طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

در آمده اسـت اما اجــداد ونیاکانِ ما با مبارزاتِ متحـد و مقاومتِ سخـت موفق به بیرون راندن

2020-06-02 22:18:20
آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

سال ۱۳۹۷ هجری شمسی تاں ابد ماں رونشتی بلوچستان ءِ راجدپترا مانیت۰ اِشی ءِ سَوَب اِداں نبیسگ بَنت:. ـ ۱ درآمدانی بلوچ کُشی ءُ رستری کارکرد ماں ڈیہ ءِ ھرنیمگءَ ـ ۲آوارجتگیں بلوچستان درآمدانی سئے بلوچ دژمنیں لشکرءِ جنگجاه جوڑ کنگ بوتگ۰ لشکر صابرین، سپاه قدس ءُ سپاه سلمان۰ اِے سئیں لشکر ھمک

2020-03-25 15:50:35

MUST READ

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

2020-03-20 17:03:56
شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

2020-03-20 17:00:44
«تپاکی زندگیں راجءِ نشان اِنت»

«تپاکی زندگیں راجءِ نشان اِنت»

2020-03-20 16:47:29
دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

2020-03-20 16:45:46

Recent Stories

ملّا فاضل ءِ پنت و شون
ریڈیوحال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

2020-03-20 13:09:44
ملّا فاضل ءِ پنت و شون
نوکیں حال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

2020-03-20 12:52:26