد نقشبندی

۲- مولوی عبدالله ملازاده
۳ـ فواد آبادیان

۴ـ نظامالدین ملازاده
۵ - حمید ملازاده
۶ـ حبیب الرحمان ملازاده
۷ـ جبار ملازاده
۸ـ- ملک محمد آبادیان
۹ـ جواد آبادیان
۱۰ - عبدالله آبادیان
۱۱ـ مولـوی عبدالغفار نقشبنــدی


نيروهای انتظامی و پاسداران جمهوری اسلامی ايران در روز دوشنبـه ۲۵ ارديبهشت ماه به سوی مردمی که به دستگيری علمای مذهبی و ستـم رژيـم در بلوچستان اعتراض داشتـند در شهر راسک آتش گشودنـد که به کشته شدن آقای جان محمد دهقانی و مجروح شدن تعدادی ازتظاهرکنندگان انجاميـد.

زندانيان بيدفاع بلـوچ در زندانهـای ايران از حق ملاقات بستـگان، حق دفاع يا داشتـن وکيل مدافع محروم هستنـد. علمای مذهبـی و جوانان بلوچ که بعنـوان گروگان های سياسـی در اسارت رژيم ايران هستنـد پشت درهای بستـه در دادگاههای چند دقيقه ای محاکمه شده به حبسهـای طولانی يا اعـدام محکـوم می شونـد.


طبق اخبار رسيده بسياری از زندانيان بلوچ که بدون هيچ گونه جرمی به گروگان گرفته شده اند از زندانهای رژيم در بلوچستان به کرمان، يزد، اصفهـان، تهران ومشهــد منتقل شده اند وبه بستگان شان اجازه ملاقات داده نمی شود.

جمهوری اسلامی ايران با نقض بند بند بيانيه جهانی حقوق بشر در بلوچستان مردم بلوچ را از داشتن زندگی عادی محـروم کرده است.
ما از سازمان ملل متحـد، مجامع بين المللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر و شخصيتهای بشر دوست تقاضا داريـم تا در مقابل دستگيری، گروگانگيری و سرکـوب مردم بلوچ عکس العمل نشان داده و صدای خود را بر عليه جمهوری اسلامی و برای نجات زندانيان بيدفاع بلوچ رساتـر کننـد.
همچنيـن از روشنفکـران فارس می خواهيـم تا به حقوق ابتدايی بشـر، جوهره انسانيت و ارزشهای انسانی احترام قائل شده در مقابل جنايات ضدبشـری جمهوری اسلامی ايران در بلوچستـان، بيش از اين مهر سکـوت بر لب نزنند.

انجمن دفاع از حقوق بشر بلوچستان ـ نروژ

۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۱